ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31น่าน  อบต.เจดีย์ชัยนางเกษรสว่างเมฆฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล6
32น่าน  อบต.สถานนางขวัญดาวจันต๊ะวงค์นักทรัพยากรบุคคล6
33น่าน  อบต.ยาบหัวนานางนงคราญหมื่นโฮ้งนักทรัพยากรบุคคล6
34น่าน  อบต.ปอนนางสาวธัญชนกมีสานักทรัพยากรบุุคคล6
35น่าน  อบต.นาไร่หลวงนางฐานิตาสิริวงศ์วรพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล6
36พะเยา  ทต.สบบงนางปฤณธรนันกาวงศ์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล6
37พะเยา  ทต.สบบงนางสาวมณฑาชมเชยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
38พะเยา  อบต.แม่ลาวนางสาวเนตรชนกคงสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล6
39พะเยา  อบต.สันโค้งนายศรัณย์ภูจริตนักทรัพยากรบุคคล6
40พะเยา  อบจ.พะเยานางณัฐนันท์ฟองคำนักทรัพยากรบุคคล6
41พิจิตร  ทต.หนองพยอมจ่าเอกวรอัศว์ฉัตรวัฒนชัยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล6
42พิจิตร  ทต.วังตะกูนายธนกฤตวงษ์ตระหง่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
43พิจิตร  อบต.บึงบัวนางสาวกมลรัตน์บุญถาวรหัวหน้าสำนักปลัด6
44ระนอง  ทต.บางนอนนางสาวสุภาวรรณนันแจ้งนักทรัพยากรบุคคล6
45ลำปาง  ทม.เขลางค์นครนางสาวเยาวลักษณ์วิริยะเชษฐ์กุลหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ6
46ลำปาง  ทม.เขลางค์นครนางสาวนภวรรณอินสมพันธ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
47ลำปาง  ทต.เกาะคาแม่ยาวนางวรางคณาเมียร์สนักทรัพยากรบุคคล6
48ลำปาง  ทต.นาแก้วนางสาวภัทรสุดาท้าวราชนักทรัพยากรบุคคล6
49ลำปาง  ทต.ต้นธงชัยนางนุชรัตน์เยาวรัตน์หัวหน้าฝ่ายอำนายการ ระดับต้น6
50ลำปาง  ทต.บ้านสานางภามนฑ์ธนาศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล6
51ลำปาง  ทต.ทุ่งผึ้งนางสาวรุ่งทิวามุงเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
52ลำปาง  ทต.ป่าตันนาครัวนางพิมพรขัดศิริหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
53ลำปาง  ทต.แม่ทะนางภัชรี วงศ์นันตาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
54ลำปาง  ทต.แม่ทะนางศิวพรเชื้อเต๊อะนักทรัพยากรบุคคล6
55ลำปาง  ทต.แม่ทะนางปิยมาศวันทยางค์นันท์รองปลัดเทศบาล6
56ลำปาง  ทต.ทุ่งงามนางสาวชมนาถเสาพรมนักทรัพยากรบุคคล6
57ลำปาง  ทต.ทุ่งงามนายอรรถพลอุทุมพรหน.สป.6
58ลำปาง  ทต.แม่ปุนางสาวไพลินอุตสาวงศ์นักทรัพยากรบุคคล6
59ลำปาง  ทต.บ้านใหม่นางสาวรตนพรนิลโชตินักทรัพยากรบุคคล6
60ลำปาง  ทต.วังเหนือนางสาวรวีวรรณวงษ์สุขนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป