ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ขอนแก่น  อบต.ท่าวัดนายวิชิตยาย่อนักทรัพยากรบุคคล5
32ขอนแก่น  อบต.ดงเค็งนางปิยะมาศแก่นเชียงสานักทรัพยากรบุคคล5
33ขอนแก่น  อบต.กุดขอนแก่นนางสาวอรุณีหมั่นมีหัวหน้าสำนักปลัด5
34ขอนแก่น  อบต.ท่าศาลานางสาวจิรวรรณ์วัลวาลย์นักทรัพยากรบุคคล5
35ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางสาวมัชฌิมาสุวรรณผานักทรัพยากรบุคคล5
36ชัยภูมิ  ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้วนางสาวชนัญชิตามีหมู่นักทรัพยากรบุคคล5
37ชัยภูมิ  ทต.แก้งคร้อนายมานะชัยเทพสุรินทร์นักทรัพยากรบุคคล5
38ชัยภูมิ  ทต.แก้งคร้อนางชุติปภาศิริโสภณนักวิชาการศึกษาชำนาญการ5
39ชัยภูมิ  ทต.คอนสวรรค์นายกันตินันท์สุขดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน5
40ชัยภูมิ  ทต.คอนสารนางศิริลักษณ์จันทร์ขยันนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ5
41ชัยภูมิ  ทต.คอนสารนางสาวสุภารัตน์ต่ออำนาจหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ5
42ชัยภูมิ  ทต.คอนสารนางสาวจารุวรรณชมภูบุตรนักจัดการงานทั่วไป5
43ชัยภูมิ  ทต.ห้วยยางนางกษิราภูมิคอนสาร-5
44ชัยภูมิ  ทต.ห้วยยางนางชนานันท์ประสงค์สุขนักทรัพยากรบุคคล5
45ชัยภูมิ  ทต.ทุ่งลุยลายนางสมนึกฟักอุดมผู้อำนวยการกองคลัง5
46ชัยภูมิ  ทต.ทุ่งลุยลายนายฤทธิรณชาติทหารผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม5
47ชัยภูมิ  ทต.ทุ่งลุยลายนางสาวสุดตาต่ออำนาจหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ5
48ชัยภูมิ  ทต.ทุ่งลุยลายนางสาวสุนิจชาติชำนาญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง5
49ชัยภูมิ  ทต.ทุ่งลุยลายนางสาวธัญรัศม์กำลังยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน5
50ชัยภูมิ  ทต.ทุ่งลุยลายนายไชยาชำนาญมนต์นายช่างโยธา5
51ชัยภูมิ  ทต.ทุ่งลุยลายนางสาวจตุรภัทรจันหาหัวหน้าสำนักปลัด5
52ชัยภูมิ  ทต.หนองบัวใหญ่นางสาวสุภัสสรปรีสรรณ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
53ชัยภูมิ  ทต.บ้านเต่านางสาวสิริธนาผลมาตย์นวก.ตรวจสอบภายในชก.5
54ชัยภูมิ  ทต.บ้านเต่านายสุชาติกระแสกุลนักทรัพยากรบุคคล5
55ชัยภูมิ  ทต.บ้านเต่านางจงรักษ์มงคลนวค.ชก.5
56ชัยภูมิ  อบต.บุ่งคล้านางเยาวเรศเมฆวันนักจัดการงานทั่วไป5
57ชัยภูมิ  อบต.บุ่งคล้านางสาวจีรนันท์ญาติสมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล5
58ชัยภูมิ  อบต.บุ่งคล้าพ.จ.ท.ทองชัยหาญแรงจ.พ.ง.ป้องกัน5
59ชัยภูมิ  อบต.บุ่งคล้านางสาวสายรุ้งระดาบุตรหัวหน้าสำนักปลัด5
60ชัยภูมิ  อบต.ภูแลนคานายนิกรโฮมจัตุรัสปลัด อบต.5
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป