ตรวจสอบรายชื่อ
หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางดลฤดีประจักษ์เมืองหนฝ.อำนวยการ1
2ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางสาวทิพวรรณแกล้วกล้าหาญนักทรัพยากรบุคคล1
3ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางสาวกนกรจชัยนิติกุลนักทรัพยากรบุคคล1
4ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนายพิสุทธิ์สารบรรณนักทรัพยากรบุคคล1
5ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนายนฤพนธ์สอนบุญมานักทรัพยากรบุคคล1
6ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองไม้แก่นนางสาวน้ำผึ้งไตรวงศ์จุฑารัตน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
7ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่ากระดานนางชลพรรษสุขสอาดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
8นครนายก  อบต.บ้านใหญ่ว่าที่ร.ต.ถิรพุทธิ์ประเสริฐไทยนักทรัพยากรบุคคล1
9ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสุมาลีมากแก้วนักวิเงินและบัญชีชำนาญการ1
10ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสาวสุนันญาม่วงทองนักวพัสดุชำนาญการ1
11ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสาวบุญญารัสมิ์ด่านอนุพันธ์หัวหน้าสำนักปลัด1
12ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาววิภาวีปี่ทองหัวหน้าสำนักปลัด1
13ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาวบุญแทนศิริกุลปลัด อบต.1
14ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาวเรณูแก้วมาผู้อำนวยการกองคลัง1
15ศรีสะเกษ  อบต.กุงจ.อ.สุพิชสืบสิงคานรองปลัดอบต.1
16เพชรบุรี  อบต.ต้นมะม่วงนางสาวนันท์นภัสร์วรวัชรกรณ์นักทรัพยากรบุคคล1
17อุบลราชธานี  อบต.หนองเหล่านางระวีวรรณมัดธนูปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า2
18อุบลราชธานี  อบต.ม่วงใหญ่นายเกษมศรพวงศรีหัวหน้าสำนักปลัด2
19พิจิตร  ทต.วังตะกูนายธนกฤตวงษ์ตระหง่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ3
20ลำพูน  อบต.บ้านเรือนนางสาวนวลจันทร์สมบุญตันนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
21เชียงราย  อบต.เวียงนางสาวกัลยกรไชยเมืองนักทรัพยากรบุคคล3
22เชียงราย  อบต.ท่าก๊อนางสุภาสินีกาวิละนักทรัพยากรบุคคล3
23เชียงใหม่  ทต.ไชยสถานนางสาวสุนิภาสิทธินักทรัพยากรบุคคล3
24เชียงใหม่  อบต.หางดงนายทองดีอินทจักร์ปลัดอบต.3
25เชียงใหม่  อบต.หางดงว่าที่พ.ตอนันต์ชัยสารองปลัดอบต.3
26เชียงใหม่  อบต.ฮอดนายสนิทเอี่ยมเศวตปลัด3
27เชียงใหม่  อบต.ฮอดนายวุฒิพงษ์วงศ์สิทธิไพฑูรย์นักทรัพยากรบุคคล3
28เชียงใหม่  อบต.ฮอดนางสาวนฤษรจันทร์เมืองรองปลัด3
29แพร่  อบต.นาจักรนายอริยพงษ์พรธรรมธนสารนักทรัพยากรบุคคล3
30แม่ฮ่องสอน  อบต.แม่นาเติงนางปิยะฉัตรปุกอิ่งนักทรัพยากรบุคคล3
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป