ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  ทต.เกาะลันตาใหญ่นางสาวปรีดาบุญรอดนักทรัพยากรบุคคล
2กระบี่  ทต.เหนือคลองนางรุ่งนภาปัญญาวีนวก.ศึกษา
3กระบี่  ทต.เหนือคลองนางสาวอวยพรสงละออนักทรัพยากรบุคคล
4กระบี่  ทต.ทรายขาวนายประจิมชูดำนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
5กระบี่  อบต.หนองทะเลนางสาววิภาคลองมดคันนักทรัพยากรบุคคล
6กระบี่  อบต.เกาะศรีบอยานายพินัยเอี่ยนเล่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7กระบี่  อบต.ห้วยน้ำขาวนางสาวรจนา เชาว์ช่างนักจัดการงานทั่วไป
8กระบี่  อบต.บ้านกลางนายทวีศักดิ์กัวพานิชนักทรัพยากรบุคคล
9กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวเรไรพุ่มพันธ์ม่วงนักวิชาการศึกษา
10กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวพัชรินทร์แจ่มฟ้านักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
11กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวณิชสุชาสุภาพนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
12กาญจนบุรี  ทต.ลาดหญ้านางสาวนริศรามงคลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
13กาญจนบุรี  ทต.พระแท่นนางลลิภัทรโวเยโวดินนักทรัพยากรบุคคล
14กาญจนบุรี  ทต.ดอนขมิ้นนายปุณยวีร์ปุญสิรินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
15กาญจนบุรี  ทต.หนองลานนางสาวอัจฉราภรณ์โพธิเขนยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
16กาญจนบุรี  ทต.พระแท่นลำพระยา(พระแท่น)นางสาวสุขใจชินเจริญทรัพย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
17กาญจนบุรี  อบต.ด่านมะขามเตี้ยนางสุลาวัลย์พิลานักทรัพยากรบุคคล
18กาญจนบุรี  อบต.ด่านมะขามเตี้ยนางสาวอาริยาโตไร่หัวหน้าสำนักปลัด
19กาญจนบุรี  อบต.ท่าเสานางสำรวยปักกาเวสูงนักทรัพยากรบุคคล
20กาญจนบุรี  อบต.เขาสามสิบหาบนางสาวปริยชาต พุ่มชัยนักทรัพยากรบุคคล
21กาญจนบุรี  อบต.ท่าตะคร้อนางสาวอนงค์นาฏเสริมศรีนักทรัพยากรบุคคล
22กาญจนบุรี  อบต.ปรังเผลนายขวัญชัยจันทร์์เศรษฐีนักทรัพยากรบุคคล
23กาญจนบุรี  อบต.พนมทวนนางสาวน้ำผึ้งหมู่ม่วงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
24กาญจนบุรี  อบต.หนองโรงนางสาวฐิติรัตน์พุฒิเอกเจริญนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
25กาญจนบุรี  อบต.ทุ่งสมอนางสาวนิธิมาพงษ์ไพบูลย์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
26กาญจนบุรี  อบต.ดอนตาเพชรนางสาวจั่นเพ็ชรสืบนาคนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
27กาฬสินธุ์  ทม.กาฬสินธุ์นางสาวศรัณน์พัชร์ไผ่พูลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
28กาฬสินธุ์  ทม.กาฬสินธุ์นางพิสมัยแสงชำนินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
29กาฬสินธุ์  ทม.กาฬสินธุ์นายจักรพันธ์ปิยะประสิทธิ์ลูกจ้างประจำ
30กาฬสินธุ์  ทต.กุดสิมนางพิมพรสีลาแยงนวก.การเงินและบช.
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป