ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  ทม.กาฬสินธุ์นางสาวศรัณน์พัชร์ไผ่พูลนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
2กาฬสินธุ์  ทม.กาฬสินธุ์นางพิสมัยแสงชำนินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
3กาฬสินธุ์  ทต.ภูดินนายสุริยัญรังหอมผอ.กองสาธารณสุขฯ6
4กาฬสินธุ์  ทต.ภูดินนายเดชาลุสำเร็จนักทรัพยากรบุคคล6
5กาฬสินธุ์  ทต.ภูดินนางเพ็ญพรรษาอิ่มแผ้วหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา6
6กาฬสินธุ์  ทต.เหนือนายวีรวัฒน์รอดสุโขผอ.กองการศึกษา6
7กาฬสินธุ์  ทต.เหนือนางอภิรดีทิพยเลิศปลัดเทศบาล6
8กาฬสินธุ์  ทต.เหนือนางรุ่งตะวัลย์ขันธบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล6
9กาฬสินธุ์  ทต.เหนือส.อ.โยอาชาหัวหน้าสำนักปลัด6
10กาฬสินธุ์  ทต.กมลาไสยนายนิคมมะละสารนักทรัพยากรบุคคล6
11กาฬสินธุ์  ทต.กมลาไสยนางดวงจิตรหัตถนิรันดร์หน.สำนักปลัด6
12กาฬสินธุ์  ทต.ดงลิงนายเจริญประกอบเลิศหัวหน้าสำนักปลัด6
13กาฬสินธุ์  ทต.ดงลิงนางสาวภัทราภูถี่ถ้วนนักทรัพยากรบุคคล6
14กาฬสินธุ์  ทต.หนองแปนนางสาวสุภาพรผลรักษาหนฝ.บริหารงานการศึกษา6
15กาฬสินธุ์  ทต.หนองแปนนางสาวสาวิตรีแก้ววังวรรองนายกเทศมนตรี6
16กาฬสินธุ์  ทต.หลักเมืองนางสาววรรณนิภาสำเร็จนักทรัพยากรบุคคล6
17กาฬสินธุ์  ทต.ฆ้องชัยพัฒนานายสุนทรเขตมนตรีนักทรัพยากรบุคคล6
18กาฬสินธุ์  ทต.ท่าคันโทนางศรีสุดาเพียผือนักทรัพยากรบุคคล6
19กาฬสินธุ์  อบต.ธัญญานางสาวพรทิภาร์ชัยนาเพิ่มหน.สำนักปลัด6
20กาฬสินธุ์  อบต.เหล่าไฮงามนายเทรดศักดิ์ศรีกำพลนักวิเคราะห์นโยบายฯ6
21กาฬสินธุ์  อบต.เหล่าไฮงามนายสุเมธพลกุลผช.นักทรัพยากรบุคคล6
22กาฬสินธุ์  อบต.นาดีนางสาวชลธิราวรวะลัยนักทรัพยากรบุคคล6
23กาฬสินธุ์  อบต.ดอนสมบูรณ์นางสาวดวงธิดาภูขันเงินนักทรัพยากรบุคคล6
24กาฬสินธุ์  อบต.ดอนสมบูรณ์นางณัฐยมลแสงสุริยินทร์หน.สำนักปลัด6
25กาฬสินธุ์  อบต.หนองช้างนางสาวกนกกาญจน์โพธิ์รัตน์โสผอ.กองการศึกษา6
26กาฬสินธุ์  อบต.หนองช้างนางสาวนุจจิราสารจิตรนวก.การศึกษา6
27กาฬสินธุ์  อบต.หนองแวงนางสาวเอมอรโชสูงเนินครู6
28กาฬสินธุ์  อบต.หนองแวงนางนิตยาสินธุโคตรผอ.กองการศึกษา6
29กำแพงเพชร  อบจ.กำแพงเพชรนางสาวศิริวรรณกระต่ายทองรองผอ.สถานศึกษา6
30ขอนแก่น  อบต.บ้านหันนางสาวปุญญิศาอนัญตศิริปลัดอบต.6
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป