ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31พระนครศรีอยุธยา  อบต.ปากจั่นนางสาวคณัญภัชเกตุสุขนักทรัพยากรบุคคล1
32พระนครศรีอยุธยา  อบต.ลาดชิดนายชาญชัยอาษาสูนย์นักทรัพยากรบุคคล1
33พิจิตร  อบต.คลองคะเชนทร์นางสาวศิรินทรมังคลุดรนักทรัพยากรบุคคล1
34พิจิตร  อบต.คลองคะเชนทร์นางอุมาพรแก้วทองนายกอบต.1
35ราชบุรี  ทม.ราชบุรีนางอัจฉราพรรณยอดบุรุษนักบริหารงานทั่วไป1
36ราชบุรี  ทต.ดำเนินสะดวกนายอัครเดชตันติผลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
37ราชบุรี  ทต.บ้านชัฎป่าหวายนางสิตานันขุนนุชหน.ฝ่ายอำนวยการ1
38ราชบุรี  ทต.สวนผึ้งนางสาวชุติมาขาวเหลืองหน.ฝ่ายอำนวยการ1
39ราชบุรี  อบต.หนองกบนางสาวดวงใจเลิศมงคลทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล1
40ลพบุรี  อบต.โคกลำพานนางสาวอาริเคลียโอลิมเปียกัมส์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
41ลำปาง  ทต.ป่าตันนาครัวนางสาวพิงควดีแก้ววิรัตน์นักทรัพยากรบุคคล1
42ลำปาง  อบต.บ้านหวดนางปัญญดาสุชาตานนท์นักจัดการงานทั่วไป1
43สกลนคร  ทต.ไร่นางสาวสุกันยาศูนย์จันทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
44สกลนคร  อบต.ม่วงไข่นางอนงค์ลักษณ์คำรืองศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
45สกลนคร  อบต.ต้นผึ้งนางสินีนาถสุนทรวงศ์นักทรัพยากรบุคคล1
46สมุทรปราการ  อบต.บางโปรงนายชเนศวร์แห้วเพ็ชรหน.สำนักปลัด1
47สมุทรปราการ  อบต.ทรงคนองนางสาวนันท์นภัสนาคเล็กผช.นักทรัยากรบุคคล1
48สมุทรปราการ  อบต.ทรงคนองนางสาวกุลภากรตั้นซุ่นหิ้นหน.ฝ่ายบริหารทั่วไป1
49สมุทรสาคร  อบจ.สมุทรสาครนางสาวสินีปภาหงษ์ภักดีผอ.กองการเจ้าหน้าที่1
50สมุทรสาคร  อบจ.สมุทรสาครนางสาวนภาเพ็ญจิตยุติหัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง1
51สระบุรี  ทม.ทับกวางนางนริศราปานดีหน.ฝ่ายอำนวยการ1
52สระแก้ว  อบต.บ้านแก้งนางสุวิมลสิงห์ธรรมหนสำนักปลัด1
53สระแก้ว  อบต.ศาลาลำดวนนางสาวชัชชญาพนมผานักทรัพยากรชำนาญการ1
54สุพรรณบุรี  อบต.วังยาวนางสาวฐิตราภรณ์ขันทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
55สุพรรณบุรี  อบต.สาลีนางสาวสุจิตราเอกแก้วนักทรัพยากรบุคคล1
56สุราษฎร์ธานี  ทต.บ้านเสด็จนางยุวดีทวีโภควัฒนกุลนักทรัพยากรบุคคล1
57สุราษฎร์ธานี  ทต.กาญจนดิษฐ์นางรัตนาสุทธิคีรีหน.สป.1
58สุโขทัย  อบต.ปากแควนางจันทร์จิราหิรัญนุชปลัด อบต.1
59สุโขทัย  อบต.ไกรกลางนางสาวชนาทิพย์ขำพงศ์หน.สำนักปลัด1
60หนองคาย  อบต.สีกายนายณัฐมนดิษฐสร้อยปลัด อบต.สีกาย1
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป