ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31อุบลราชธานี  อบต.หนองขอนนางธัญญพัทธ์ดวงปากดีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
32อุบลราชธานี  อบต.หนองขอนนางสาวสิริกาญจน์พระอารักษ์ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล2
33อุบลราชธานี  อบต.สร้างถ่อนายจักรินทร์กากแก้วผอ.กองการศึกษาฯ2
34อุบลราชธานี  อบต.โนนสวรรค์นางสาววรรณิศา พรมภักดีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
35อุบลราชธานี  อบต.เก่าขามนายธีรพันธุ์ทองสุขนักวิชาการศึกษา2
36อุบลราชธานี  อบต.บุ่งหวายนางสาวรัตชะดากุลเกลี้ยงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
37อุบลราชธานี  อบจ.อุบลราชธานีนายกฤษฎาชาลีโสมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
38อุบลราชธานี  อบจ.อุบลราชธานีนางรุ่งอุบลแรงรายบุญผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่2
39อุบลราชธานี  อบจ.อุบลราชธานีนางสาววีรียาทิพากรวิศิษฐ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
40อุบลราชธานี  อบจ.อุบลราชธานีนางสาวนันทิกาอภินันท์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
41กระบี่  ทต.ทรายขาวนายประจิมชูดำนักจัดการงานทั่วไป3
42ตรัง  อบต.ท่าสะบ้านางสาวเกียรติสุดา บุญเศษนักทรัพยากรบุคคล3
43นราธิวาส  อบต.เกียร์นายบาสูกีลีมิงนวก.การศึกษา3
44นราธิวาส  อบต.เกียร์นายวิรัตน์นาคเพ็งผอ.กองการศึกษา3
45ปัตตานี  อบต.ปิยามุมังนายสุลัยมานนูรุลอามีนนักทรัพยากรบุคคล3
46ยะลา  ทต.บุดีนายรังสิมันต์เพ็ชร์วิโรจน์นักทรัพยากรบุคคล3
47กระบี่  อบจ.กระบี่นางสาวสุนิสาแก้วใหญ่นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
48กระบี่  อบจ.กระบี่นางวิกานดาจันทวงศ์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร4
49กาญจนบุรี  อบต.หนองบัวนางสาวขนิษฐารัตนมโนรมย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
50ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางดลฤดีประจักษ์เมืองหนฝ.อำนวยการ4
51ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางสาวกนกรจชัยนิติกุลนักทรัพยากรบุคคล4
52ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนายนฤพนธ์สอนบุญมานักทรัพยากรบุคคล4
53ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางสาวทิพวรรณแกล้วกล้าหาญนักทรัพยากรบุคคล4
54ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนายพิสุทธิ์สารบรรณนักทรัพยากรบุคคล4
55ฉะเชิงเทรา  ทต.ลาดขวางนางจุรีภรณ์กิตติรัตนกรกุลนักทรัพยากรบุคคล4
56ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองไม้แก่นนางสาวน้ำผึ้งไตรวงศ์จุฑารัตน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
57ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่ากระดานนางชลพรรษสุขสอาดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
58ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสาวณัชชาเทอดชัยภูมินวก.ศึกษา4
59ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสาวสุวรรณีสวนโคกกลางนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ4
60ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสุรภีกลิ่นขจรผอ.กองการศึกษา4
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป