ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสาวบุญญารัสมิ์ด่านอนุพันธ์หัวหน้าสำนักปลัด1
32พระนครศรีอยุธยา  อบต.เกาะเรียนนางสาวเบญญาภา ข้อเพชรนักทรัพยากรบุคคล1
33พระนครศรีอยุธยา  อบต.เกาะเรียนนางสาวมธุรสกลอยออนผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1
34พระนครศรีอยุธยา  อบต.พระยาบันลือนางสาวอรสาพัชนีนักทรัพยากรบุคคล1
35พระนครศรีอยุธยา  อบต.คานหามนางชนัลญารื่นสินนักบริหารงานอยต.1
36พระนครศรีอยุธยา  อบต.คานหามนางสาวบุญตาสุทธิวงษ์รองปลัดอบต1
37พิจิตร  ทต.วังบงค์*นายพิษณุพรมหารนักทรัพยากรบุคคล1
38พิจิตร  อบต.บ้านนานายกาวิระอ่อนศรีปลัดอบต.1
39พิษณุโลก  อบต.ท่านางงามนางพรปวีณ์วิชัยนวก.เงินและบัญชี1
40ร้อยเอ็ด  อบต.สะอาดนางสาวศุกลภัทรบำรุงศรีนักทรัพยากรบุคคล1
41ร้อยเอ็ด  อบต.สะอาดนายชัยชนะแก้วปัญญา ปลัดอบต. 1
42ระยอง  ทต.น้ำคอกนางกฤษณภรณ์ชูเชิดนักทรพยากรบุคคล1
43ราชบุรี  อบต.ดอนใหญ่นายธานินทร์สังข์ศรีปลัดอบต.1
44ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาวบุญแทนศิริกุลปลัด อบต.1
45ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาวเรณูแก้วมาผู้อำนวยการกองคลัง1
46ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาววิภาวีปี่ทองหัวหน้าสำนักปลัด1
47ศรีสะเกษ  อบต.น้ำอ้อมนางฐิติณัฐนาถไชยะเดชะนักทรัพยากรบุคคล1
48สกลนคร  อบต.ด่านม่วงคำนายวุฒิชัยเทพพิกรุงรองปลัด อบต.1
49สมุทรปราการ  ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย(สำโรงใต้)*นางวัลยาคล้ายสุวรรณหนฝ.อำนวยการ1
50สมุทรปราการ  อบต.บางเสาธงนางสาวทัศนีย์มอญหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป1
51สมุทรปราการ  อบต.บางเสาธงนางสาวธัญวรรณ์ศรัทธารัตน์หน.สำนักปลัด1
52สมุทรปราการ  อบต.บางเสาธงนายกิตติ์ธเนศภานุวัฒนะรัศมิ์รองปลัด อบต1
53สมุทรปราการ  อบต.นาเกลือนางสาวสรวีย์สดใสนักทรัพยากรบุคคล1
54สมุทรปราการ  อบต.นาเกลือนางธิติพรธิงามผอ.กองคลัง1
55สมุทรสงคราม  ทต.อัมพวานางณิชนันทน์สินสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล1
56สระแก้ว  อบต.หนองหว้านางจุฬาลักษณ์ผาทองหน.สำนักปลัด1
57สระแก้ว  อบต.หนองหว้านางสาวจิรภัทรทวยจัดผอ.กองสวัสดิการ1
58สระแก้ว  อบต.หนองหว้านางสาวชนกานต์พุฒนอกผอ.กองการศึกษา1
59สระแก้ว  อบต.หนองหว้านายศุภโชคลบพื้นนักทรัพยากรบุคคล1
60สระแก้ว  อบต.พระเพลิงจ.อ.สมปองสิงห์ศกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป