ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31พะเยา  อบต.แม่ลาวนายวัชรพงษ์บุญนะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล1
32พะเยา  อบต.เชียงแรงนางอังคณาปิงอุดนักทรัพยากรบุคคล1
33พะเยา  อบต.ป่าสักนางเย็นหน่อคำหล้าครู1
34พะเยา  อบต.ป่าสักนางศิริพรพุ่มประสาทนักทรัพยากรบุคคล1
35พะเยา  อบต.ภูซางนางพีรนันท์กันทะมาลาผอ.กองการศึกษา1
36พะเยา  อบต.ภูซางนางพาณีวงศ์ใหญ่ครู1
37พิจิตร  อบต.ทะนงนางสาวณัฐวดีอิศรางกูร ณ.อยุธยานักทรัพยากรบุคคล1
38พิษณุโลก  อบต.ดอนทองนางณาฬิศฝรั่งทองนักทรัพยากรบุคคล1
39ลพบุรี  ทต.ดีลังนางยุพาอินทชัยนักทรัพยากรบุคคล1
40ลำปาง  ทต.ไหล่หินนางพิมประภาภรณ์แก้วงามนักทรัพยากรบุคคล1
41ลำปาง  ทต.ไหล่หินนางสาวิตรีพุทธราชครู1
42ลำปาง  ทต.ไหล่หินนางมยุรีย์ขัดเรือนครู1
43ลำปาง  ทต.แม่ทะนางปิยมาศวันทยางค์นันท์รองปลัดเทศบาล1
44ลำปาง  ทต.วังเหนือนางสร้อยนภามีเมล์นักวิชาการศึกษา1
45ลำปาง  ทต.วังเหนือนางณัฎฐริกาใจดีครู1
46ลำปาง  อบต.บ้านร้องนางสายนทีเชื้อเมืองพานผอ.กองการศึกษา1
47ลำปาง  อบต.ทุ่งฮั้วนางกฤษฎิ์ณิชาแก้วก๋องมานักทรัพยากรบุคคล1
48ลำปาง  อบต.แม่พริกนางสาวชนันธรวงค์พุทธคำนักทรัพยากรบุคคล1
49ลำปาง  อบต.แม่พริกนางสุนิตาพลอามาตย์ครู1
50ลำปาง  อบต.แม่พริกนางกรรณิการ์คันธชุมภูครู1
51ลำปาง  อบต.แม่พริกนางจริยาคำภิระเตรียมวงศ์ครู1
52ลำพูน  ทต.บ้านแป้นนางสุวารีย์ใยดีนักทรัพยากรบุคคล1
53ลำพูน  ทต.ทุ่งหัวช้างนางกิ่งเพียรปัญญาคำนักทรัพยากรบุคคล1
54ลำพูน  ทต.วังดินนางสาวกัญญารัตน์ดวงดีนักทรัพยากรบุคคล1
55ลำพูน  ทต.วังดินนายชิติพัทธ์อินมณีย์ผช.นักทรัพยฯ1
56สุโขทัย  อบต.ป่างิ้วนางสาวสายสุณีกำเงินนักวชาการศึกษา1
57อุดรธานี  อบจ.อุดรธานีนางรัตน์ปราณีย์พลบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล1
58อุดรธานี  อบจ.อุดรธานีนางสิรินธราทองธิราชนักจัดการงานทั่วไป1
59อุตรดิตถ์  อบต.ไร่อ้อยนางสาวจิตรพรเป็กเตปินนักทรัพยากรบุคคล1
60เชียงราย  ทต.สันทรายนางสาวฐาณิศราปีคำนักทรัพยากรบุคคล1
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป