ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ปัตตานี  อบต.ตันหยงดาลอนางรุสนีสีสุขนักทรัพยากรบุคคล3
32ปัตตานี  อบต.ปิยามุมังนายสุลัยมานนูรุลอามีนนักทรัพยากรบุคคล3
33ปัตตานี  อบต.สะกำนางซาปีนะดาโอะนวก.ศึกษา3
34ปัตตานี  อบต.สะกำนายสุไลมานอาเย๊าะแซนักทรัพยากรบุคคล3
35ปัตตานี  อบต.ละหารนายอรรถสิทธิ์โกสุธรรมนักวิชาการศึกษา3
36ปัตตานี  อบต.ละหารนางสาวมาริษาซาซูนักทรัพยากรบุคคล3
37พัทลุง  ทต.บางแก้ว*นางอำนวยเกิดฉิมนักทรัพยากรบุคคล3
38พัทลุง  ทต.หารเทานางพรวิวรรณไชยเดชนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
39พัทลุง  ทต.ดอนประดู่นางสาวนันทิตาแสงแก้วนักทรัพยากรบุคคล3
40ยะลา  ทต.ลำใหม่นางสาวอนุตร์บุญศรีเจริญนักวิชาการศึกษา3
41ยะลา  ทต.ลำใหม่นางอุษา รัตนโชติหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ3
42ยะลา  ทต.ท่าสาปนางปารวีสำเรผอ.กองการศึกษา3
43ยะลา  ทต.ท่าสาปนางซูวารีย๊ะบินยูโซ๊ะนักทรัพยากรบุคคล3
44ยะลา  อบต.บันนังสาเรงนางสาวนูรไอณีบาระตายะนักทรัพยากรบุคคล3
45ยะลา  อบต.บันนังสาเรงนายซูลกีฟลีหะยีสะมะแอหน.สำนักปลัด3
46ยะลา  อบต.บาเจาะนางนาซีเราะเจ๊ะมะสาแลหัวหน้าสำนักปลัด 3
47ยะลา  อบต.บาเจาะนางสาวเอมจิตณ นครนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ3
48ยะลา  อบต.บาโร๊ะนางสุคนธ์ทิพย์สังคนาคินทร์หัวหน้าสำนักปลัด3
49ยะลา  อบต.บาโร๊ะนางวารุณีเงินราษฎร์นักทรัพยากรบุคคล3
50ยะลา  อบต.บาโร๊ะนางสาวแวรอสนะห์บาแมนักวิชาการศึกษา3
51ยะลา  อบต.กาบังนางสาว รอหานีมะดีเยาะนักทรัพยากรบุคคล3
52ยะลา  อบต.บาละนางมนธิมา สมใจนักวิชาการศึกษาชำนาญการ3
53ยะลา  อบต.บาละนางสุวรรนากาญจนรัตน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
54ยะลา  อบต.ยะต๊ะนางสาว อามีนะห์อุชะมิครู3
55ยะลา  อบต.ยะต๊ะนายอับดุลเลาะซิโมงนักทรัพยากรบุคคล3
56สงขลา  ทต.สำนักขามนางสาวราศรีสุขสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล3
57สงขลา  ทต.สำนักขามนางสุวีณาขวัญหมัดนักวิชาการสาธารณสุข3
58สงขลา  อบต.คูนางสาวไรหนับหมานเบ็ญหีมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
59สงขลา  อบต.คูนางสาวยุวดีสุทธิกรัณย์ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ3
60สงขลา  อบต.ท่าชะมวงนางสาวมณฑาหวานแก้วหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้่วไป3
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป