ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ศรีสะเกษ  อบต.สะพุงนางสาวศุภสุตาจันตั้งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
32ศรีสะเกษ  อบต.ปราสาทนางสาววิมาภณ์พรคนึงหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ2
33ศรีสะเกษ  อบต.ปราสาทนายวรเชฏฐาทองปานรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2
34สุรินทร์  อบต.สำโรงนางอมรรัตน์มาลีหวลนักทรัพยากรบุคคล2
35สุรินทร์  อบต.อาโพนนางอนุสรณ์คำเสมอนวก.ศึกษา2
36อำนาจเจริญ  ทต.นาวังนางนิรมลพูลพนาปลัดเทศบาล2
37อำนาจเจริญ  ทต.นาวังนายสมยศจารุจิตรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
38อำนาจเจริญ  ทต.ไก่คำนางละมัยเจริญวัยนักทรัพยากรบุคคล2
39อำนาจเจริญ  ทต.ไก่คำนายพงศ์อมรปรากฏหน.สำนักปลัด2
40อำนาจเจริญ  ทต.นาหมอม้านางสาววนิดาจำปาทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
41อำนาจเจริญ  ทต.นาหมอม้านางกนกวรรณ์ปัญจะรสสานวก.ศึกษา2
42อำนาจเจริญ  ทต.นาหมอม้านางสาวอมรพุ่มโพธิ์หน.สำนักปลัด2
43อำนาจเจริญ  ทต.หนองข่านางสาวโสภาธุระวรครู2
44อำนาจเจริญ  ทต.หนองข่านางสาวจรรยาคุณสุทธิ์หน.สำนักปลัด2
45อำนาจเจริญ  ทต.เปือยนายจิรายุทธ จันทพันธ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
46อำนาจเจริญ  ทต.โคกกลางนางธิดารัตน์ชูรัตน์นักทรัพยากรบุคคล2
47อำนาจเจริญ  ทต.หัวตะพานนางสังวรณ์วงศ์จันลารองปลัดเทศบาล2
48อำนาจเจริญ  ทต.หัวตะพานนางสาวมยุรฉัตรทองโพธิ์ศรีนักทรัพยากรบุคคล2
49อำนาจเจริญ  ทต.เค็งใหญ่นายรักชัยบาระมีปลัดเทศบาล2
50อำนาจเจริญ  ทต.เค็งใหญ่นางอัจฉราธิศาเวชหนฝ.การศึกษา2
51อำนาจเจริญ  ทต.เค็งใหญ่นางสาวสุกัญญาบาระมีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ2
52อำนาจเจริญ  อบต.นาจิกนางสาวศริชาดาเย็นทั่วนักทรัพยากรบุคคล2
53อำนาจเจริญ  อบต.นาจิกนางอรทัยสุระวงศ์ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2
54อำนาจเจริญ  อบต.นาจิกนายนรวรชาลีโสมนวก.ศึกษา2
55อำนาจเจริญ  อบต.นาจิกนายนิธิขันธเกษปลัด อบต.2
56อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางสาวปรมาพรชิณสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
57อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางบัญญาพรวงษาภาครู2
58อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางนฤมลคำสว่างครู2
59อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางสาวอชินีไชยายงค์ผอ.กองการศึกษา2
60อำนาจเจริญ  อบต.นาเวียงนางประภาพัฒน์กัลยากาครู2
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป