ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31นนทบุรี  อบจ.นนทบุรีนางสาวอรปวีณ์เทียมเมืองนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
32นนทบุรี  อบจ.นนทบุรีนางสาวเกศินีจั่นบางม่วงผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล6
33นนทบุรี  อบจ.นนทบุรีนายศราวุฒิโภคาสัมฤทธิ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ6
34นนทบุรี  อบจ.นนทบุรีนางสาวปทุมพรอยู่สบายผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป6
35นราธิวาส  อบต.บาเระใต้นางสาวดาราณี อีลาหัวหน้าสำนักปลัด6
36นราธิวาส  อบต.ลุโบะบือซานางสาวฮายาตีสาแลมานักทรัพยากรบุคคล6
37นราธิวาส  อบต.ลุโบะบือซานางวิชุดากูลเกื้อหัวหน้าสำนักปลัด6
38ปทุมธานี  ทน.รังสิตนางสาวพรรณธกาญจน์เด่นพันธ์นักทรัพยากรบุคคล6
39ปทุมธานี  ทม.ท่าโขลงนางสาวจิตร์ลดาบุญตาระวะเจ้าพนักงานธุรการ6
40ปทุมธานี  ทม.ท่าโขลงนางนิตยาไทยบัณฑิตย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
41ปทุมธานี  ทม.ท่าโขลงนางสาวกุลธิดาบุญจันทร์นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ6
42ปทุมธานี  ทม.ท่าโขลงนางสาววรรณอนงค์รัตนะธำรงพรรณนักการ6
43ปทุมธานี  ทม.ท่าโขลงนายอมรเทพมาแจ้งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
44ปทุมธานี  ทต.บางขะแยงนางสาวฐิติชญาณ์สุดสาวนักทรัพยากรบุคคล6
45ปทุมธานี  ทต.บางขะแยงนางสาวชนิสราสุฤทธิ์นิติกร6
46ปทุมธานี  อบต.สวนพริกไทยนางสาวทัศนันท์คูวงศ์นักทรัพยากรบุคคล6
47ประจวบคีรีขันธ์  ทต.กม.5นางสาวน้ำเพชรปู่ดำนักทรัพยากรบุคคล6
48ประจวบคีรีขันธ์  ทต.ปราณบุรีนายวีรัวัฒน์พัฒโนทัยรองปลัดเทศบาล6
49ประจวบคีรีขันธ์  ทต.ปราณบุรีนางสาวพิชญาภาชูบุรีจพง.ธุรการ6
50ประจวบคีรีขันธ์  ทต.ปราณบุรีนางสาวปนันยาปั่นเทพจพง.การเงินและบัญชี6
51ประจวบคีรีขันธ์  อบต.เขาล้านนางสาวอาภาภรณ์พูนสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล6
52ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสาวอรทัยพุทธานุนักทรัพยากรบุคคล6
53ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสาวบุญญารัสมิ์ด่านอนุพันธ์หัวหน้าสำนักปลัด6
54ปัตตานี  อบต.ดาโต๊ะนางสาวสุฟิตรีอารยะสรรค์นักทรัพยากรบุคคล6
55พระนครศรีอยุธยา  ทต.บางปะหันนางสาววราภรณ์ศิริปรุผช.นักทรัพยากรบุคคล6
56พระนครศรีอยุธยา  อบต.เกาะเรียนนางสาวมธุรสกลอยออนผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล6
57พระนครศรีอยุธยา  อบต.บางประแดงนางสาวณฤชลอรุณไพรนักทรัพยากรบุคคล6
58พระนครศรีอยุธยา  อบต.บางประแดงนางสาวมาลีวรรณสดแสงจันทร์หัวหน้าสำนักปลัด6
59พระนครศรีอยุธยา  อบต.เกาะเกิดนางสาวปัณฑ์ณัฐวีระยุทธศิลป์หน.สำนักปลัด6
60พระนครศรีอยุธยา  อบต.บ้านลี่นางสาวกาญจนานิภานันท์นักทรัพยากรบุคคล6
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป