ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ฉะเชิงเทรา  ทต.วังเย็นนางสาวธิดารัตน์แซ่อึ๊งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1
32ฉะเชิงเทรา  ทต.วังเย็นนางสาวณรัชติวรรณจิระภาคนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
33ฉะเชิงเทรา  ทต.บางคล้านางสาวอาริตาเนตรขันทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
34ฉะเชิงเทรา  ทต.ปากน้ำนายคเณศเกษรสุมลนักทรัพยากรบุคคล1
35ฉะเชิงเทรา  ทต.บางวัวคณารักษ์*นางปณิดาวงศ์ศรีวัฒนกุลนักทรัพยากรบุคคล1
36ฉะเชิงเทรา  ทต.ท่าข้ามนายสกุลศักดิ์สาสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
37ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์*นางสาวแน่งน้อยไทยเจริญหนฝ.อำนวยการ1
38ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์*นางสายฝนผ่องศรีหน.สำนักปลัด1
39ฉะเชิงเทรา  ทต.เทพราชนางสาวธิติยาภรณ์จิ้นมณีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
40ฉะเชิงเทรา  ทต.เทพราชนางสาวพรนิรมลชาตะพาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ1
41ฉะเชิงเทรา  ทต.ลาดขวางนางจุรีภรณ์กิตติรัตนกรกุลนักทรัพยากรบุคคล1
42ฉะเชิงเทรา  ทต.บ้านซ่องนายนิกรบุญล้นนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
43ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองนานางสาวจารุวรรณอ่อนรัศมีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
44ฉะเชิงเทรา  อบต.บางตีนเป็ดนางสาวสุธาสินีเนตรโรจน์นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ1
45ฉะเชิงเทรา  อบต.บางเตยนางสาวสุวิมลโพธิศรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
46ฉะเชิงเทรา  อบต.บ้านใหม่จ.อ.วรวิทย์เต็กลี่นักทรัพยากรบุคคล1
47ฉะเชิงเทรา  อบต.บางตลาดนางสาวพรสุดาวงษ์บุญนาคนักทรัพยากรบุคคล1
48ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองเขื่อนนางสาวอาภาพรสุริยะนักทรัพยากรบุคคล1
49ฉะเชิงเทรา  อบต.สิบเอ็ดศอกนางสาวสุพิชญาศรีสวรรค์หน.สำนักปลัด1
50ฉะเชิงเทรา  อบต.สิบเอ็ดศอกนางสุดารัตน์ชัยนันต์ธนากูลนักทรัพยากรบุคคล1
51ฉะเชิงเทรา  อบต.สนามจันทร์นางสาวสุวิชชาตรีเนตรนักทรัพยากรบุคคล1
52ฉะเชิงเทรา  อบต.เทพราชนางมยุรีนาคสุขรองปลัด อบต.เทพราช1
53ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองยาวนางจารุวัลย์นันทวิสิทธิ์หัวหน้าสำนักปลัด1
54ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองยาวนายภคินสมคิดทวีโชคนิติกรปฏิบัติการ1
55ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่ากระดานนางชลพรรษสุขสอาดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
56ฉะเชิงเทรา  อบต.ทุ่งพระยานางสาวพรรษชลมีสัตย์นักทรัพยากรบุคคล1
57ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสาวจุฑามาศราชวงศ์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 1
58ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสาวสุวรรณีสวนโคกกลางนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
59ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสาวนุดีภูดินดำนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
60ชลบุรี  ทต.หนองใหญ่นางสาวโสภาวดีนาวีอุปถัมภ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป