ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  อบต.ทับปริกนางเพ็ญจิราสุพรรณนักทรัพยากรบุคคล10
2กระบี่  อบต.หนองทะเลนางสาววิภาคลองมดคันนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
3กระบี่  อบต.ห้วยยูงนางจรรญศิรินวลศรีนักทรัพยากรบุคคล10
4กระบี่  อบต.คลองยางนางสาวนิตยาพรหมปานนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
5กระบี่  อบต.เพหลานางนงเยาว์ศรีเมืองนักทรัพยากรบุคคล10
6กระบี่  อบต.ห้วยน้ำขาวนางสาวรจนาเชาว์ช่างนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ10
7กระบี่  อบต.เขาใหญ่นางสาวจุรีรัตน์เอียดคงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
8กระบี่  อบต.คลองหินนางสาวจิตราปูเงินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
9กระบี่  อบต.แหลมสักนางอัฉราภรณ์สมขันธุ์นักทรัพยากรบุคคล10
10กระบี่  อบจ.กระบี่นายกิตติพงษ์สุกทองนิติกรชำนาญการ10
11กระบี่  อบจ.กระบี่นางสาววันเพ็ญพรหมอินทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
12กระบี่  อบจ.กระบี่นางสาวสุนิสาแก้วใหญ่นักทรัพยากรชำนาญการ10
13กระบี่  อบจ.กระบี่นางปุญญิศาช่วยนุ้ยนักจัดการงานทั่วไป10
14ชุมพร  อบต.นาขานางขจรศรีโรยนรินทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
15ชุมพร  อบต.หาดยายนางสาวเจตนีองอาจนักทรัพยากรบุคคล10
16ชุมพร  อบต.ช่องไม้แก้วนายกฤษฏารอดบุญคงรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล10
17ชุมพร  อบต.เขาทะลุนางสาวจารุณีบุญมีนักทรัพยากรบุคลชำนาญการ10
18ชุมพร  อบต.สวีนางสาววันเพ็ญชูวงศ์นักทรัพยากกรบุคคล10
19นครปฐม  อบต.บางเตยนางสาวศุภิมาจ้อยบำรุงนักทรัพยากรบุคคล10
20นครศรีธรรมราช  ทต.หลักช้างนายนิรัญธรฤทธิ์หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ10
21นครศรีธรรมราช  ทต.ทุ่งสังนางสาววิภารัตน์รอดแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
22นครศรีธรรมราช  ทต.กะปางนางสาวกัลญารอดแก้วรองปลัดฯ10
23นครศรีธรรมราช  ทต.ทอนหงส์นายศักดิ์ดาผกากรองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ10
24นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านนิคมนางสาวอรพิณอินทวงศ์ผอ.กองการศึกษา10
25นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านนิคมนางสาวธณวรรณษรณ์พลฤทธิ์จพง.ธุรการ10
26นครศรีธรรมราช  อบต.บ้านนิคมนางพุฒชาตจันทวงศ์นักทรัพยากรบุคคล10
27นครศรีธรรมราช  อบต.กรุงหยันนางสาวญาณิศาบุญช่วยปลัดอบต.10
28นครศรีธรรมราช  อบต.ขอนหาดนางพรพรรณสุขทองนวก.ศึกษา10
29นครศรีธรรมราช  อบต.ขอนหาดนางสุภาพรจุลเรืองปลัดอบต.10
30นครศรีธรรมราช  อบต.ขอนหาดนางนัยน์กานต์ศรีณวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล10
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป