ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31กาฬสินธุ์  ทต.กุดสิมนางพิมพรสีลาแยงนวก.การเงินและบช.
32กาฬสินธุ์  ทต.นาขามนางสาวจิราพรทองดีนักทรัพยากรบุคคล
33กาฬสินธุ์  ทต.หัวนาคำนางสาวมานิตาภูเฉลียวนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
34กาฬสินธุ์  ทต.หัวนาคำนางศักดิ์ศรี ศรีนอกหัวหน้าสำนักปลัด
35กาฬสินธุ์  ทต.บัวบานนางสาวศิริลัดดาแก้วสีขาวนักทรัพยากรบุคคล
36กาฬสินธุ์  ทต.เขาพระนอนนายพิสิษฐ์มังครุดรเจริญนักทรัพยากรบุคคล
37กาฬสินธุ์  ทต.อุ่มเม่านางวัชรินทร์ทิศเนตรนักทรัพยากรบุคคล
38กาฬสินธุ์  ทต.อุ่มเม่านางนัทธยาสุริฉายหน.สป.
39กาฬสินธุ์  ทต.สมเด็จนายเฉลิมไชยแก้วรักษา-
40กาฬสินธุ์  ทต.สมเด็จนางวนัสสุดาบัวจูม-
41กาฬสินธุ์  ทต.คำใหญ่นางสาวอุมากรณ์คำศิลานักทรัพยากรบุคคล
42กาฬสินธุ์  อบต.เว่อนางสาวชนมาศนาสินสร้อยนักทรัพยากรบุคคล
43กาฬสินธุ์  อบต.เว่อนายสิงหามณีศิลป์รองปลัดอบต.
44กาฬสินธุ์  อบต.ดอนสมบูรณ์นางสาวดวงธิดาภูขันเงินนักทรัพยากรบุคคล
45กาฬสินธุ์  อบต.สหัสขันธ์นางสาวเกษรไชยศิรินักวิชาการศึกษา
46กาฬสินธุ์  อบต.สหัสขันธ์นางสาวอนงนาถวรรณญาตินักทรัพยากรบุคคล
47กำแพงเพชร  ทม.ปางมะค่านางสาวพรลภัสพูลสมบัตินักทรัพยากรบุคคล
48กำแพงเพชร  ทม.ปางมะค่านางสาวบำรุงก้อนจันทร์เทศครู
49กำแพงเพชร  ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลนางสาวนพมาศหงษ์ยนต์นักทรัพนากรบุคคล
50กำแพงเพชร  ทต.นครชุมนางสาวพันธ์นิภาเมฆสินธ์ปลัดเทศบาล
51กำแพงเพชร  ทต.ขาณุวรลักษบุรีนางสุชิราเทียมไผ่นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
52กำแพงเพชร  ทต.ขาณุวรลักษบุรีนางชุติกาญจน์สุขสารีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
53กำแพงเพชร  ทต.ขาณุวรลักษบุรีนางสาวรติกรญาติกานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
54กำแพงเพชร  ทต.สลกบาตรนางสุนิสาม่วงสิมมานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
55กำแพงเพชร  ทต.ท่าพุทรานางสาวสาวิตรีภู่พันธ์นักทรัพยากรบุคคล
56กำแพงเพชร  ทต.ท่าพุทรานางสาวธิดารัตน์นุชแม้นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
57กำแพงเพชร  ทต.ท่าพุทรานางสาวเปรมสิณีเทพบรรจงนักวิชาการศึกษา
58กำแพงเพชร  ทต.ท่าพุทรานางสาวสุนันท์หงษ์ฤทัยปลัดเทศบาล
59กำแพงเพชร  ทต.คลองพิไกรนางอมรรัตน์บุญสุขนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
60กำแพงเพชร  ทต.คลองพิไกรนางสาวสุนทรีบุตรดีหนฝ.อำนวยการ
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป