ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาญจนบุรี  อบต.พนมทวนนางสาวน้ำผึ้งหมู่ม่วงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ5
2กาญจนบุรี  อบต.หนองโรงนางสาวฐิติรัตน์พุฒิเอกเจริญนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
3กาญจนบุรี  อบต.ทุ่งสมอนางสาวนิธิมาพงษ์ไพบูลย์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ5
4กาญจนบุรี  อบต.ดอนตาเพชรนางสาวจั่นเพ็ชรสืบนาคนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
5กำแพงเพชร  ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลนางสาวนพมาศหงษ์ยนต์นักทรัพนากรบุคคล5
6กำแพงเพชร  ทต.คลองพิไกรนางสาวสุนทรีบุตรดีหนฝ.อำนวยการ5
7กำแพงเพชร  ทต.คลองพิไกรนางอมรรัตน์บุญสุขนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ5
8กำแพงเพชร  อบต.วังชะพลูนายธันวพงศ์อินสานักทรัพยากรบุคคล5
9กำแพงเพชร  อบต.วังแขมนางสาวสุรัตน์พายลมูลนักทรัพยากรบุคคล5
10ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวสพรรณษาบรรณศรีนักทรัพยากรบุคคล5
11ชัยภูมิ  อบต.หัวทะเลนางสาวยลดาทวีชาตินักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ5
12ชัยภูมิ  อบต.วะตะแบกนางชณัชชิตาบวกไธสงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
13ตรัง  อบต.บ่อน้ำร้อนนางสิรินันท์ชูสุขนักทรัพยากรบุคคล5
14ตรัง  อบต.บ่อน้ำร้อนนางกมลรัตน์เศษสินหัวหน้าสำนักปลัดฯ5
15นครนายก  อบต.พรหมณีนางสาวศิริวรรณจันทร์พงษ์นักทรัพยากรบุคคล5
16นครราชสีมา  อบต.วังโพธิ์นางไมตรีสนองคุณนักทรัพยากรบุคคล5
17นครราชสีมา  อบต.หนองน้ำแดงนางสาวทศบงกชเกลี้ยงดานวก.ตรวจสอบ5
18นครราชสีมา  อบต.หนองน้ำแดงนายสิษฐ์พงศ์ศรีระบุตรรอง.ปลัดอบต.5
19นครศรีธรรมราช  ทต.นาเหรงนางปรีดาจันทร์บัวคงนักทรัพยากรบุคคลชำนาฐการ5
20นครศรีธรรมราช  อบต.วังอ่างนายศรัณยูเพ็ชร์สงฆ์นักทรัพยากรบุคคล5
21นครสวรรค์  ทต.หนองเบนนางสาวกนกวรรณสีอุบลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ5
22นนทบุรี  ทน.นนทบุรีนางสาวอำพาสุดศรีนักทรัพยากรบุคคล5
23นนทบุรี  ทน.นนทบุรีนางสาวอำพรสุดศรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ5
24นนทบุรี  ทน.ปากเกร็ดนางสาวจันจิราถนอมวงศ์นักจัดการงานทั่วไป5
25นนทบุรี  ทม.บางศรีเมืองนางสาวจรรยาอ่อนน้อมนักทรัพยากรบุคคล5
26นนทบุรี  ทม.บางศรีเมืองนางสาวรุ่งนภาวุฒิพิมลวิทยานักทรัพยากรบุคคล5
27นนทบุรี  ทต.บางเลนนางสาวพรประสิทธิ์สกุลอินทร์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป5
28นนทบุรี  ทต.บางเลนนางสาวอาภัสราเพชรพูนนักทรัพยากรบุคคล5
29นนทบุรี  ทต.บ้านบางม่วง*นางสาววิไลวัฒนศักดิ์มณฑาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญ5
30นนทบุรี  ทต.ศาลากลางนางสาวศันสนีย์กิจทรัพย์ทวีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ5
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป