ตรวจสอบรายชื่อ
  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  ทต.กระบี่น้อยนายโกสิทธิ์โชติทองนักทรัพยากรบุคคล10
2กระบี่  ทต.คลองพนนางสาวนิภาห้วยลึกนักทรัพยากรบุคคล10
3กระบี่  ทต.ทรายขาวนางสาววิภาวรรณสุขปานแก้วนักทรัพยากรบุคคล10
4กระบี่  อบต.ทับปริกนางเพ็ญจิราสุพรรณนักทรัพยากรบุคคล10
5กระบี่  อบต.หนองทะเลนางสาววิภาคลองมดคันนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
6กระบี่  อบต.หนองทะเลนายยุทธศักดิ์สายเส็นปลัด อบต.10
7กระบี่  อบต.ห้วยยูงนางจรรญศิรินวลศรีนักทรัพยากรบุคคล10
8กระบี่  อบต.โคกหารนางสาวจิราภรณ์จันทร์แจ่มศรีหัวหน้าสำนักปลัด อบต.10
9กระบี่  อบต.โคกหารนายวัชราวุธชัยชิตนายก อบต.10
10กระบี่  อบต.โคกหารนางดวงเนตรฟุ้งเฟื่องนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
11กระบี่  อบต.พรุเตียวนางสาวธิติมาแซ่ลี้นักทรัพยากรบุคคล10
12กระบี่  อบต.พรุเตียวนางสุทิศาคงสงค์หน.สำนักปลัด10
13กระบี่  อบต.หน้าเขานางสินีนาฎบุญทองหัวหน้าสำนักปลัด10
14กระบี่  อบต.หน้าเขานายสุรสีห์สิงหโอภาสนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ10
15กระบี่  อบต.หน้าเขานางสาวเพ็ญพักตร์หลุ่ยจิ๋วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
16กระบี่  อบต.เกาะกลางนายปกรณ์ลูกหยีนักทรัพยากรบุคคล10
17กระบี่  อบต.คลองยางนางสาวนิตยาพรหมปานนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
18กระบี่  อบต.ศาลาด่านนายอนันต์แดงกุลนักทรัพยากรบุคคล10
19กระบี่  อบต.พรุดินนานางสาวเสาวนีย์ ชนะกุลนักทรัพยากรบุคคล10
20กระบี่  อบต.เพหลานางนงเยาว์ศรีเมืองนักทรัพยากรบุคคล10
21กระบี่  อบต.ห้วยน้ำขาวนางสาวอังคณาสุวรรณรัตน์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ10
22กระบี่  อบต.ห้วยน้ำขาวนางสาวรจนาเชาว์ช่างนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ10
23กระบี่  อบต.ดินแดงนางสาวจารุลินรักษานักทรัพยากรบุคคล10
24กระบี่  อบต.เขาใหญ่นางสาวจุรีรัตน์เอียดคงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
25กระบี่  อบต.คลองหินนางสาวจิตราปูเงินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
26กระบี่  อบต.แหลมสักนางอัฉราภรณ์สมขันธุ์นักทรัพยากรบุคคล10
27กระบี่  อบต.อ่าวลึกเหนือนางรติกรพิชคุณนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
28กระบี่  อบต.เขาเขนนายอภิชาติแต้มประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล10
29กระบี่  อบต.เขาเขนนางสาววรวลัญช์ศรีแก้วณวรรณหัวหน้าสำนักปลัด10
30กระบี่  อบต.ปลายพระยานางเบญจวรรณทองกอบนักทรัพยากรบุคคล10
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป