ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ขอนแก่น  อบต.เขาน้อยนางสาวธนพรพันทาผู้อำนวยการกองการศึกษา6
32ขอนแก่น  อบต.เขาน้อยนางปาริชาติอะเวลานักทรัพยากรบุคคล6
33ขอนแก่น  ทน.ขอนแก่นนางสาวมัชฌิมาสุวรรณผานักทรัพยากรบุคคล6
34จันทบุรี  ทต.จันทเขลมนางสาวทัศณียาเรืองขจิตรผ.อ.กองการศึกษา6
35จันทบุรี  ทต.จันทเขลมนางสาวเพชรรดาเพ็ญวงค์นักทรัพยากรบุคคล6
36ชัยนาท  ทต.สามง่ามพัฒนา(สามง่ามท่าโบสถ์)*นางสาวยุพินพุกมากนักทรัพยากรบุคคล6
37ชัยภูมิ  ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้วนางสาวชนัญชิตามีหมู่นักทรัพยากรบุคคล6
38ชัยภูมิ  ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้วนางคารมปั่นสันเทียะครู6
39ชัยภูมิ  ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้วนายวรพลพงษ์วิเศษนักวิชาการศึกษา6
40ชัยภูมิ  ทต.ห้วยยางนางชนานันท์ประสงค์สุขนักทรัพยากรบุคคล6
41ชัยภูมิ  ทต.ภูเขียว*นางศุภากรซุยกระเดื่องหน.สำนักปลัด6
42ชัยภูมิ  อบต.ท่าหินโงมนางสาวภัคจิราภักดีดำรงเดชนักทรัพยากรบุคคล6
43ชัยภูมิ  อบต.โพนทองนางสาวพัชณีคำสะไมล์หัวหน้าสำนักปลัด6
44ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวสุพรรณษาบรรณศรีนักทรัพยากรบุคคล6
45ชัยภูมิ  อบจ.ชัยภูมินางภัทราภรณ์สีทับพนง.ธุรการ6
46ชัยภูมิ  อบจ.ชัยภูมินางสาวณัฎฐซ้ายจันทึกหน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคลสากร6
47ชัยภูมิ  อบจ.ชัยภูมินางสาวชัญญาภัคเผ่าชัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
48ชัยภูมิ  อบจ.ชัยภูมินางสาวสุชีราชาติชนะนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
49ตรัง  อบต.บ่อน้ำร้อนนางกมลรัตน์เศษสินหัวหน้าสำนักปลัดฯ6
50ตรัง  อบต.บ่อน้ำร้อนนางสาวปรียาเมืองสองศรีนักวิชาการศึกษา6
51ตรัง  อบต.บ่อน้ำร้อนนางสิรินันท์ชูสุขนักทรัพยากรบุคคล6
52นครนายก  อบต.สาริกานางสาวเบญจมาศสุดสงวนนักทรัพยากรบุคคล6
53นครนายก  อบต.ทองหลางนางสาวทวีวรรณเทพวงษ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
54นครนายก  อบต.บ้านพร้าวนางอำไพสุวรรณไพรัตน์นักทรัพยากรบุคคล6
55นครนายก  อบต.บ้านพร้าวนางสาววารีระงับทุกข์ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ6
56นครปฐม  อบต.โพรงมะเดื่อนายบัณฑิตวิเวกวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล6
57นครราชสีมา  ทน.นครราชสีมานายราชันธีระพิทยาตระกูลนวก.สุขาภิบาล6
58นครราชสีมา  ทต.โนนไทยนางสาวดลพรเทียมกระโทกนักทรัพยากรบุคคล6
59นครราชสีมา  ทต.ใหม่นางวนิดาพนมศิลป์ครู6
60นครราชสีมา  ทต.ใหม่นางสาวสุกัญญาสุจริตภักดีกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป