ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31กำแพงเพชร  อบต.คลองสมบูรณ์นางสุนิสาแก้วมาลาหัวหน้าสำนักปลัด5
32กำแพงเพชร  อบต.วังบัวนางพูลศิริผิวเผือกรองปลัดอบต.วังบัว5
33กำแพงเพชร  อบต.โพธิ์ทองนางสาวสมพิตร์วังคีรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
34กำแพงเพชร  อบต.หินดาตนางสาวจันทร์เพ็ญมูลผลึกนักทรัพยากรบุคคล5
35กำแพงเพชร  อบต.ปางตาไวว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์มาด้วงนักทรัพยากรบุคคล5
36กำแพงเพชร  อบต.จันทิมานางสาวอภิญญาภักดีโตนักทรัพยากรบุคคล5
37ชัยนาท  ทต.หาดท่าเสานางทิพนันท์ชำนาญศรีปลัดเทศบาล5
38ชัยนาท  ทต.วัดสิงห์นางวาสนาชูชื่นหน.สำนักปลัด5
39ชัยนาท  ทต.วัดสิงห์นางสาวเปรมใจมากพงษ์หน.ฝ่ายอำนวยการ5
40ชัยนาท  ทต.หนองน้อยนางสาวสุชานรีเกษสาครปลัดเทศบาล5
41ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวศตพรประเทืองเกียรติหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น5
42ตาก  ทน.แม่สอดนายพงศ์พัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล5
43ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์หริรักษ์ร.ก. ปลัดเทศบาล5
44ตาก  ทน.แม่สอดนายสถาปัตตย์สุภรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ5
45ตาก  ทต.ไม้งามนางสาวรุจิรัฐพงษ์กัณฑานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
46ตาก  ทต.หนองบัวใต้นายทวีศักดิ์ขำโยมนัพทรัพยากรบุคคล5
47ตาก  ทต.แม่ระมาดนางสาวจันทร์เพ็ญอ๊ะนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
48ตาก  ทต.ท่าสายลวดนางนุชรินทร์กลิ่นลูกอินนักทรัพยากรบุคคล5
49ตาก  ทต.ท่าสายลวดนางสาววรรณระวีสงวนศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ5
50ตาก  ทต.ท่าสายลวดนายบุญส่งปัทมพงศ์พรหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ5
51ตาก  ทต.ท่าสายลวดนายอาทิตย์ทัตมะนินผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล5
52ตาก  อบต.เชียงทองนางวาสนากรวยทองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป5
53ตาก  อบต.เชียงทองนางสาวพรทิวาจันทร์ศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
54ตาก  อบต.พระธาตุผาแดงนางสาวรุ่งทิวาใจลังกานักทรัพยากรบุคคล5
55ตาก  อบต.พระธาตุผาแดงนางสาวพรรณวดีฐ์บูลย์ประมุขหัวหน้าสำนักปลัด5
56นครสวรรค์  อบต.ช่องแคนางจำรูญเส็งดีรองปลัดอบต.5
57นครสวรรค์  อบต.ช่องแคนายวรชาติศรีมากปลัดอบต.5
58พระนครศรีอยุธยา  ทต.บางปะหันนางสาวหทัยรัตน์ศิริปรุจพง.ธุรการชำนาญงาน5
59พิจิตร  ทต.โพธิ์ประทับช้างนางสาวสุภาภรณ์เข็มคงนักทรัพยากรบุคคล5
60พิจิตร  ทต.โพธิ์ประทับช้างนายกิตติเครือพับนักทรัพยากรบุคคล5
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป