ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาญจนบุรี  อบต.ทุ่งกระบ่ำนายปิยะพงศ์สุขอินทร์พนักงานจ้างทั่วไป6
2กาญจนบุรี  อบต.ทุ่งกระบ่ำนายสุขสันติ์พงวังนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
3ขอนแก่น  อบต.บ้านแท่นนางสาวบุษบาสุตินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
4จันทบุรี  ทต.เกาะขวางนายณฐพรถนอมวงษ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
5ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางสาวประภัสศรอ้นเกษมหัวหน้าฝ่ายธุรการ6
6ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางอุษณีย์ลอยคลังนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
7ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางสุชัญญามะสิทธิ์หัวหน้าสำนักปลัด6
8ฉะเชิงเทรา  ทต.บ้านโพธิ์นางสาวศิริเพ็ญบวรกุลวัฒน์หน.สำนักปลัด6
9ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองอุดมชลจรนางสาวฐิติพรรุจนสกุลหัวหน้าสำนักปลัด6
10ฉะเชิงเทรา  อบต.บางพระนางสาวสิริมาอุทรสนักทรัพยากรบุคคล6
11ฉะเชิงเทรา  อบต.หนามแดงนายณัฐวรทผ่องสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล6
12ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกระเจ็ดนายยศวันต์บุญคงหัวหน้าสำนักปลัด6
13ฉะเชิงเทรา  อบต.บึงน้ำรักษ์นางสาวสร้อยสลาพลอยทับทิมนักทรัพยากรบุคคล6
14ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่ากระดานนางสาวอาภาศิริวันจิ๋วนักทรัพยากรบุคคล6
15ชลบุรี  ทต.หนองชากนางสาวพิลินธา รักขพันธ์ณ หนองคายหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
16ชลบุรี  อบต.วัดหลวงนายณัฐพลขยายเสียงนักทรัพยากรบุคล6
17ชัยภูมิ  อบต.บ้านค่ายนางสาวทัศนีย์ขันธสงหัวหน้าสำนักปลัด6
18ชุมพร  ทม.ชุมพรนายสิทธิพรมเหศักดิ์หน.ฝ่ายอำนวยการ6
19ตรัง  ทต.นาตาล่วงนางสุภัชชนีคิดถูกหัวหน้าสำนักปลัด6
20ตราด  ทต.บ่อพลอยนางสาวสุพิชญาดอกกุหลาบนักทรัพยากรบุคคล6
21ตราด  อบต.เกาะกูดนายประชาคิดดีนักทรัพยากรบุคคล6
22ตราด  อบต.เกาะหมากนายณัฐธวุฒิเดชะผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล6
23นครปฐม  ทต.บางหลวงนางวริศรามณีวงศ์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล6
24นครปฐม  อบต.หนองงูเหลือมนางศุภจิราเชยเหมือนจันทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
25นครปฐม  อบต.หนองงูเหลือมนางกนกกรลบแย้มหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป6
26นครปฐม  อบต.หนองดินแดงนางสาวบุญญารัตน์อุษูทิศหน.ฝ่ายบริหารฯ6
27นครปฐม  อบต.หนองดินแดงนางสาวธัญลักษณ์อุดมสุขหน.สำนักปลัด6
28นครปฐม  อบต.หนองดินแดงนางสาวจารุณีกรีหมื่นไวยนักทรัพยากรบุคคล6
29นครปฐม  อบต.ทุ่งกระพังโหมนายอำนาจวัฒนบงกชนักทรัพยากรบุคคล6
30นครปฐม  อบต.หนองกระทุ่มนางสาวมุกดาวัลย์ มาบัวปลัด อบต.6
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป