ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ตาก  อบต.พระธาตุนางสาวพรรณวดีบูลย์ประมุขหน.สำนักปลัด6
32ตาก  อบต.แม่อุสุนางสาวอำพรกาวงค์อ้ายนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
33ตาก  อบต.พระธาตุผาแดงนางสาวรุ่งทิวาใจลังกานักทรัพยากรบุคคล6
34ตาก  อบต.รวมไทยพัฒนานางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุลรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล6
35นครนายก  อบต.บ้านพร้าวนางอำไพสุวรรณไพรัตน์นักทรัพยากรบุคคล6
36นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางขวัญเรือนพิมทะวงศ์ผู้อำนวยการกองการศึกษา6
37นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนายวิโนชย์สิทธินายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน6
38นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางสาวทัศนีดอกไม้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง6
39นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางสาวพจนาเนตรทองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ6
40นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางบุญรัตน์เพชรชลมาศวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ6
41นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางสาววรรณาอยู่พุ่มผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ6
42นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางอลิสรารัตน์ไตรแก้วหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
43นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนายกาญจน์ศักดิ์ชูใจหัวหน้าฝ่ายการโยธา6
44นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนายพิสิษฐ์ถิรโรจอนันต์รองปลัดเทศบาล6
45นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางไฉไลยอดทองเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน6
46นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางปิยรัตน์ตันติวิภาวินหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้6
47นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนายวันเฉลิมตั้งวิริยะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
48นครสวรรค์  ทต.ไพศาลีนางสุจิตาจิตต์แก้วปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ6
49นครสวรรค์  อบต.นครสวรรค์ตกนางสาวปรียาภาต๋ศรีจารุเมธานนท์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
50นครสวรรค์  อบต.เกยไชยนางปรางทองจุ้ยนุชหัวหน้าสำนักปลัด6
51นครสวรรค์  อบต.เกยไชยนางสาววันเพ็ญอนุศักดิ์ผอ.กองสวัสดิการสังคม6
52นครสวรรค์  อบต.ห้วยถั่วใต้นางสาวภัทรพรจันอาสนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
53นครสวรรค์  อบต.ห้วยถั่วใต้นางเบ็ญจมาศสุขเกษมหัวหน้าสำนักปลัด6
54นครสวรรค์  อบต.ไพศาลีนางสาวสุรีรัตน์สังกะสีนักทรัพยารบุคคล6
55นครสวรรค์  อบต.วังข่อยนางสาวลัดดาพร เชื้อนุ่นนักทรัพยากรบุคคล6
56นครสวรรค์  อบต.บ้านไร่นางภัณฑิราเฉลิมพันธ์นักทรัพยากรบุคคล6
57นครสวรรค์  อบต.ลาดยาวนางสาวกุลกัลยาอุณหเศรษฐรองปลัดอบต.6
58นครสวรรค์  อบต.ปางสวรรค์นางสาวฐิตินันท์มณีพงษ์หัวหน้าสำนักปลัด6
59นครสวรรค์  อบต.พุนกยูงนายจตุรงค์สวนเรืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
60น่าน  ทต.ท่าวังผานางสาวอังคณาใจบุญมา-6
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป