ตรวจสอบรายชื่อ
หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  อบต.ทับปริกนางวาสนาวรรณเพ็ชร์หัวหน้าสำนักปลัด1
2กาญจนบุรี  อบต.หนองบัวนางสาวขนิษฐารัตนมโนรมย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
3กาญจนบุรี  อบต.ตะคร้ำเอนว่าที่ ร.ต.จตุพรศรีสมบูรณ์ปลัด อบต.ตะคร้ำเอน1
4กาญจนบุรี  อบต.ยางม่วงนางชัญญาศรสินชัยหัวหน้าสำนักปลัด1
5กาญจนบุรี  อบต.ยางม่วงนางวณิชชามุ่งเครือนักทรัพยากรบุคคล1
6กาฬสินธุ์  ทต.สมเด็จนางวนัสสุดาบัวจูมนักทรัพยากรบุคคล1
7กาฬสินธุ์  อบต.โนนศิลาเลิงนายรุ่งสิทธิเสนาปลัดอบต.1
8กำแพงเพชร  ทต.ท่าพุทรานางสาวธิดารัตน์เจริญไทยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1
9ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางสาวกนกรจชัยนิติกุลนักทรัพยากรบุคคล1
10ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนายพิสุทธิ์สารบรรณนักทรัพยากรบุคคล1
11ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนายนฤพนธ์สอนบุญมานักทรัพยากรบุคคล1
12ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางดลฤดีประจักษ์เมืองหนฝ.อำนวยการ1
13ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางสาวทิพวรรณแกล้วกล้าหาญนักทรัพยากรบุคคล1
14ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางสาวประภัสศรอ้นเกษมหัวหน้าฝ่ายธุรการ1
15ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองไม้แก่นนางสาวน้ำผึ้งไตรวงศ์จุฑารัตน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
16ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่ากระดานนางชลพรรษสุขสอาดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
17ชลบุรี  ทต.หนองชากนางสาวพิลินธารักขพันธ์ ณ หนองคายหนฝ.อำนวยการ1
18ชุมพร  อบต.วังไผ่นางสาวมนัสนันท์ศรีสุวรรณ์หน.สำนักปลัด1
19ชุมพร  อบต.นาทุ่งนางสาวปิยากันตะโกหน.สำนักปลัด1
20ชุมพร  อบต.นาทุ่งนางดวงพรเนตตกุลนักทรัพยากรบุคคล1
21ชุมพร  อบต.นาทุ่งนายนพดลมณีรัตน์ปลัดอบต.1
22นครนายก  อบต.บ้านใหญ่ว่าที่ร.ต.ถิรพุทธิ์ประเสริฐไทยนักทรัพยากรบุคคล1
23นครปฐม  อบต.กำแพงแสนนางสาวสาวิตรีวิมูลชาติหน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป1
24นครปฐม  อบต.กำแพงแสนนางสาวจินตนาชัชวงษ์นักทรัพยากรบุคคล1
25นครปฐม  อบต.กำแพงแสนนางสาวปาณร์ลิตาภัทร์มะโนนุกูลหน.สำนักปลัด1
26นครปฐม  อบต.กำแพงแสนนางสาวบุษยาแซ่คูหน.ฝ่ายนโยบายและแผน1
27นครปฐม  อบต.กำแพงแสนนางสาวกมวรรณสมพรมทิพย์ผช.นักทรัพยากรบุคคล1
28นครปฐม  อบต.บัวปากท่านางสาวจันทรานิยมทองนักทรัพยากรบุคคล1
29นครศรีธรรมราช  อบต.ท่าขึ้นนางสาวภัทร์รัฐนันท์แสงกระจ่างหน.สำนักปลัด1
30นราธิวาส  อบต.บาเระใต้นางสาวดาราณีอีลาหัวหน้าสำนักปลัด1
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป