ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ฉะเชิงเทรา  อบต.บางตลาดนางสาวพรสุดาวงษ์บุญนาคนักทรัพยากรบุคคล7
32ฉะเชิงเทรา  อบต.โยธะกานางอัญชลีศรีสว่างนักทรัพยากรบุคคล7
33ฉะเชิงเทรา  อบต.สองคลองนางสาวสุนิดาตีระพิพัฒนกุลนักทรัพยากรบุคคล7
34ฉะเชิงเทรา  อบต.เขาดินนางอมรรัตน์โพธิ์สำนักหน.สำนักปลัด7
35ฉะเชิงเทรา  อบต.สนามจันทร์นายฑวัตพงษ์สารีศรี-7
36ฉะเชิงเทรา  อบต.สนามจันทร์นางสาวสุวิชชา ตรีเนตรนักทรัพยากรบุคคล7
37ชลบุรี  ทต.หนองใหญ่นางสาวโสภาวดีนาวีอุปถัมภ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
38ชลบุรี  อบต.หนองเสือช้างนางสาวอัญชลีทรงทรัพย์วัฒนานักทรัพยากรบุคคล7
39ชลบุรี  อบต.หนองเสือช้างนางสาวณัฐชิกานต์พรมน้อยหน.สำนักปลัด7
40ชลบุรี  อบต.หน้าประดู่นางสาวกัญญมนพิมพ์งามนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
41ชัยนาท  ทต.ตลุกนางสาวพรรษมนต์ธนาศิริทิพานนท์รองปลัดเทศบาล7
42ชัยนาท  อบจ.ชัยนาทนางนำสุขการภักดีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด7
43ชัยภูมิ  อบต.บ้านค่ายนางสาวทัศนีย์ขันธสงหัวหย้าสำนักปลัด7
44ชัยภูมิ  อบต.บ้านค่ายนางสุทธิยานารินทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนายการ7
45ชัยภูมิ  อบต.คอนสวรรค์นางสาวสุรินณามิ่งศิริหัวหน้าสำนักปลัด7
46ชัยภูมิ  อบต.ยางหวายนางณัฏฐพัชร์ศุภซื่อสงวนหัวหน้าสำนักปลัด7
47ชัยภูมิ  อบต.ยางหวายนายโกเมทซื่อตรงนักทรัพยากรบุคคล7
48ชุมพร  ทต.เนินสันตินางวิริญช์นุชนงค์นักทรัพยากรบุคคล7
49ชุมพร  ทต.บางสนนางสาวแสงมณีรัตนเทพีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
50ชุมพร  อบต.วังไผ่นางจุรีรัตน์ฤทธิแผลงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
51ชุมพร  อบต.ตากแดดนางสาวอรุณีพัดชานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
52ชุมพร  อบต.ถ้ำสิงห์นางสาววรรณาหอมกลิ่นนักทรัพยากรบุคคล7
53ชุมพร  อบต.วิสัยเหนือนางสาวโสภิตสงวนศิลป์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
54ชุมพร  อบต.สองพี่น้องนางพรรณราย ช่วยชูหนูหัวหน้าสำนักปลัด7
55ชุมพร  อบต.สองพี่น้องนางถนอมเพชรทองด้วงผู้อำนายการกองคลัง7
56ชุมพร  อบต.ทรัพย์อนันต์นางสาวหฤทัยสิทธิคงนักทรัพยากรบุคคล7
57ชุมพร  อบต.นากระตามนางสาวกาญจนาทองแดงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
58ชุมพร  อบต.หาดยายนางสาวเจตนีองอาจนักทรัพยากรบุคคชำนาญการ7
59ชุมพร  อบต.หาดยายนางกรวิภาทักษิณหัวหน้าสำนักปลัด7
60ชุมพร  อบต.บางมะพร้าวนางนฤดีจันทร์เกลี้ยงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป