ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กำแพงเพชร  อบต.วังทองนางสาวอังคณาพันจูนักทรัพยากรบุคคล1
2ตาก  อบต.ด่านแม่ละเมานางสาวพัชรินทร์ทิยะนักทรัพยากรบุคคล1
3น่าน  อบต.น้ำแก่นนางวันทนาคำปีนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
4น่าน  อบต.เมืองจังนางรัชนีกรอินวงค์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
5น่าน  อบต.ศรีภูมินางกัญญาณัฐปันแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
6ปทุมธานี  อบต.บางพูดนางสาวประกายมาสอยู่เกษมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป1
7ปทุมธานี  อบต.บางพูดนางสาวโยษิตาเผือกทองใบผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1
8ปทุมธานี  อบต.บางพูดนางสาวอรรถยานรินทร์หัวหน้าสำนักปลัด1
9ปทุมธานี  อบต.บางพูดนางเดือนเพ็ญพ่วงโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล1
10พิจิตร  ทต.โพทะเลนางสาวสำเริงเผ่าสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
11ลำปาง  อบต.ทุ่งฮั้วนางกฤษฎิ์ณิชาแก้วก๋องมานักทรัพยากรบุคคล1
12ลำพูน  ทต.บ้านแป้นนางสุวารีย์ใยดีนักทรัพยากรบุคคล1
13ลำพูน  ทต.ทุ่งหัวช้างนางกิ่งเพียรปัญญาคำนักทรัพยากรบุคคล1
14เชียงใหม่  ทต.สันติสุขนายนครกันกาหัวหน้าสำนักปลัด1
15เชียงใหม่  ทต.สันติสุขนางสาวชุติกาญจน์ชุมภูศรีนักทรัพยากรบุคคล1
16เชียงใหม่  อบต.ฮอดนางสาวนฤษรจันทร์เมืองรองปลัด1
17เชียงใหม่  อบต.ฮอดนางสาวสุวพิชตั๋นแก้วนักวิชาการ1
18เชียงใหม่  อบต.ฮอดนายวุฒิพงษ์วงศ์สิทธิไพฑูรย์นักทรัพยากรบุคคล1
19เชียงใหม่  อบต.ดอยเต่านางณัฐธิดายาสมุทรนักทรัพยากรบุคคล1
20เชียงใหม่  อบต.ดอยเต่านายประจวบอินทรัตน์รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล1
21เชียงใหม่  อบต.โปงทุ่งนายชูศักดิ์ธนทรัพย์สิริกุลรองปลัด อบต.1
22เชียงใหม่  อบต.โปงทุ่งนางณฐภัทรวงศ์ในนักทรัพยากรบุคคล1
23มุกดาหาร  อบต.เหล่าสร้างถ่อนางสาวนาที คนตรงนักวิชาการศึกษา2
24มุกดาหาร  อบต.เหล่าสร้างถ่อนางสาวภิญญดา คนดีนักทรัพยากรบุคคล2
25อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางสาวปรมาพรชิณสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
26อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางนฤมลคำสว่างครู2
27อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางสาวอชินีไชยายงค์ผอ.กองการศึกษา2
28อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางเย็นฤทัยพิมลครู2
29อำนาจเจริญ  อบต.หนองแก้วนางไพสุดาขุมทองผู้อำนวยการกองการศึกษา2
30อำนาจเจริญ  อบต.หนองแก้วนางสาวกมุทากรจันทวงค์นักทรัพยากรบุคคล2
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป