ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  ทต.นาจารย์นางสาวอาทิตยาภารไสวนักทรัพยากรบุคคล2
2ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวญพิภาโสนิราชผู้อำนวยการกองการศึกษา2
3ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสีนวลแทนมูลครูชำนาญการ2
4ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางกาญดาก้านสันเทียะครู2
5ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวเนาวรัตน์ปะสีกังครูชำนาญการ2
6ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางลำใยศิลาครู2
7นครราชสีมา  ทม.สีคิ้วนางสิริกาญจน์วงศ์โสภาผอ.กองการศึกษา2
8นครราชสีมา  อบต.หนองกราดนางสาวกษิราเมียกขุนทดนักทรัพยากรบุคคล2
9บุรีรัมย์  อบต.สะแกซำนางสาวสุภิชชาเดชภิมลนักทรัพยากรบุคคล2
10บุรีรัมย์  อบต.สะแกซำนายประพันธ์ทองคำนักวิชาการศึกษา2
11มหาสารคาม  อบต.ปะหลานนางสาวฤทัยภักดิ์ไชยโยธานักทรัพยากรบุคคล2
12มหาสารคาม  อบต.เวียงสะอาดนางนิชาภาเขมวีราวงศ์นักวิชาการศึกษา2
13มหาสารคาม  อบต.เวียงสะอาดนางสาววาสนาทรงอาษานักวชาการคลัง2
14มุกดาหาร  อบต.เหล่าสร้างถ่อนางสาวนาที คนตรงนักวิชาการศึกษา2
15มุกดาหาร  อบต.เหล่าสร้างถ่อนางสาวภิญญดา คนดีนักทรัพยากรบุคคล2
16ยโสธร  ทต.สามแยกนายพิพิธธนวัฒน์ขันธิวัตรผอ.กองการศึกษา2
17ยโสธร  ทต.นาเวียงนายวัชรพงษ์แขมคำนักทรัพยากรบุคคล2
18ยโสธร  อบต.โนนทรายนางสาวรสรินทร์พากเพียรนักทรัพยากรบุคคล2
19ยโสธร  อบต.โนนทรายนายกฤษณพงศ์แสวงสายหัวหน้าสำนักปลัด 2
20ร้อยเอ็ด  อบต.หนองขุ่นใหญ่นางจุฑาทิพศรีโคตรนักทรัพยากรบุคคล2
21ศรีสะเกษ  ทต.วังหินนางปริยากรดวนใหญ่นวก.ศึกษา2
22ศรีสะเกษ  ทต.วังหินนางจิตฑิกาญจฬ์ปรีชาเลิศศิริจพง.ธุรการ2
23ศรีสะเกษ  อบต.จานนางสาวระพีพรสุพรรณผิวผอ.กองการศึกษา2
24ศรีสะเกษ  อบต.โพนข่านางสาวปราณีชารีหน.สำนักปลัด2
25ศรีสะเกษ  อบต.บัวน้อยนางสาวสำราญศรีหอมผอ.กองศึกษาฯ2
26ศรีสะเกษ  อบต.บัวน้อยนางนิตยากองไพบูลย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
27ศรีสะเกษ  อบต.หนองกุงนางสาววนิศาหล่อดีนักจัดการงานทั่วไป2
28ศรีสะเกษ  อบต.จานใหญ่นายรชตะพงษ์เสนจันทร์ฒิไชยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2
29ศรีสะเกษ  อบต.จานใหญ่นางนุกูลทามะณีนักทรัพยากรบุคคล2
30ศรีสะเกษ  อบต.จานใหญ่นางเสาวรสภิรมย์พันธ์นักวิชาการศึกษา2
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป