ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  ทต.นาขามนางสาวจิราพรทองดีนักทรัพยากรบุคคล1
2ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกรูดนางสาวอังศิณาบัณฑิตนักทรัพยากรบุคคล1
3นครสวรรค์  อบจ.นครสวรรค์จ่าเอกเอกราชกะระกลผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่1
4น่าน  อบต.นาปังนางสาวก้วยรัตน์สัตยวงศ์นักทรัพยากรบุคคล1
5พะเยา  ทต.ป่าแฝกนางรัตน์ธิญามั่นคงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
6พะเยา  ทต.ป่าแฝกนางสาวสมใจอิเตจ๊ะหน.สำนักปลัด1
7ลำปาง  ทต.วังเหนือนางสาวลัดดาวรรณ์สุขใหญ่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1
8ลำปาง  ทต.วังเหนือนางสาวรวีวรรณวงษ์สุขนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
9ลำปาง  อบต.ทุ่งฮั้วนางกฤษฎิ์ณิชาแก้วก๋องมานักทรัพยากรบุคคล1
10ลำปาง  อบต.วังแก้วนางสาวณัฐิกาสิงห์หล้านักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
11ลำพูน  ทต.วังผางนางณิชชามณีวรรณนักทรัพยากรบุคคล1
12ลำพูน  ทต.แม่แรงนางสาวแสงจันทร์ขุนซางหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ1
13ลำพูน  ทต.แม่แรงนายอภิวัฒน์ฮองกุลผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1
14ลำพูน  ทต.ป่าไผ่นางลัดดาพรเสนอินทร์รองปลัดเทศบาลฯ1
15ลำพูน  ทต.ป่าไผ่นางพิชญ์นาฏเมืองใจปลัดเทศบาล1
16ลำพูน  ทต.ป่าไผ่นายวิเชียรสุรเวคินนักทรัพยากรบุคคล1
17สุโขทัย  ทม.ศรีสัชนาลัยนางสาวจตุพรเที่ยงธรรมนักทรัพยากรบุคคล1
18สุโขทัย  อบต.ตาลเตี้ยนางชนกพรประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล1
19สุโขทัย  อบต.หนองบัวนายวันชัยมธุระนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
20อุดรธานี  ทต.หนองขอนกว้างนางสาวนุชนาถบุญประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล1
21อุดรธานี  ทต.หนองขอนกว้างนางยุพรสมพรหนฝ.อำนวยการ1
22อุตรดิตถ์  ทต.บ้านด่านนาขามนางสาวกัญญาภัคหมื่นจิตรนักทรัพยากรบุคคล1
23อุตรดิตถ์  ทต.บ้านเกาะนางชุติกาญจน์คำหล้านักทรัพยากรบุคคล1
24อุตรดิตถ์  อบต.ห้วยมุ่นนางภัคนันท์ภรณ์วงศ์แช่มชื่นผช.นักทรัพยากรบุคคล1
25เชียงใหม่  ทต.สันผีเสื้อนายนวพลทนันชัยนักทรัพยากรบุคคล1
26เชียงใหม่  ทต.แม่สอยนางสาววัชราภรณ์อินต๊ะคำผช.นักทรัพยากรบุคคล1
27เชียงใหม่  ทต.แม่ปั๋งนางภัสวฤณเสาร์ลันดานักทรัพยากรบุคคล1
28เชียงใหม่  ทต.สันกำแพงนางศุภัคชญาเตชาวรรธนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
29เชียงใหม่  ทต.ไชยสถานนางสาวสุนิภาสิทธินักทรัพยากรบุคคล1
30เชียงใหม่  ทต.บ่อหลวงนายไกรศรคำปันนักทรัพยากรบุคคล1
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป