ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  อบต.สินปุนนายเดชาธรคขสิทธิ์ปลัด อบต.2
2กระบี่  อบต.สินปุนนางสาวอัญญานีปุจฉาาญจณ์นิติกรปฏิบัติการ2
3กระบี่  อบต.คลองท่อมเหนือนางสาวสายใจรอดเด็นนักทรัพยากรบุคคล2
4กระบี่  อบต.คลองท่อมเหนือนางตรีรินทร์พันธ์นิตย์หัวหน้าสำนักปลัด2
5กระบี่  อบต.คลองยานางสาวนภัสสรปราการนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
6กระบี่  อบต.คีรีวงนายถิรวัฒน์อรรถชัยยะนักทรัพยากรบุคคล2
7กระบี่  อบจ.กระบี่นายสิงขรแก้วมรกตนักทรัพยากรปฎิบัติการ2
8กระบี่  อบจ.กระบี่นายเสน่หาจันทวงศ์นักบริหารงานทั่วไป2
9กระบี่  อบจ.กระบี่นางสาวเพ็ญประกาญสิทธิศักดิ์จนท.บริหารงานทั่วไป2
10กระบี่  อบจ.กระบี่นางนางระเบียบศรีวับนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ2
11กระบี่  อบจ.กระบี่นางวิกานดาจันทวงศ์หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล2
12จันทบุรี  ทต.ทับช้างนางบุญเที่ยงสะอาดผู้อำนวยการกองการศึกษา2
13จันทบุรี  ทต.ทับช้างนายลำดวนเพชรน้อยนายกเทศมนตรี2
14ฉะเชิงเทรา  ทต.บ้านซ่องนายสมชายจันธรรมาพิทักษ์นายกเทศมนตรี2
15ชัยนาท  ทต.สามง่ามพัฒนา(สามง่ามท่าโบสถ์)*นางสาวยุพินพุกมากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
16ชุมพร  อบต.รับร่อนางสาวเพียงเพ็ญพรายสินนักทรัพยากรบุคคล2
17ตรัง  ทต.ท่าพญานางสาวครองขวัญณ ถลางนักทรัพยากรบุคคล2
18ตรัง  อบต.ควนปริงนางสาวพรอนงค์จิ้วตั้นนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
19ตรัง  อบต.นาโต๊ะหมิงนางนิภารัตน์ตั้งทวีพูนทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล2
20ตรัง  อบต.นาท่ามใต้นางสาวสุภาวดีเพชรฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
21ตรัง  อบต.นาบินหลานางขวัญชนกทองผึ้งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
22ตรัง  อบต.นาโยงใต้นางสาวจรัสศรีขวัญเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
23ตรัง  อบต.บางรักนายประกิตเก้าคุณากรนักทรัพยากรบุคคล2
24ตรัง  อบต.บ้านโพธิ์นายภิรมย์ทองผึ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2
25ตรัง  อบต.โคกสะบ้านางสาวปิยะรัตน์จันสุขนักทรัพยากรบุคคล2
26ตรัง  อบต.ช่องนางสาววริดานิ่มดำนักทรัพยากรบุคคล2
27ตรัง  อบต.นาโยงเหนือนางสุปรีดามากมุขนักทรัพยากรบุคคล2
28ตรัง  อบต.นาหมื่นศรีนางจุรีพรหยูจีนนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ2
29ตรัง  อบต.กันตังใต้นางสาวเรืองรัตน์ขัตสากาญจน์หัวหน้าสำนักปลัด2
30ตรัง  อบต.เกาะลิบงนางสุริวรรณเฉ่งไล่นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป