ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31พะเยา  อบต.ป่าซางนางกันยากรโลหะกิจปลัดอบต.3
32พะเยา  อบจ.พะเยานางณัฐนันท์ฟองคำนักทรัพยากรบุคคล3
33พิจิตร  ทต.วังตะกูนายธนกฤตวงษ์ตระหง่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ3
34พิษณุโลก  อบต.ท่านางงามสิบเอกหญิงวาสนาแสนทนันชัยนักทรัพยากรบุคคล3
35พิษณุโลก  อบต.วังอิทกนายนิรุฬภ์โรจน์พวงหัวหน้าสำนักปลัด3
36ภูเก็ต  ทต.เทพกระษัตรีนางสาวแอนนาสำราญรองปลัดเทศบาล3
37ยะลา  อบต.หน้าถ้ำนางสาวพัทธนันท์เพ่งพิโรจนักทรััพยากรบุคคลชำนาญการ3
38ลำปาง  ทต.บ้านสานางภามนฑ์ธนาศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล3
39ลำปาง  ทต.บ้านสานายสหัสอินทุรัตน์ปลัดเทศบาล3
40ลำปาง  ทต.ป่าตันนาครัวนายพงษ์เทพบุญเกิดปลัดเทศบาล3
41ลำปาง  ทต.แม่ทะนางภัชรี วงศ์นันตาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ3
42ลำปาง  ทต.แม่ทะนางปิยมาศวันทยางค์นันท์รองปลัดเทศบาล3
43ลำปาง  อบต.บ่อแฮ้วนางสาวจินดาศรีใจหงอกหัวหน้าสำนักปลัด3
44ลำปาง  อบต.บ่อแฮ้วนางอรพรรณฟูกุลผู้อำนวยการกองคลัง3
45ลำปาง  อบต.บ่อแฮ้วนางวาสนาลักขณาธรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม3
46ลำปาง  อบต.สบป้าดนางคณามาศยาบ้านแป้งนักทรัพยากรบุคคล3
47ลำปาง  อบต.สบป้าดนายเอนกมณีไสย์ปลัดอบต.3
48ลำปาง  อบต.วิเชตนครนางพัชรีสัญญานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
49ลำปาง  อบต.วิเชตนครนางสาวพัชรีมีชื่อหัวหน้าสำนักปลัด3
50ลำปาง  อบต.วิเชตนครนายวรศิลป์ไชยเมืองมูลปลัด อบต.3
51ลำปาง  อบต.ทุ่งฮั้วนางกฤษฎิ์ณิชาแก้วก๋องมานักทรัพยากรบุคคล3
52ลำปาง  อบต.วังซ้ายนางสาวรุ่งทิวามุงเมืองนักทรัพยากรบุคคล3
53ลำปาง  อบต.วังซ้ายจ่าเอกพิทักษ์แสงยืนหัวหน้าสำนักปลัด3
54ลำปาง  อบต.วังซ้ายนายสำราญจงจิตต์ปลัด อบต.3
55ลำพูน  ทต.เหมืองง่านายศรีวรรณสุภานักทรัพยากรบุคคล3
56ลำพูน  ทต.ทากาศ(ทากาศเหนือ)*ส.ต.อ.นิรันดร์ไชยยองปลัดเทศบาล3
57ลำพูน  ทต.ทุ่งหัวช้างนางกิ่งเพียรปัญญาคำนักทรัพยากรบุคคล3
58ลำพูน  ทต.แม่แรงนายอภิวัฒน์ฮองกุลผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล3
59ลำพูน  ทต.แม่แรงนางสาวแสงจันทร์ขุนซางหน.ฝ่ายอำนายการ3
60ลำพูน  ทต.ดงดำนางสาวมธุริณีเมืองใจหัวหน้าสำนักปลัด3
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป