ตรวจสอบรายชื่อ
หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ตรัง  อบต.ในเตานางสาววิภาวดีอิล่องหน.สำนักปลัด4
32ตรัง  อบต.ห้วยยอดนางสาวยุภาภรณ์ศรีโภคานักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ4
33ตรัง  อบต.เขาไพรนางรัชนีกาญจนศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
34นครศรีธรรมราช  อบต.เขาขาวนางสาวสิรินภรณ์ละอองทองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป4
35นครศรีธรรมราช  อบต.นาไม้ไผ่นายนพดลไชยศรปลัดอบต.4
36นครศรีธรรมราช  อบต.หนองหงส์นายอภิญญาบุญทรงผช.นักทรัพยากรบุคคล4
37นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านนิคมนางสาวธนวรรณ์ษรณ์พลฤทธิ์ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล4
38นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านนิคมนางสาวอรพินอินทวงศ์ผอ.กองการศึกษา4
39นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านนิคมนางพุฒชาตจันทวงศ์นักทรัพยากรบุคคล4
40นครศรีธรรมราช  อบต.คลองน้อยนางพัชรีสมัครพงศ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
41นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านเพิงนางสาวสุรีย์พิศรูปนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
42นครศรีธรรมราช  อบต.ทรายขาวนายสมพรนุ่นนุ่มนักทรัพยากรบุคคล4
43นครศรีธรรมราช  อบต.บางนบนางเสาวลักษณ์วีระชาตินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
44นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านรามนางจิตตินันท์ชูจันทร์ทองหัวหน้าสำนักปลัด4
45นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านรามนางจารีย์คลิ้งคล้ายนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
46นครศรีธรรมราช  อบต.รามแก้วนางสาวเรวดีธรรมมิกะกุลหน.สำนักปลัด4
47นครศรีธรรมราช  อบต.รามแก้วนางรจนากาญมณีโชตินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
48นครศรีธรรมราช  อบต.เคร็งนางภชรดาจอมเสนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
49นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านตูลนางสาวพชรมนโรจน์สุวรรณ์หัวหน้าสำนักงานปลัด4
50นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านตูลนางสาวกฤชมลรักษาชลนักทรัพยากรบุคคล4
51นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านตูลนายเวทินเมฆเรืองนักทรัพยากรบุคคล4
52นครศรีธรรมราช  อบต.วังอ่างนายศรัณยูเพ็ชร์สงฆ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
53นครศรีธรรมราช  อบต.นาหมอบุญนายชลธี ทับทองนักทรัพยากรบุคคล4
54นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านชะอวดนางรัตติญาชูส่งแสงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
55นราธิวาส  ทต.บูเก๊ะตานางสาวปุญชรัศมิ์ด้วงไข่นักทรัพยากรบุคคล4
56นราธิวาส  ทต.บาเจาะนายธนชาตินพสินธุ์นักทรัพยากรบุคคล4
57นราธิวาส  ทต.มะรือโบตกนายนิอุสมันอาแวหัวหน้าฝ่ายปกครอง4
58นราธิวาส  ทต.มะรือโบตกนายลุตฟีอายินักทรัพยากรบุคคล4
59นราธิวาส  ทต.มะรือโบตกนายมูฮัมหมัดไฟซอลเจ๊ะโซ๊ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
60นราธิวาส  ทต.มะรือโบตกนางสาววนิดาจันทรโคบุตรหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ4
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป