ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31นครศรีธรรมราช  ทต.ลานสกานางสาวศศิธรเด็ดดวงนักทรัพยากรบุคคล4
32นครศรีธรรมราช  อบต.นาเคียนนางอาภาพรเอียดดำนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
33นครศรีธรรมราช  อบต.มะม่วงสองต้นนางมาริสาศรีอุฬาร์นักทรัพยากรบุคคล4
34นครศรีธรรมราช  อบต.กำโลนว่าที่ ร.ต.หญิงหงส์ทองสุดจันทร์นักทรัพยากรบุคคล4
35นครศรีธรรมราช  อบต.เขาแก้วนางสาววัลยาศรีอุลิตนักทรัพยากรบุคคล4
36นครศรีธรรมราช  อบต.นาแวนางกนกวรรณสุรรักดีรองปลัดอบต4
37นครศรีธรรมราช  อบต.นาแวนายสุชาติคงแก้วนายกอบต.4
38นครศรีธรรมราช  อบต.นาแวนางสาววรรณิภาแสงระวีหน.สำนักปลัด4
39นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านเนินนางโสภาถาวรสังข์นักทรัพยากรบุคคล4
40นครศรีธรรมราช  อบต.แม่เจ้าอยู่หัวนางนุชนาถนาคินทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
41นครศรีธรรมราช  อบต.กลายนางสาวธิดาพรเรืองสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล4
42นครศรีธรรมราช  อบต.ท่าศาลานางสาวนิพรรษาวรชาตินักทรัพยากรบุคคล4
43นครศรีธรรมราช  อบต.โมคลานนายวิรัชเพ็ญพงศ์ผช.นักทรัพยากรบุคคล4
44นครศรีธรรมราช  อบต.สระแก้วนางวลัยลักษณ์จิตแฉล้มนักทรัพยากรบุคคล4
45นครศรีธรรมราช  อบต.กรุงชิงนางสาวจุรีย์บุญเกื้อนักทรัพยากรบุคคล4
46นครศรีธรรมราช  อบต.กรุงชิงนางสาวกันยาแก้วพัฒหัวหน้าสำนักปลัด อบต4
47นครศรีธรรมราช  อบต.กรุงชิงนางปภัชญาโมราศิลป์รองปลัด อบต.4
48นครศรีธรรมราช  อบต.กะหรอนางสาวจิราทองบางพระนักทรัพยากรบุคคล4
49นครศรีธรรมราช  อบต.กะหรอนางสาวจันทร์ทิพย์ชัยชนะหัวหน้าสำนักปลัด อบต.4
50นครศรีธรรมราช  อบต.นาหลวงเสนนางสาวสิรินธรเจริญวงศ์นักทรัพยากรบุคคล4
51นครศรีธรรมราช  อบต.น้ำตกนางปัจฉิมาพรอำลอยนักทรัพยากรบุคคล4
52นครศรีธรรมราช  อบต.แก้วแสนนางสาวนิตตะยาช่วยเกิดนักทรัพยากรบุคคล4
53นครศรีธรรมราช  อบต.ขนาบนากนางวาทินีรักกมลนักทรัพยากรบุคคล4
54นครศรีธรรมราช  อบต.คลองกระบือนางสาวจิระภาอรุณจิตร์นักทรัพยากรบุคคล4
55นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านใหม่นางสาวชเนตตีเดวังนักทรัพยากรบุคคล4
56นครศรีธรรมราช  อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออกนางสาวศิรินาถชูสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล 4
57นครศรีธรรมราช  อบต.ป่าระกำนางสาวจรรยารัตนวรรณ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
58นครศรีธรรมราช  อบต.ร่อนพิบูลย์นางสาวสุภาณีอำภาสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล4
59นครศรีธรรมราช  อบต.สิชลนางสาวอภิญญาขาวเขียวนักทรัพยากรบุคคล4
60นครศรีธรรมราช  อบต.ควนชะลิกนางสาวพรเพ็ญศรีวิลัยนักทรัพยากรบุคคล4
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป