ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31มหาสารคาม  อบต.หนองเม็กนางสาววิไลวรรณพรมมากุลผอ.กองการศึกษา2
32มหาสารคาม  อบต.หนองเม็กนางทัศนีย์วรรณบุตรสาระคำนักทรัพยากรบุคคล2
33มหาสารคาม  อบต.ดงบังนางสาวธาดารัตน์ละเอียดหัวหน้าสำนักปลัด2
34มหาสารคาม  อบต.พระธาตุนางสาวรัติพรรณ แสนบุดดาหัวหน้าสำนักปลัด2
35มหาสารคาม  อบจ.มหาสารคามนางสาวกฤษฎากอมะณีนักจัดการงานทั่วไป2
36มหาสารคาม  อบจ.มหาสารคามนางรภัสศาดวงศรีเสนนักจัดการงานทั่วไป2
37มุกดาหาร  ทต.ผึ่งแดดนายชาตรีอาจหาญนักทรัพยากรบุคคล2
38มุกดาหาร  ทต.หว้านใหญ่นางสาวนิฤมลณรงค์ศรีหน.ฝ่ายอำนวยการ2
39มุกดาหาร  อบต.ป่งขามดงหมู*นางสาวรัชยาภรณ์ละมุนมอญนักทรัพยากรบุคคล2
40มุกดาหาร  อบต.หนองบัวนายอิสระเทพวงค์ปลัด อบต.2
41มุกดาหาร  อบต.หนองบัวนางสาวอมรรัตน์ไตรแก้วเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน2
42มุกดาหาร  อบต.หนองบัวนายนายตะวันเสวมาตย์หัวหน้าสำนักปลัด2
43มุกดาหาร  อบต.นาอุดมนางกัญญาวีร์สีวะกุลนักทรัพยากรบุคคล2
44ยโสธร  ทต.ทุ่งแต้นางสาวพิมพ์นาราจันทร์เรืองหน.สำนักปลัด2
45ยโสธร  ทต.สามแยกนางสาวไพรจิตรกาฬสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล2
46ยโสธร  ทต.สวาทนางสาวณัฐนันท์มากระจันทร์นักทรัพยากรบุคคล2
47ยโสธร  ทต.สวาทนางสาวจุรีรัตน์ราชหาดพนักงานจ้างทั่วไป2
48ยโสธร  อบต.ค้อเหนือนางสุนทรีภรณ์ทวีแสงนักทรัพยากรบุคคล2
49ยโสธร  อบต.ค้อเหนือนางสาวนิภาพรอุ่นคำหัวหน้าสำนักปลัด อบต.2
50ยโสธร  อบต.ขั้นไดใหญ่นางสิรินยาสุวรรณนุชนักทรัพยากรบุคคล2
51ยโสธร  อบต.ทุ่งนางโอกนางสาวกัลญา แสนจันทร์นักทรัพยากรบุคคล2
52ยโสธร  อบต.ดู่ทุ่งนางสาวออมทิพเจริญไวนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
53ยโสธร  อบต.ดู่ทุ่งนางพรสวรรค์มาศวรรณาหัวหน้าสำนักปลัด2
54ยโสธร  อบต.กู่จานนางสาวเพชรญริณฑ์ขำวงค์นักทรัพยากรบุคคล2
55ยโสธร  อบต.กู่จานนางสาวพรสวรรค์พันเดชนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ2
56ยโสธร  อบต.เชียงเพ็งนางสาวมยุราทองจันดีหัวหน้าสำนักปลัด2
57ยโสธร  อบต.คูเมืองนายบรรจงแก้วไชยนักทรัพยากรบุคคล2
58ยโสธร  อบต.บึงแกนายมงคลผลไม้รองปลัดอบต.2
59ยโสธร  อบต.ผือฮีนางศิริพรชุมพลหน.สำนักปลัด2
60ยโสธร  อบต.โนนทรายนางสาวรสรินทร์พากเพียรนักทรัพยากรบุคคล2
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป