ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31เชียงใหม่  ทต.แม่ปั๋งนางภัสวฤณเสาร์ลันดานักทรัพยากรบุคคล1
32เชียงใหม่  ทต.สะเมิงใต้นางสาววราภรณ์พานิชการนักจัดการงานทั่วไป1
33เชียงใหม่  ทต.สันกำแพงนางศุภัคชญาเตชาวรรธนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
34เชียงใหม่  ทต.สันป่าตองนายวุฒิกรวิกรมโยธินนักทรัพยากรบุคคล1
35เชียงใหม่  ทต.ไชยสถานนางสาวสุนิภาสิทธินักทรัพยากรบุคคล1
36เชียงใหม่  ทต.ท่าข้ามนางสาวพัชรดาทองหลอมนักทรัพยากรบุคล1
37เชียงใหม่  ทต.บ่อหลวงนายไกรศรคำปันนักทรัพยากรบุคคล1
38เชียงใหม่  ทต.บ่อหลวงว่าที่ร้อยตรีกมลอินแฝงหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ1
39เชียงใหม่  อบต.ช่างเคิ่งนางเรณูมูลแก้วหน.สำนักปลัด1
40เชียงใหม่  อบต.แม่ศึกนายไพจิตชัยปราณีรองปลัด อบต.1
41เชียงใหม่  อบต.แม่ศึกนายบุรินทรยะสุพันธ์ผู้อำนวยการกองคลัง1
42เชียงใหม่  อบต.แม่ศึกนางทัศนีย์แผล่กาผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1
43เชียงใหม่  อบต.แม่ศึกนายนครกันกาหัวหน้าสำนักปลัด1
44เชียงใหม่  อบต.กื๊ดช้างว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพรปิ่นเกล้านักทรัพยากรบุคคล1
45เชียงใหม่  อบต.สะลวงนางสายทองโพธินักทรัพยากรบุคคล1
46เชียงใหม่  อบต.ห้วยทรายนางจีราภาอภิชัยนักทรัพยากรบุคคล1
47เชียงใหม่  อบต.ดอนเปานายกัมปนาทอิ่มอมรพงศ์ผู้อำนวยการกองการศึกษา1
48เชียงใหม่  อบต.บ้านกาดนางเบญจมาภรณ์เตจ๊ะสานักทรัพยากรบุคคล1
49เชียงใหม่  อบต.แม่ทานางสาวดรุณรัตน์ชัยมเสพงค์ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์1
50เชียงใหม่  อบต.หางดงนายปฏิภาณสุแก้วนักทรัพยากรบุคคล1
51เชียงใหม่  อบต.อมก๋อยนางสาวพชรวรรณสัตโยภาสนักทรัพยากรบุคคล1
52แพร่  อบต.ไผ่โทนนางสาววีรญาแสงคำนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
53แม่ฮ่องสอน  อบต.ห้วยผานางจันทร์ฉายมูลแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
54แม่ฮ่องสอน  อบต.สบป่องนายปริวัตย์ทวีสุขเกษมสันต์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
55แม่ฮ่องสอน  อบต.เมืองปอนนายธนวัฒน์อินชูนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
56แม่ฮ่องสอน  อบต.แม่เงานายภัทราวุธกระจ่างแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
57แม่ฮ่องสอน  อบต.ขุนยวมนายจิรเดชไกวัลรุ่งพิพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล1
58แม่ฮ่องสอน  อบต.แม่เหาะนายอเนกริยานหัวหน้าสำนักปลัด1
59แม่ฮ่องสอน  อบต.แม่เหาะนางสาวพัชรีย์ขัดทานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
60แม่ฮ่องสอน  อบต.แม่เหาะนายสมควรนิธิเบญจพรผช.บุคลากร1
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป