ตรวจสอบรายชื่อ
หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ชุมพร  ทต.วังไผ่นางสาวพจนาแก้ววารีหัวหน้าฝ่ายธุรการ8
32ชุมพร  ทต.นาชะอังนางสาวจุฑารัตน์ศรีพรมนักทรัพยากรบุคคล8
33ชุมพร  ทต.ปากตะโกนางศิริรัตน์ศักดิ์แสงผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล8
34ชุมพร  ทต.ทุ่งตะไครนางสาวสุดารัตน์เรืองฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
35ชุมพร  อบต.นาทุ่งนางจีรนันท์หฤรักษ์นักวิเคราะห์ฯ8
36ชุมพร  อบต.วิสัยเหนือนายภูริพัชรบูชารองปลัด อบต.8
37ชุมพร  อบต.ท่าข้ามนางสาวพรรณผกาพรหมสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
38ชุมพร  อบต.สลุยนางเรณูสว่างทั่วนักทรัพยากรบุคคล8
39ชุมพร  อบต.หงษ์เจริญนางนารีรัตน์บ่อจันทร์นักทรัพยากรบุคคล8
40ชุมพร  อบต.ท่ามะพลานางสาวดวงตานามวงศ์ผช.พนักงานจัดเก็บรายได้8
41ชุมพร  อบต.ท่ามะพลานางสาวฉัตติญาพุ่มแสงนักทรัพยากรบุคคล8
42ชุมพร  อบต.นาขานางขจรศรีโรยนรินทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
43ชุมพร  อบต.นาขานายดนัยเนาวศิลป์นายช่างโยธาชำนาญงาน8
44ชุมพร  อบต.นาขานางสาวปานัดดาพุ่มวิเศษนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ8
45ชุมพร  อบต.นาขานางวราภรณ์สุดรอดเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน8
46ชุมพร  อบต.นาขานางโสรดาพลวินิติกรชำนาญการ8
47ชุมพร  อบต.นาขาพันจ่าเอกสุรสิงห์ปานโรจน์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน8
48ชุมพร  อบต.นาพญานายกษิดิศแสงไสยรองปลัด อบต8
49ชุมพร  อบต.ทุ่งหลวงนางสาวฐิติมาช่วยด้วงนักทรัพยากรบุคคล8
50ชุมพร  อบต.ละแมสิบเอกหญิงธิดารัตน์ศักดานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
51ชุมพร  อบต.ตะโกนางพรพิมลปุญมณีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน8
52ชุมพร  อบต.ตะโกนางวันกวีวรนุชนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ8
53ชุมพร  อบต.ตะโกนางสาวสุนิศษาวงศ์สุวัฒน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
54ชุมพร  อบต.วิสัยใต้นางวาสนาอาจหาญนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
55ชุมพร  อบต.นาสักนายอุเทนบุญมีนักทรัพยากรบุคคล8
56ชุมพร  อบต.นาสักนายสถิตย์รัตนฉวีปลัด อบต8
57ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางสาวสุกฤตาธรรศเดชานนท์นักบริหารงานทั่วไป8
58ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางสาวทิวารักษ์เทศรัตน์นักจัดการงานทั่วไป8
59ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางปวีณาพิมานผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่8
60ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางสาวธัญชนกเวียงคำนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ8
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป