ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ชุมพร  อบต.วิสัยเหนือนายภูริพัชรบูชารองปลัด อบต.8
32ชุมพร  อบต.ท่าข้ามนางสาวพรรณผกาพรหมสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
33ชุมพร  อบต.สลุยนางเรณูสว่างทั่วนักทรัพยากรบุคคล8
34ชุมพร  อบต.หงษ์เจริญนางนารีรัตน์บ่อจันทร์นักทรัพยากรบุคคล8
35ชุมพร  อบต.ท่ามะพลานางสาวดวงตานามวงศ์ผช.พนักงานจัดเก็บรายได้8
36ชุมพร  อบต.ท่ามะพลานางสาวฉัตติญาพุ่มแสงนักทรัพยากรบุคคล8
37ชุมพร  อบต.นาขานางวราภรณ์สุดรอดเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน8
38ชุมพร  อบต.นาขาพันจ่าเอกสุรสิงห์ปานโรจน์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน8
39ชุมพร  อบต.นาขานางโสรดาพลวินิติกรชำนาญการ8
40ชุมพร  อบต.นาขานายดนัยเนาวศิลป์นายช่างโยธาชำนาญงาน8
41ชุมพร  อบต.นาขานางสาวปานัดดาพุ่มวิเศษนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ8
42ชุมพร  อบต.นาขานางขจรศรีโรยนรินทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
43ชุมพร  อบต.นาพญานายกษิดิศแสงไสยรองปลัด อบต8
44ชุมพร  อบต.ทุ่งหลวงนางสาวฐิติมาช่วยด้วงนักทรัพยากรบุคคล8
45ชุมพร  อบต.ละแมสิบเอกหญิงธิดารัตน์ศักดานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
46ชุมพร  อบต.วิสัยใต้นางวาสนาอาจหาญนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
47ชุมพร  อบต.นาสักนายสถิตย์รัตนฉวีปลัด อบต8
48ชุมพร  อบต.นาสักนายอุเทนบุญมีนักทรัพยากรบุคคล8
49ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางสาวธัญชนกเวียงคำนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ8
50ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางปวีณาพิมานผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่8
51ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางสาวสุกฤตาธรรศเดชานนท์นักบริหารงานทั่วไป8
52ชุมพร  อบจ.ชุมพรนางสาวทิวารักษ์เทศรัตน์นักจัดการงานทั่วไป8
53ตรัง  ทต.คลองปางนางบุษกร เพชรผ่องแผ้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
54ตรัง  ทต.ลำภูรานางสาวศศิกานต์สวัสดิพันธ์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ8
55ตรัง  ทต.ลำภูรานางญาณิศาเรืองขำเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน8
56ตรัง  อบต.นาพละนางสาวอรรชลีพุทธจอกนักทรัพยากรบุคคล8
57ตรัง  อบต.น้ำผุดนางธนิญาภรณ์ทองแจ้งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล8
58ตรัง  อบต.น้ำผุดนางสาววิภาณีนาวาแก้วเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน8
59ตรัง  อบต.น้ำผุดนางสาววลัยพรรณมณีโชตินักทรัพยากรบุคคล8
60ตรัง  อบต.โพรงจระเข้นางสาวสุธาทิพย์รัตนชูนักบริหารงานทั่วไป8
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป