ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31นครศรีธรรมราช  อบต.นาไม้ไผ่นางขนิษฐานุ่นเขียวนักทรัพยากรบุคคล3
32นครศรีธรรมราช  อบต.นาไม้ไผ่นางนงเยาว์ศรีจันทร์หัวหน้าสำนักปลัด3
33นครศรีธรรมราช  อบต.นาไม้ไผ่นายนพดลไชยศรปลัดอบต.3
34นครศรีธรรมราช  อบต.หนองหงส์นายนายอภิญญาบุญทรงผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล3
35นครศรีธรรมราช  อบต.หนองหงส์นายเชี่ยวคำแหงปลัดอบต.หนองหงส์3
36นครศรีธรรมราช  อบต.หนองหงส์นายนางสาวนวรัตน์พรหมศรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
37นครศรีธรรมราช  อบต.หนองหงส์นายนายสุทธิสุทธิพูนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.3
38นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านลำนาวนางสาวพันวิภาพรหมจันทร์นักทรัพยากรบุคคล3
39นครศรีธรรมราช  อบต.นาบอนนางสาวอุบลรัตน์เรืองอ่อนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
40นครศรีธรรมราช  อบต.นาบอนนายภัทรเดชทองแป้นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.3
41นครศรีธรรมราช  อบต.นาบอนนางสาวรัตนาปลอดโยธาผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล3
42นครศรีธรรมราช  อบต.ควนพังนางสาวชญานุชแซ่ภู่ผช.เจ้าพนักงานธุรการ3
43นครศรีธรรมราช  อบต.ควนพังนางสาวกนกนันท์ทองนุ่นนักทรัพยากรบุคคล3
44นครศรีธรรมราช  อบต.สี่ขีดนางสาวรมนีย์ทิพงษ์หัวหน้าสำนักปลัด อบต.3
45นครศรีธรรมราช  อบต.แหลมนางสาวอารีย์ตำแอหน.สำนักปลัด3
46นครศรีธรรมราช  อบต.ขอนหาดนางนัยน์กานต์ศรีณวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล3
47นครศรีธรรมราช  อบต.เคร็งนางภชรดาจอมเสนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
48นครศรีธรรมราช  อบต.ทุ่งโพธิ์นางสาวจินตนากลั่นสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล3
49นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านชะอวดนางรัตติญาชูส่งแสงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
50นครศรีธรรมราช  อบต.เชียรเขานางสาวปนัดดาจันธุรตนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ3
51นราธิวาส  ทต.ตันหยงมัสนางพิริภรณ์จิตนะมงคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
52นราธิวาส  ทต.มะรือโบตกนางสาววนิดาจันทรโคบุตรหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ3
53นราธิวาส  ทต.มะรือโบตกนางสาวฮาลีเมาห์สะอิหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล3
54นราธิวาส  ทต.มะรือโบตกนายลุตฟีอายินักทรัพยากรบุคคล3
55นราธิวาส  ทต.ศรีสาครนางสาวเครือทิพย์อิสะโรนักทรัพย์พยากรบุคคล3
56นราธิวาส  ทต.ศรีสาครนายอาสมีมะอาลีหัวหน้าสำนักปลัด3
57นราธิวาส  ทต.ศรีสาครนางสาวเยาวนาถศรีนวลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน3
58นราธิวาส  ทต.สุคิรินนายนพพรหลีวิจิตรนักทรัพยากรบุคคล3
59นราธิวาส  อบต.มะรือโบออกนางสาวธนาทิพย์ขวัญทองนักทรัพยาการบุคคลปฏิบัติการ3
60นราธิวาส  อบต.แม่ดงนายมหามัดกามารูเด็งสะมะแอนายก อบต.แม่ดง3
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป