ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสาวสุวรรณีสวนโคกกลางนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ4
32ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสุรภีกลิ่นขจรผอ.กองการศึกษา4
33ฉะเชิงเทรา  อบจ.ฉะเชิงเทรานางสาวนุดีภูดินดำนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ4
34ชลบุรี  ทต.บ่อทองนายสมพงษ์สังข์เงินนักวชาการศึกษา4
35ชลบุรี  ทต.บ่อทองนางสาวอารีรัตน์อุ่นเรือนรองปลัด 4
36ชลบุรี  อบต.หนองข้างคอกนายสันติอารีย์ราษฎรนักทรัพยากรบุคคล4
37ชลบุรี  อบต.หนองข้างคอกนางสาวศรอนงค์รัตนกรณ์หน.สำนักปลัด4
38ชัยนาท  ทต.เจ้าพระยา(สรรพยา)*นางสาวเปรมใจมากพงษ์นักวิเคราะห์ฯ4
39ชัยนาท  อบจ.ชัยนาทนางสาวณิชาภัทรพลยิ่งหนฝ.สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง4
40ชัยนาท  อบจ.ชัยนาทนายภานุวัฒน์ปั้นเจริญนักทรัพยากรบุคคล4
41ชัยนาท  อบจ.ชัยนาทนางสาวกษิราพุทธรอดนักทรัพยากรบุคคล4
42ชัยนาท  อบจ.ชัยนาทนางอภิญญาณไพเชฐศักดิ์นักจัดการงานทั่วไป4
43ชัยนาท  อบจ.ชัยนาทนางปรียานันท์ผลพลฟนฝ.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร4
44ชัยภูมิ  อบต.หัวทะเลนางกัญญาพูลพันธ์ครูชำนาญการ4
45ชัยภูมิ  อบต.หัวทะเลนางสุภาวดีฟากวิลัยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม4
46ชุมพร  อบต.ทุ่งคานายประสิทธิ์นวลขนายนักทรัพยากรบุคคล4
47ชุมพร  อบต.ถ้ำสิงห์นางสาววรรณาหอมกลิ่นนักทรัพยากรบุคคล4
48ชุมพร  อบต.ครนนายอานนท์เทวบินนักทรัพยากรบุคคล4
49ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางจันทร์เพ็ญเณรวงษ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
50ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางสาวสุกฤตาธรรศเดชานนท์นักบริหารงานทั่วไป4
51ตรัง  ทน.ตรังนางนิตยาแก้วแกมทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
52ตรัง  อบต.ช่องนางสาววริดานิ่มดำนักทรัพยากรบุคคล4
53ตรัง  อบต.บางเป้านางสาวฐิติวรดาคิดชอบนักทรัพยากรบุคคล4
54ตราด  อบต.แหลมงอบนายปวเรศวิรัญโทนักทรัพยากรบุคคล4
55นครนายก  อบต.เกาะหวายนางสาวสุลาวัลย์เอี่ยมละออนักทรัพยากรบุคคล4
56นครปฐม  อบต.ดอนรวกนางสาวจุฬาวดีศิลปบูรณะนักทรัพยากรบุคคล4
57นครปฐม  อบต.นราภิรมย์นางสาวจารุณีโคกะทิงผอ.กองการศึกษาฯ4
58นครปฐม  อบต.ตลาดจินดานางสาวนิสามณีกร่างปรีชานักทรัพยากรบุคคล4
59นครราชสีมา  อบต.บึงปรือนางสาวอรวรรณนันขุนทดครุผู้ดูแลเด็ก4
60นครราชสีมา  อบต.บึงปรือนางสุมาลีหกขุนทดนักทรัพยากรบุคคล4
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป