ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31มหาสารคาม  อบต.เกิ้งนางอัลิปรียาประสงสันต์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ2
32มหาสารคาม  อบต.เกิ้งนางรัตถาภรณ์กิติคุณนักวิชาการการเงิน2
33มหาสารคาม  อบต.เกิ้งนายบัญชาการทองชมภูรองปลัดอบต.2
34มหาสารคาม  อบต.เกิ้งนางศิริพรเบ้าหนองบัวนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ2
35มหาสารคาม  อบต.หนองเม็กนางทัศนีย์วรรณบุตรสาระคำนักทรัพยากรบุคคล2
36มหาสารคาม  อบต.หนองเม็กนางสาวทิพวรรณ์ศรีบุญเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
37มหาสารคาม  อบต.หนองคูนางสาวปทุมวันสาติผอ.กองการศึกษา2
38มหาสารคาม  อบต.หนองคูจ่าเอกอาคมฝนใจเมืองรองปลัด อบต2
39มหาสารคาม  อบต.หนองคูนางสาวยุพินกรัดเกริ่งเกริกนักทรัพยากรบุคคล2
40มหาสารคาม  อบต.หนองคูนางไพรินทร์รินกระโทกปลัด อบต2
41มุกดาหาร  อบต.นาอุดมนางกัญญาวีร์สีวะกุลนักทรัพยากรบุคคล2
42มุกดาหาร  อบต.หนองแวงนางสุภาภรณ์วงศ์ขอนแก่นนักทรัพยากรบุคคล2
43มุกดาหาร  อบต.นาสะเม็งนายเกษมคนไวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
44มุกดาหาร  อบต.นาสะเม็งนายดิศักดิ์สุภามาตย์นิติกร2
45มุกดาหาร  อบต.นาสะเม็งนายเทียนชัยอสิพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ2
46มุกดาหาร  อบต.บ้านเหล่านางสาวสุภาภรณ์ยืนยั่งนักทรัพยากรบุคคล2
47ยโสธร  ทต.ทุ่งแต้นางสาวจุฬาลักษณ์มีแก้วนักทรัพยากรบุคคล2
48ยโสธร  ทต.ทุ่งแต้นางสาวปุญนิสาแก้วสารหน.ฝ่ายอำนวยการ2
49ยโสธร  ทต.กุดเชียงหมีนางสาวนิภาพรหาวิลีนักทรัพยากรบุคคล2
50ยโสธร  ทต.ดงแคนใหญ่นางสาวพิชญธิดาจินดากุลนักทรัพยากรบุคคล2
51ยโสธร  ทต.ดงแคนใหญ่นางอนงนาถยืนสุขนักจัดการงานทั่วไป2
52ยโสธร  ทต.ดงแคนใหญ่นางสาวสุจริตวงศ์อนันต์นักพัฒนาชุมชน2
53ยโสธร  ทต.ฟ้าหยาดนายบัญชาพุทธรักษ์รองปลัดเทศบาล2
54ยโสธร  ทต.ฟ้าหยาดนางประภัยกุหลาบขาวนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
55ยโสธร  ทต.ฟ้าหยาดนางนภัสสรณ์คุณุรัตน์หน.สำนักปลัด2
56ยโสธร  อบต.นาสะไมย์นางงามพิศ วงษ์สามารถปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2
57ยโสธร  อบต.นาสะไมย์นายศักดิ์ชัยโกยรัมย์หัวหน้าสำนักปลัด2
58ยโสธร  อบต.นาสะไมย์นางผ่องศรีคลังทองผอ.กองคลัง2
59ยโสธร  อบต.นาสะไมย์นางสาวลำดวนชูรัตน์นักทรัพยากรบุคคล2
60ยโสธร  อบต.นาสะไมย์นางปวรรัตน์จันทะโยธารองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป