ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1บุรีรัมย์  อบต.ท่าม่วงนายสุรสิทธิ์มาตรคำจันทร์นักทรัพยากรบุคคล4
2ร้อยเอ็ด  อบต.โพธิ์ทองนายโรจน์ศักดิ์ทุมพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล4
3ร้อยเอ็ด  อบต.โพธิ์ทองนางสาวจิรัชยาบุญไตรหน.สำนักปลัด4
4ศรีสะเกษ  อบต.ผักแพวนายกล้าณรงค์วงศ์สุพรรณคนงานทั่วไป4
5ศรีสะเกษ  อบต.ผักแพวนายณฐพัชร กองสนธิ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ4
6ศรีสะเกษ  อบต.คูบนายธุรวิชพละศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล4
7ศรีสะเกษ  อบต.คูบนายนายขจรศักดิ์สีเทาหัวหน้าสำนักปลัด4
8สุรินทร์  อบต.บ้านพลวงนางสาวกาญจนาทรงนาคเจ้าพนักงานธุรการ4
9สุรินทร์  อบต.หนองหลวงนางสาวณฤดีวิเศษศิลป์นักทรัพยากรบุคคล4
10สุรินทร์  อบต.หนองอียอนายภูมินันทน์พลเศพย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
11สุรินทร์  อบต.สังขะนายกิตติพัฒน์พิมตะครองหน.สำนักปลัด4
12อำนาจเจริญ  อบต.จิกดู่นายพิกุลขันแก้วนักทรัพยากรบุคคล4
13อุบลราชธานี  ทต.แสนสุขนางภิชญาดาพรมวิชัยนักทรัพยากรบุคคล4
14อุบลราชธานี  ทต.แสนสุขนายวิภาสดีสมภูรินทร์นัก4
15อุบลราชธานี  ทต.เหล่าเสือโก้กนายภูวนาทสุขประเสริฐนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ4
16อุบลราชธานี  อบต.กุดลาดนางสาวกนกพรเฉลิมศิลป์นักทรัพยากรบุคคล4
17อุบลราชธานี  อบต.กุดลาดนางสาวนันทพรสร้อยสุวรรณหน.สำนักปลัด4
18อุบลราชธานี  อบต.กุดลาดนางสาวกฤติยาธรณ์รีพลรองปลัดอบต.4
19อุบลราชธานี  อบต.เหล่างามนางสาวกนกวรรณปาปะนังนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ4
20อุบลราชธานี  อบต.ทุ่งเทิงจ.ส.อวรวิทย์จดจำปลัดอบต4
21อุบลราชธานี  อบต.ทุ่งเทิงนางสาวบุณยนุชสิมมาทองหน.สำนักปลัด4
22อุบลราชธานี  อบต.ทุ่งเทิงนางสุรียาชิงชนะรองปลัดอบต.4
23อุบลราชธานี  อบต.ทุ่งเทิงนายคำภาเชื้อคงนายกอบต.4
24อุบลราชธานี  อบต.ทุ่งเทิงพ.จ.อ.ณรงเวทย์แก๊วสุริยานักทรัพยากรบุคคล4
25อุบลราชธานี  อบต.ห้วยข่านางสาวจินตนาพูนพินนักทรัพยากรบุคคล4
26อุบลราชธานี  อบต.เซเป็ดนายสิงสีทานักทรัพยากรบุคคล4
27อุบลราชธานี  อบต.คูเมืองนางธวัลรัตน์คงนิลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ4
28อุบลราชธานี  อบต.หนองกินเพลนายอุทิศประดิษฐศิลป์นายกอบต.4
29อุบลราชธานี  อบต.หนองกินเพลนางสุปรียาบุญล้อมนักทรัพยากรบุคคล4
30อุบลราชธานี  อบต.หนองกินเพลนายรณกรเลขะสันต์ปลัดอบต.4
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป