ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  อบต.บ้านกลางนายทวีศักดิ์ กัวพานิชนักทรัพยากรบุคคล11
2กาญจนบุรี  ทต.สหกรณ์นิคมนางสาววรสากุลเดชาพิทักษ์นักทรัพยากรบุคคล11
3กาญจนบุรี  อบต.ช่องสะเดานางสาวจีรวรรณวรพิสุทธิวงศ์หัวหน้าสำนักปลัด11
4กาญจนบุรี  อบต.วังเย็นนางเบ็ญจมาศลครชัยมงคลหน.สำนักปลัด11
5กาญจนบุรี  อบต.ท่าเสานางสาวสุรัตน์สุโขทัยนักทรัพยากรบุคคล11
6กาญจนบุรี  อบต.บ้องตี้นางสาวขวัญจิราเพชรคงนักทรัพยากรบุคคล11
7กาญจนบุรี  อบต.หนองเป็ดนางสาวศิริกาญจน์พ่วงผลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ11
8กาญจนบุรี  อบต.ท่ากระดานนางสาวสุกัญญาทองเจือนักทรัพยากรบุคคล11
9กาญจนบุรี  อบต.อุโลกสี่หมื่นนางสาวกัณญาภัคเรืองฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล11
10กาญจนบุรี  อบต.หนองตากยานางสาววรัญญาชลวารีนักทรัพยากรบุคคล11
11กำแพงเพชร  อบต.หนองไม้กองนางสงกรานต์พุ่มมั่นจพง.ธุรการ11
12กำแพงเพชร  อบต.หนองไม้กองนางศรสวรรค์ราบบำเพิงนักทรัพยากรบุคคล11
13กำแพงเพชร  อบต.บ่อถ้ำนางสาวกษมาพรเตี๋ยอำนวยชัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
14กำแพงเพชร  อบต.เกาะตาลนางสาวกัญญาณัฐแว่นแก้วนักทรัพยาบุคคล11
15กำแพงเพชร  อบต.สลกบาตรนางสุภาภรณ์พุทธโศภิษฐ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
16ขอนแก่น  ทม.ศิลานางกานต์รวีวงศ์กาสีสมัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
17ขอนแก่น  อบต.ไชยสอนางวิยะดาสอนวงษ์ปลัดอบต.11
18ขอนแก่น  อบต.วังม่วงนายพิเชฐเหล่าจูมนักทรัพยากรบุคคล11
19ฉะเชิงเทรา  ทต.บางสมัครนางสาวนรีรัตน์หมอกอรุณผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์11
20ฉะเชิงเทรา  ทต.บางสมัครนางจีรนันท์จีรภัทรกุลวงศ์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล11
21ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่าสะอ้านนางสาวสุธามาศกังใจผู้ช่วยธุรการ11
22ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่าสะอ้านนางสาวศิริพรเด่นสรศิริหัวหน้าสำนักปลัด11
23ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองประเวศนางสาวเบญจมาภรณ์จันทร์เจือมาศนักทรัพยากรบุคคล11
24ชลบุรี  ทม.ปรกฟ้า*นางสาวชลธิชารองทองนักทรัพยากรบุคคล11
25ชลบุรี  ทต.เกาะจันทร์นางสาวอชิรญาบุญเกิดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
26ชลบุรี  ทต.กุฎโง้งนางณัฐวรรณชลธารนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
27ชลบุรี  ทต.พานทองนางจารุณีติชะพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล11
28ชลบุรี  ทต.บางพระนางสาวธนัญญาศรีสมบัตินักทรัพยากรบุคคล11
29ชัยนาท  ทต.หาดท่าเสานางสาวพิมพ์วลัญช์จันทร์มารองปลัดเทศบาล11
30ชัยนาท  ทต.หาดท่าเสานางสาวศศิธรทัดแก้วจพง.ธุรการ11
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป