ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1ตาก  อบต.แม่สลิดนายกมลรองเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
2น่าน  อบต.แม่จริมนายวิษณุพงศ์นวพงษ์ศิรินทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
3น่าน  อบต.แม่ขะนิงนายชัยยันต์จันทนะปลัดอบต.11
4ลำปาง  อบต.ปงดอนนางวัชราภรณ์ฉัตรเงินรองปลัดอบต.11
5เชียงราย  ทต.เวียงนางสาวนริศรามณีรัตน์นักพัฒนาชุมชน11
6เชียงราย  ทต.เวียงชัยนางวราภรณ์อื่นคำฟูนวก.การเงินและบัญชี11
7เชียงราย  ทต.เวียงชัยนายฐิติพงศ์ประมุลวงค์นายช่างโยธา11
8เชียงราย  ทต.เวียงชัยนางวรรธิดาราชคมนักพัฒนาชุมชน11
9เชียงราย  ทต.เวียงชัยนางวราภรณ์ศรีเจริญจนท.วิเคราะห์ฯ11
10เชียงราย  ทต.แม่ขะจานนายกฤตศิลป์อินทชัยหัวหน้าฝ่ายปกครอง11
11เชียงราย  ทต.ป่างิ้วนางพิตรพิชชาสิงห์พลับนักทรัพยากรบุคคล11
12เชียงราย  ทต.ป่าแดดนางสาวอังคะนาไชยชนะโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล11
13เชียงราย  อบต.แม่ข้าวต้มนางสาวเบญญาพัชร์บั้งเงินนวก.จัดเก็บรายได้11
14เชียงราย  อบต.แม่ข้าวต้มนางสาวประไพพรพลเยี่ยมนวก.ศึกษา11
15เชียงราย  อบต.แม่ข้าวต้มนายธนธรณ์จันแปงเงินนักทรัพยากรบุคคล11
16เชียงราย  อบต.แม่ข้าวต้มนางสาวพัสวีร์ไชยเมืองเลนนักพัฒนาชุมชน11
17เชียงราย  อบต.แม่ข้าวต้มนางชีวาพรมาลาวิลาศนวก.การเงินและบัญชี11
18เชียงราย  อบต.แม่สลองนอกนายภาคินชัยแก้วเมหน.สำนักปลัด11
19เชียงราย  อบต.แม่สลองนอกนางฐปนรรฆ์ตีละกูลนักทรัพยากรบุคคล11
20เชียงราย  อบต.เกาะช้างนางสาวสรัญญาเปียงตั้งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ11
21เชียงราย  อบต.ป่าแดดนางลำดวนเรือนโนวานักทรัพยากรบุคคล11
22เชียงใหม่  ทต.แม่อายนางสาวศลิษาพรมเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
23เชียงใหม่  อบต.ดอยลาง**นางสาวเศรษฐกรณ์ กรศิริพงศ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ11
24เชียงใหม่  อบต.ดอยเต่านายประจวบอินทรัตน์รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล11
25เชียงใหม่  อบต.ดอยเต่านางณัฐธิดายาสมุทรนักทรัพยากรบุคคล11
26เชียงใหม่  อบต.บ้านแอ่นนางกฤษณาชีวาชุติหน.สำนักปลัด11
27เพชรบูรณ์  อบต.ฝายนาแซงนางวีรวรรณพั้วป้องนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ11
28เพชรบูรณ์  อบต.วัดป่านางจันทกานต์นวนเทศนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ11
29แม่ฮ่องสอน  อบต.ขุนแม่ลาน้อยนางสาวโชติกาตาไฝนักทรัพยากรบุคคล11