ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  ทต.นาจารย์นางสาวอาทิตยาภารไสวนักทรัพยากรบุคคล2
2ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสีนวลแทนมูลครูชำนาญการ2
3ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางกาญดาก้านสันเทียะครู2
4ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวเนาวรัตน์ปะสีกังครูชำนาญการ2
5ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางลำใยศิลาครู2
6ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวญพิภาโสนิราชผู้อำนวยการกองการศึกษา2
7นครราชสีมา  ทม.สีคิ้วนางสิริกาญจน์วงศ์โสภาผอ.กองการศึกษา2
8นครราชสีมา  อบต.หนองกราดนางสาวกษิราเมียกขุนทดนักทรัพยากรบุคคล2
9บุรีรัมย์  อบต.สะแกซำนางสาวสุภิชชาเดชภิมลนักทรัพยากรบุคคล2
10บุรีรัมย์  อบต.สะแกซำนายประพันธ์ทองคำนักวิชาการศึกษา2
11มหาสารคาม  อบต.ปะหลานนางสาวฤทัยภักดิ์ไชยโยธานักทรัพยากรบุคคล2
12มหาสารคาม  อบต.เวียงสะอาดนางสาววาสนาทรงอาษานักวชาการคลัง2
13มหาสารคาม  อบต.เวียงสะอาดนางนิชาภาเขมวีราวงศ์นักวิชาการศึกษา2
14มุกดาหาร  อบต.เหล่าสร้างถ่อนางสาวนาที คนตรงนักวิชาการศึกษา2
15มุกดาหาร  อบต.เหล่าสร้างถ่อนางสาวภิญญดา คนดีนักทรัพยากรบุคคล2
16ยโสธร  ทต.สามแยกนายพิพิธธนวัฒน์ขันธิวัตรผอ.กองการศึกษา2
17ยโสธร  ทต.นาเวียงนายวัชรพงษ์แขมคำนักทรัพยากรบุคคล2
18ยโสธร  อบต.โนนทรายนางสาวรสรินทร์พากเพียรนักทรัพยากรบุคคล2
19ยโสธร  อบต.โนนทรายนายกฤษณพงศ์แสวงสายหัวหน้าสำนักปลัด 2
20ร้อยเอ็ด  อบต.หนองขุ่นใหญ่นางจุฑาทิพศรีโคตรนักทรัพยากรบุคคล2
21ศรีสะเกษ  ทต.วังหินนางปริยากรดวนใหญ่นวก.ศึกษา2
22ศรีสะเกษ  ทต.วังหินนางจิตฑิกาญจฬ์ปรีชาเลิศศิริจพง.ธุรการ2
23ศรีสะเกษ  อบต.จานนางสาวระพีพรสุพรรณผิวผอ.กองการศึกษา2
24ศรีสะเกษ  อบต.โพนข่านางสาวปราณีชารีหน.สำนักปลัด2
25ศรีสะเกษ  อบต.บัวน้อยนางนิตยากองไพบูลย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
26ศรีสะเกษ  อบต.บัวน้อยนางสาวสำราญศรีหอมผอ.กองศึกษาฯ2
27ศรีสะเกษ  อบต.หนองกุงนางสาววนิศาหล่อดีนักจัดการงานทั่วไป2
28ศรีสะเกษ  อบต.จานใหญ่นางนุกูลทามะณีนักทรัพยากรบุคคล2
29ศรีสะเกษ  อบต.จานใหญ่นายรชตะพงษ์เสนจันทร์ฒิไชยรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล2
30ศรีสะเกษ  อบต.จานใหญ่นางเสาวรสภิรมย์พันธ์นักวิชาการศึกษา2
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป