ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  ทต.เหนือคลองนางรุ่งนภาปัญญาวีนวก.ศึกษา3
2กระบี่  ทต.เหนือคลองนางสาวอวยพรสงละออนักทรัพยากรบุคคล3
3กระบี่  ทต.ทรายขาวนายประจิมชูดำนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ3
4กาญจนบุรี  ทต.ลาดหญ้านางสาวนริศรามงคลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ3
5กาญจนบุรี  ทต.ดอนขมิ้นนายปุณยวีร์ปุญสิรินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
6กาญจนบุรี  ทต.หนองลานนางสาวอัจฉราภรณ์โพธิเขนยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
7กาญจนบุรี  อบต.ปรังเผลนายขวัญชัยจันทร์์เศรษฐีนักทรัพยากรบุคคล3
8ขอนแก่น  อบต.ไชยสอนางภัครดากาลบูลย์รองปลัด3
9ฉะเชิงเทรา  ทต.ทุ่งสะเดานางสาวกิ่งแก้วเมฆสุวรรณนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
10ฉะเชิงเทรา  ทต.หัวสำโรงนางสาวธนิสรพรมลีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
11ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองไม้แก่นนางสาวน้ำผึ้งไตรวงศ์จุฑารัตน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
12ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองตีนนกนางสาวกุณฑลีเหมเพ็ชรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ3
13ฉะเชิงเทรา  อบต.สนามจันทร์นางสาวสุวิชชาตรีเนตรนักทรัพยากรบุคคล3
14ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองประเวศนางสาวเบญจมาภรณ์จันทร์เจือมาศนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ3
15ฉะเชิงเทรา  อบต.บางคานางสาวจุฑามาศ กล้าณรงค์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ3
16ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่ากระดานนางชลพรรษสุขสอาดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
17ชัยภูมิ  ทต.หลวงศิริ*นางสาวจำรัสโฉม ประทุมกุลนักทรัพยากรบุคคล3
18ชัยภูมิ  อบต.โนนสำราญนางสุภัทราสุวรรณทาหัวหน้าสำนักปลัด3
19ชัยภูมิ  อบต.หนองข่านายเสน่ห์ชิมสดหัวหน้าสำนักปลัด3
20ชัยภูมิ  อบต.คูเมืองนายเดชาขาลรัมย์นักทรัพยากรบุคคล3
21ชัยภูมิ  อบต.คูเมืองนางจุฑามาศศิริกุลหัวหน้าสำนักปลัด3
22ชัยภูมิ  อบต.คูเมืองนางวนิดาเพชรกองนักจัดการงานทั่วไป3
23ชัยภูมิ  อบต.วังชมภูนางสาวศุภลักษณ์ สมอาจนักทรัพยากรบุคคล3
24ชัยภูมิ  อบต.หนองแวงนางสุจิตราปานจำรูญหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป3
25ตรัง  ทต.ทุ่งกระบือนางสาวสุกัญญาสมประสงค์นักทรัพยากรบุคคล3
26ตรัง  ทต.ควนโพธิ์(ย่านตาขาว)นางปิยนันท์สังข์แก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
27ตรัง  ทต.ควนโพธิ์(ย่านตาขาว)นางสาวชุติกาญจน์เทพสุทธิ์หัวหน้าสำนักปลัด3
28ตรัง  ทต.ท่างิ้วนางสาวลดาอนันต์ขาวทองนักทรัพยากรบุคคล3
29ตรัง  อบต.คลองชีล้อมนางสาวกมลรัตน์เกลี้ยงรัตน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ3
30ตาก  อบจ.ตากนางสาวสายสุนีย์คำผุยนักทรัพยากรบุคคล3
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป