ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1มุกดาหาร  อบต.เหล่าสร้างถ่อนางสาวนาที คนตรงนักวิชาการศึกษา2
2มุกดาหาร  อบต.เหล่าสร้างถ่อนางสาวภิญญดา คนดีนักทรัพยากรบุคคล2
3อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางสาวอชินีไชยายงค์ผอ.กองการศึกษา2
4อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางเย็นฤทัยพิมลครู2
5อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางสาวปรมาพรชิณสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
6อำนาจเจริญ  อบต.โนนหนามแท่งนางนฤมลคำสว่างครู2
7อำนาจเจริญ  อบต.หนองแก้วนางไพสุดาขุมทองผู้อำนวยการกองการศึกษา2
8อำนาจเจริญ  อบต.หนองแก้วนางสาวกมุทากรจันทวงค์นักทรัพยากรบุคคล2
9อุบลราชธานี  อบต.หนองขอนนางสาวสิริกาญจน์พระอารักษ์ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล2
10อุบลราชธานี  อบต.หนองขอนนางธัญญพัทธ์ดวงปากดีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
11อุบลราชธานี  อบต.สร้างถ่อนายจักรินทร์กากแก้วผอ.กองการศึกษาฯ2
12อุบลราชธานี  อบต.โนนสวรรค์นางสาววรรณิศา พรมภักดีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
13อุบลราชธานี  อบต.เก่าขามนายธีรพันธุ์ทองสุขนักวิชาการศึกษา2
14อุบลราชธานี  อบต.บุ่งหวายนางสาวรัตชะดากุลเกลี้ยงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
15อุบลราชธานี  อบจ.อุบลราชธานีนางสาววีรียาทิพากรวิศิษฐ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
16อุบลราชธานี  อบจ.อุบลราชธานีนางรุ่งอุบลแรงรายบุญผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่2
17อุบลราชธานี  อบจ.อุบลราชธานีนางสาวนันทิกาอภินันท์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
18อุบลราชธานี  อบจ.อุบลราชธานีนายกฤษฎาชาลีโสมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2