ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  ทม.กาฬสินธุ์นางสาวศรัณน์พัชร์ไผ่พูลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
2กาฬสินธุ์  ทม.กาฬสินธุ์นางพิสมัยแสงชำนินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
3กาฬสินธุ์  ทต.นาจารย์นางนฐอรอภัยโสหัวหน้าสำนักปลัด2
4กาฬสินธุ์  อบต.ยอดแกงนางสุภาวดีสิงห์สู่ถ้ำผอ.กองคลัง2
5กาฬสินธุ์  อบต.ยอดแกงนายปืยะ ปัญจิตรองปลัดอบต.2
6กาฬสินธุ์  อบต.ยอดแกงนางสาวนภาพรพลเสนนักทรัพยากรบุคคล2
7กาฬสินธุ์  อบต.นามนพ.อ.อ.วชิยุตฆ์เทียมปากปลัดอบต2
8กำแพงเพชร  อบต.คลองน้ำไหลนางสาวประภากรจันทรังษีนักทรัพยากรบุคคล2
9กำแพงเพชร  อบต.คลองน้ำไหลนางสาวกนกลักษณ์วะจะนะนักบริหารงานทั่วไป2
10ขอนแก่น  อบต.หนองกุงนางสุภาวดีส่องเสนาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2
11ขอนแก่น  อบต.ทุ่งโป่งนายพิชัยส่องเสนาผอ.กองช่าง2
12นครพนม  อบต.รามราชนายไมตรีภูชุมนักทรัพยากรบุคคล2
13นครพนม  อบต.หนองเทานายพีรวัสหมื่นธงนักทรัพยากรบุคคล2
14นครพนม  อบต.อุ่มเหม้านางสาวทานตะวันศรีวรสารปลัดอบต.2
15นครพนม  อบต.โคกสีนายอาคมอรรคนิตย์ปลัดอบต2
16นครพนม  อบต.ท่าบ่อสงครามนางสาวประภาพรวดีศิริศักดิ์หัวหน้าสำนักปลัด2
17นครพนม  อบต.โคกสว่างจ่าเอกทัศนัยเนียมเงินนักทรัพยากรบุคคล2
18บุรีรัมย์  ทม.นางรองนายเกรียงไกรจันทร์กูลนักทรัพยากรบุคคล2
19บุรีรัมย์  ทต.ลำปลายมาศนางขจิตราสังข์ทองหลางผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม2
20บุรีรัมย์  ทต.หนองกี่นางพักตร์วิภาสว่างรัตน์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป2
21บุรีรัมย์  อบต.สวายจีกนายนายประพันธ์เวารัมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ2
22บุรีรัมย์  อบต.หนองขมารนางสาวปัทมาชะอุ่มผลผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล2
23บุรีรัมย์  อบต.หนองขมารนางปณิธาเชียงใต้นักทรัพยากรบุคคล2
24บุรีรัมย์  อบต.หนองกงนายปฐมฌานจงประเสริฐรองปลัดอบต.2
25บุรีรัมย์  อบต.หนองกงนางสาวสำอางแหวนแก้วหน.สำนักปลัด2
26บุรีรัมย์  อบต.ทะเมนชัยนางสาวพิมพ์นาราพิมพ์ภานุรัฐผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม2
27พระนครศรีอยุธยา  ทต.บางกระสั้นนางยุรีฟ้าสว่างหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ2
28พระนครศรีอยุธยา  อบต.บ้านพลับนายภูมินทร์ฟ้าสว่างปลัด อบต2
29มหาสารคาม  ทต.แวงน่างนางสาวชรินทร์ทิพย์อุทัยสาร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
30มหาสารคาม  ทต.แวงน่างนายปรมัตถ์สิทธิจินดานักบริหารงานสวัสดิการสังคม2
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป