ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1ฉะเชิงเทรา  ทม.ฉะเชิงเทรานายนายฉัตรชัยกระสานติ์กุลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
2ฉะเชิงเทรา  ทต.บางคล้านางสาวอาริตาเนตรขันทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
3ฉะเชิงเทรา  ทต.เทพราชนางสาวพรนิรมลชาตะพาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ6
4ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองอุดมชลจรนางสาวเรืองรัตน์สุขเจริญนักทรัพยากรบุคคล6
5ฉะเชิงเทรา  อบต.บางขวัญนางสาวสิรินันท์ราชรินทรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
6ฉะเชิงเทรา  อบต.บางเตยนางสาวสุวิมลโพธิศรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
7ฉะเชิงเทรา  อบต.โพรงอากาศนางสาวยุภาวดีสัณหภักดีหัวหน้าสำนักปลัด6
8ฉะเชิงเทรา  อบต.โพรงอากาศนางศิริพรแทนวันนักทรัพยากรบุคคล6
9ฉะเชิงเทรา  อบต.เทพราชนางสาวโสภิตาสมประสงค์เจ้าพนักงานธุรการ6
10ฉะเชิงเทรา  อบต.เทพราชนางสาวสุพัตราพานิชนาวานักทรัพยากรบุคคล6
11นครราชสีมา  อบต.แชะนางกรรณิการ์ชำนาญค้านักทรัพยากรบุคคล6
12บึงกาฬ  อบต.นาแสงว่าที่ ร.ต.หญิงปิยนุชพารีรักษ์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน6
13บุรีรัมย์  อบต.บ้านดู่นายนิวัฒน์กัณหาปลัด อบต.6
14บุรีรัมย์  อบต.บ้านดู่นายทองพิศนามฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล6
15บุรีรัมย์  อบต.บ้านดู่นางสาวศิริลักษณ์ชัยรัตน์หัวหน้าสำนักปลัด6
16พิจิตร  อบต.ท้ายน้ำนางสาวเนตรนภาโกฉิมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
17ระยอง  ทต.มะขามคู่นางศิริมาศรีขวัญนักวิเคราะห์ฯ6
18ระยอง  ทต.มะขามคู่นางสาวอัยริศาพลายงามนักทรัพยากรบุคคล6
19สุรินทร์  อบต.สังขะนางสาวผุสดีพวงนาคนักทรัพยากรบุคล6
20สุรินทร์  อบต.สำเภาลูนนางสาวปุณิกาโพหิรัญนักทรัพยากรบุคคล6
21สุรินทร์  อบต.สะเดานางสาวธัญดากิจตะไชยนักทรัพยากรบุคคล6
22สุรินทร์  อบต.ตาวังนางสาวเกศินีสอนงามนักทรัพยากรบุคคล6
23เลย  อบต.ผาน้อยนางสาวปริชาติหามณีนักทรัพยากรบุคคล6