ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาญจนบุรี  ทต.ด่านมะขามเตี้ยนายวรวิทย์จันทร์เพ็ญนักทรัพยากรบุคคล6
2กาญจนบุรี  อบต.หนองบัวนางสาวขนิษฐารัตนมโนรมย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
3ขอนแก่น  ทต.ภูผาแดงนางสาวนิภาพรผาชัยภูมิหัวหน้าสำนักปลัด6
4จันทบุรี  ทต.พวานางสาวไขนภาเมธาวรากุลผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล6
5จันทบุรี  ทต.พวานางสาวสาวิตรีมิติลานักทรัพยากรบุคคล6
6จันทบุรี  อบต.วังสรรพรสนางวิภารัตน์เจริญประมงนักทรัพยากรบุคคล6
7ฉะเชิงเทรา  ทม.ฉะเชิงเทรานางสาวกรกนกกลัดเจริญนักทรัพยากรบุคคล6
8ฉะเชิงเทรา  ทม.ฉะเชิงเทรานางสาววราภรณ์ยงสัวสดิ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป6
9ฉะเชิงเทรา  ทต.แปลงยาวนางสาวชุลีพรตันฮะเส็งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
10ฉะเชิงเทรา  ทต.บางคล้านางสาวอาริตาเนตรขันทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
11ฉะเชิงเทรา  ทต.ปากน้ำนายคเณศเกษรสุมลนักทรัพยากรบุคคล6
12ฉะเชิงเทรา  ทต.ปากน้ำนางสาวคริญานพพะนักทรัพยากรบุคคล6
13ฉะเชิงเทรา  ทต.ดอนเกาะกานางสาวสุมาลีบัวมาศนักทรัพยากรบุคคล6
14ฉะเชิงเทรา  ทต.บางวัวคณารักษ์*นางปณิดาวงศ์ศรีวัฒนกุลนักทรัพยากรบุคคล6
15ฉะเชิงเทรา  ทต.บางวัวคณารักษ์*นางสาวนฤมลสัยวิจิตรจพง.ธุรการ6
16ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางอุษณีย์ลอยคลังนักทรัพยากรบุคคล6
17ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางสาวประภัสศรอ้นเกษมหัวหน้าฝ่ายธุรการ6
18ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์*นางสาวแน่งน้อยไทยเจริญหนฝ.อำนวยการ6
19ฉะเชิงเทรา  ทต.เทพราชนางสาวพรนิรมลชาตะพาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
20ฉะเชิงเทรา  ทต.เทพราชนางสาวชุติภัค บุญปานผู้อำนวยการกองการศึกษา6
21ฉะเชิงเทรา  ทต.ลาดขวางนายสุวัฒน์ชัยปิ่นสุวรรณ์หน.สำนักปลัด6
22ฉะเชิงเทรา  ทต.ลาดขวางส.ต.ท.ธวัชชัยภิญโญปลัดเทศบาล6
23ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองอุดมชลจรนางสาวเรืองรัตน์สุขเจริญนักทรัพยากรบุคคล6
24ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองหลวงแพ่งนางสาวสุชาดาสูงเนินนักทรัพยากรบุคคล6
25ฉะเชิงเทรา  อบต.บางขวัญนางสาวสิรินันท์ราชรินทรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
26ฉะเชิงเทรา  อบต.บางเตยนางสาวสุวิมลโพธิศรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
27ฉะเชิงเทรา  อบต.บางเตยนางพวงผกาตั้งวานิชกพงษ์หัวหน้าสำนักปลัด6
28ฉะเชิงเทรา  อบต.บางพระนางสาวสิริมาอุทารสนักทรัพยากรบุคคล6
29ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่าทองหลางนางสาวนาฎลัดดาอนุเมธางกูรผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล6
30ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่าทองหลางนางปิติกรณ์สถิตย์นักทรัพยากรบุคคล6
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป