ตรวจสอบรายชื่อ
  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1  นางสาวจันทร์จิราถนอมวงศ์นักจัดการงานทั่วไป
2  นางสาวพิมาดาประพันธ์ศิลป์นักบริหารงานทั่วไป
3  นางสาวตรีธนูศิลป์นักจัดการงานทั่วไป
4  นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์หริรักษ์ร.ก. ปลัดเทศบาล
5  นายพงศ์พัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
6  นายสถาปัตตย์สุภรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ
7  นายยัสถะพลมีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
8  นางสาวอำพรสุดศรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9  นางสาวสังวาลย์ประดิษฐ์ทรัพย์หัวหน้าฝ่ายการจนท.
10  นางสาวสุกัญญาสุขการณ์ปลัดเทศบาล
11  นางสาวอรวรรณศรีรัตนะหัวหน้าสำนักปลัด
12  นางสาวช่อลัดดาอุตมานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
13  นางสาวทิพวรรณวงษ์จันทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
14  นางสาวพรรณธกาญจน์เด่นพันธ์นักทรัพยากรบุคคล
15  นางสาวศศิวิมลขันธลักษณาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
16  นางสาวมญชรีสินธุรหัทนักทรัพยากรบุคคล
17  นายฉัตรชัยเผือกเนยนักทรัพยากรบุคคล
18  นางสาวปนัดดาสะอานักทรัพยากรบุคคล
19  นางสาวแคทลียาพรมรัตน์นักทรัพยากรบุคคล
20  นางสาวสุนิตาศรีทารังนักทรัพยากรบุคคล
21  นางพิสมัยแสงชำนินักทรัพยากรบุคคล
22  นายจักรพันธ์ปิยะประสิทธิ์ลูกจ้างประจำ
23  นางสาวศรัณน์พัชร์ไผ่พูลนักทรัพยากรบุคคล
24  นางกานต์รวีวงศ์กาสีสมัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
25  นางสาวชลธิชารองทองนักทรัพยากรบุคคล
26  นายสิทธิพรมเหศักดิ์หน.ฝ่ายอำนวยการ
27  สิบเอกวิมลรู้ทำนองหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
28  นางสาวปิยะวดีกุลยุทธนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
29  นายทวีพจน์เติมทรัพย์ทวีรองปลัดเทศบาล
30  นางสาวเกศิณีพรหมตันหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป