ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ตาก  อบต.แม่ปะนางสาวบูรพาใจเครือครู5
32ตาก  อบต.แม่ปะนางศิริลักษณ์เครือยาผอ.กองการศึกษา5
33ตาก  อบต.แม่ปะนางปริฉัตรธรรมลักษณ์รองนายก อบต.5
34นครราชสีมา  อบต.คูขาดนางวรุณยุภาพันธวิศิษฏ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ5
35นครสวรรค์  อบต.ห้วยถั่วใต้นางอภิรดีนุ่มมีศรีครูชำนาญการ5
36นครสวรรค์  อบต.ห้วยถั่วใต้นางเบ็ญจมาศสุขเกษมหัวหน้าสำนักปลัด5
37นครสวรรค์  อบต.ห้วยถั่วใต้นางสาวภัทรพรจันอาสนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
38นครสวรรค์  อบต.วังน้ำลัดนางสาวภาวิณีเรือนคำนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ5
39นครสวรรค์  อบต.เขากะลานางสุนิสาสุดจิตรครู5
40นครสวรรค์  อบต.เขากะลานางกรรณิกาแผ้วสถานครู5
41นครสวรรค์  อบต.มาบแกนางสาววันดีแจ้งจันทร์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ5
42นครสวรรค์  อบต.มาบแกนางสาวสสิธรประสิทธิ์เมตต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ5
43น่าน  อบต.ไชยวัฒนานายละมินทร์ทิขัตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ5
44น่าน  อบต.นาไร่หลวงนางสาวฐิติรัตน์สุวรรณผอ.กองการศึกษา5
45ปทุมธานี  อบต.คลองเจ็ดนางสาวนิธิดาชมภูแสงนักทรัพยากรบุคคล5
46พะเยา  ทม.ดอกคำใต้นางอรทัยสายทนหัวหน้าสำนักปลัด5
47พิจิตร  ทต.โพทะเลส.ต.ท.ณรงค์มีศาสตร์หัวหน้าสำนักปลัด5
48พิจิตร  ทต.เนินมะกอกนางสาวศรีรุ้งคุ้มปานนักทรัพยากรบุคคล5
49พิจิตร  ทต.หอไกรนางสาวขวัญยืนบรรณะทองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ5
50พิจิตร  ทต.หอไกรนางสาวศิริวรรณอยู่ถมยาครู5
51พิจิตร  ทต.สามง่ามนางสาวฉัตรวิมลจันทรมณีนักทรัพยากรบุคคล5
52พิจิตร  ทต.สามง่ามนางสาวประญัติโชติช่วงครู5
53พิจิตร  อบต.เมืองเก่านางสาวชนิดาเชื้อวีระชนนักทรัพยากรบุคคล5
54พิจิตร  อบต.ย่านยาวนางสาววิกาญดาสุขประเสริฐนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
55พิจิตร  อบต.ย่านยาวนางสาวสุปราณีเพ็ญคุ้มครู5
56พิจิตร  อบต.ย่านยาวนางสาวอโณทัยลัพบุตรครู5
57พิจิตร  อบต.ดงกลางนางสาวปิยธิดาสุขมากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
58พิจิตร  อบต.ท้ายทุ่งนายณัฏฐวัฒน์อุ่มชอุ้มผอ.กองการศึกษา5
59พิจิตร  อบต.ท่าขมิ้นนางธรรญวรรณพัดนากรองปลัด อบต.ท่าขมิ้น5
60พิจิตร  อบต.ท่าขมิ้นนางพัชรพรสีท้าวครู คศ.25
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป