ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กำแพงเพชร  อบต.บึงสามัคคีนางสาวสุมาลีจันเกิดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
2กำแพงเพชร  อบต.ห้วยยั้งนางสาวกรกนกหญ้าลาภนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
3กำแพงเพชร  อบต.จันทิมานางสาวอภิญญา ภักดีโตนักทรัพยากรบุคคล6
4ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวศตพรประเทืองเกียรติหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น6
5ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวแพนอุดแน่นหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ6
6ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวเยาวลักษณ์โพธิ์บัลลังค์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
7ตาก  ทต.แม่ระมาดนางสาวจันทร์เพ็ญอ๊ะนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
8ตาก  อบต.แม่ท้อนางสาวสุนันทานักดนตรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
9ตาก  อบต.สมอโคนนางศรีวรรณจันทร์ศรีกวินนักทรัพยากรบุคคล6
10ตาก  อบต.ท่าสองยางนายวาทิชอนันจิตติภัทรหัวหน้าสำนักปลัด6
11ตาก  อบต.แม่หละนายทยากรรุจนวรางกูรหัวหน้าสำนักปลัด6
12ตาก  อบต.แม่หละนายอาทิตย์จันทระนักทรัพยากรบุคคล6
13ตาก  อบต.แม่อุสุนางสาวอำพรกาวงค์อ้ายนักทรัพยากรบุคคล6
14ตาก  อบต.แม่ปะนางสาวอริญชราบุญนายืนนักจัดการงานทั่วไป6
15ตาก  อบต.แม่ปะนางวรวีร์คุณโชตินักทรัพยากรบุคคล6
16ตาก  อบต.ช่องแคบนางสาวณัฐนพินทำความชอบนักทรัพยากรบุคคล6
17ตาก  อบต.รวมไทยพัฒนานางสาวณัฏฐิราคำน่านหัวหน้าสำนักปลัด อบต.6
18ตาก  อบต.รวมไทยพัฒนานางสาวศุภมาสปันแก้วนักทรัพยากรบุคคล6
19ตาก  อบต.วาเล่ย์นายทศพลกุลกรินีธรรมนักทรัพยากรบุคคล6
20นครสวรรค์  อบต.หนองกรดนายประสพโชควอนกล่ำผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล6
21นครสวรรค์  อบต.บางตาหงายนางสาวปาริษาอารยต่อพงษ์นักทรัยากรบุคคล6
22นครสวรรค์  อบต.วังน้ำลัดนางสาวภาวิณีเรือนคำนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
23นครสวรรค์  อบต.เนินขี้เหล็กนางสาวนฤมลสุวรรณมาโจนักทรัพยารบุคคล6
24นครสวรรค์  อบต.เนินขี้เหล็กนางพีรญาอำนวยสารหัวหน้าสำนักปลัด6
25น่าน  ทต.ท่าวังผาจ่าสิบตรีรณกฤตทะนิต๊ะนักทรัพยากรบุคคล6
26น่าน  ทต.ยอดนางวนิดาธงหิมะหนฝ.อำนวยการ6
27น่าน  อบต.ม่วงตึ๊ดนางสาวปทิตตาสายยะนักทรัพยากรบุคคล6
28น่าน  อบต.บ้านฟ้านางสาวนุชจรีคนสูงนักทรัพยากรบุคคล6
29น่าน  อบต.นาน้อยนางธัณย์นิชาปองพิสุทธิ์สกุลนักทรัพยากรบุคคล6
30น่าน  อบต.แงงนายอมรพรมมีเดชนักทรัพยากรบุคคล6
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป