ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  อบต.คลองท่อมเหนือนางตรีรินทร์พันธ์นิตย์หัวหน้าสำนักปลัด1
2กระบี่  อบต.คลองท่อมเหนือนางสาวสายใจรอดเด็นนักทรัพยากรบุคคล1
3กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวณิชสุชาสุภาพนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
4กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางจีรนันท์กีทองหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1
5กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวพัชรินทร์แจ่มฟ้านักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
6กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวกมลมาศเปรมประยูรหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ1
7กาญจนบุรี  ทต.ลาดหญ้านางสาวนริศรามงคลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ1
8กาญจนบุรี  ทต.หนองฝ้ายนางอัญชลีภูเขียวธนโชตินักทรัพยากรบุคคล1
9กาญจนบุรี  ทต.ดอนขมิ้นนายปุณยวีร์ปุญสิรินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
10กาญจนบุรี  ทต.ตลาดเขต*นางสาวดนิตาจันฤาไชยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
11กาญจนบุรี  ทต.ตลาดเขต*นายประพันธ์ธัญญเจริญปลัดเทศบาล1
12กาญจนบุรี  ทต.หนองปรือนางศรัณยาเอมทองนักทรัพยากรบุคคล1
13กาญจนบุรี  ทต.หนองปลาไหลนางสาวทวีพรอินทรนักทรัพยากรบุคคล1
14กาญจนบุรี  อบต.แก่งเสี้ยนนางสาวญานิศาบ่อทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล1
15กาญจนบุรี  อบต.วังด้งนางสาวอรวรรณสุขใสนักทรัพยากรบุคคล1
16กาญจนบุรี  อบต.ลุ่มสุ่มนางภัทรพรทวีระวงษ์นักทรัพยากรบุคคล1
17กาญจนบุรี  อบต.สิงห์นางสาวอ้อยทิพย์จันทราชนักทรัพยากรบุคคล1
18กาญจนบุรี  อบต.สิงห์นายวีระติณภูมิหัวหน้าสำนักปลัด1
19กาญจนบุรี  อบต.ตะคร้ำเอนนางปวีณาดิษผลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
20กาญจนบุรี  อบต.แสนตอนายธัญญพัฒน์ภัคพาณิชย์หัวหน้าสำนักปลัด1
21กาญจนบุรี  อบต.แสนตอนางวิภาวรรณจงพิพัฒน์วณิชย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
22กาญจนบุรี  อบต.เขาสามสิบหาบนางสาวปริยชาตพุ่มชัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
23กาญจนบุรี  อบต.ปิล๊อกนางสาวเกตน์สิรีรักษ์วงษ์นักทรัพยากรบุคคล1
24กาฬสินธุ์  ทต.สงเปลือยนายวิทสันต์ไร่วิบูลย์หน.สำนักปลัด1
25กำแพงเพชร  ทต.ช่องลมนางสาวปารณีย์สื่อสุนทรานนท์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ1
26กำแพงเพชร  ทต.ช่องลมนายเฉลิมโชคชลสินธุ์นักทรัพยากรบุคคล1
27กำแพงเพชร  อบต.ท่าขุนรามนายศุภชัยดำรุทัยนักทรัพยากรบุคคล1
28ฉะเชิงเทรา  ทม.ฉะเชิงเทรานายฉัตรชัยกระสานติ์กุลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ1
29ฉะเชิงเทรา  ทม.ฉะเชิงเทรานางสาวปนัดดาจันทรนักจัดการงานทั่วไป1
30ฉะเชิงเทรา  ทต.ทุ่งสะเดานางสาวกิ่งแก้วเมฆสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป