ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กำแพงเพชร  ทม.ปางมะค่านางสาวพรลภัสพูลสมบัตินักทรัพยากรบุคคล 6
2กำแพงเพชร  ทต.ท่ามะเขือนางสาวสุพรรณีสมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล6
3กำแพงเพชร  ทต.ท่ามะเขือนางสาวศุภรัตน์กันเพ็ชร์นิติกร6
4กำแพงเพชร  อบต.วังทองนางอุทิศพรอ่อนคำหัวหน้าสำนักปลัด6
5กำแพงเพชร  อบต.อ่างทองนางวิมลรัตน์จันทร์แดงหัวหน้าฝายบริหารทั่วไป6
6กำแพงเพชร  อบต.คณฑีนางสุติกาญจน์พิตพิบูลย์ปลัดอบต.6
7กำแพงเพชร  อบต.คณฑีนางสาวพจนีย์ศรีน้ำเงินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
8กำแพงเพชร  อบต.คณฑีนายพงศภัคพวงทองรองนายก6
9กำแพงเพชร  อบต.คลองน้ำไหลนายกสิวัฒน์ไล้ทองคำหัวหน้าสำนักปลัด6
10กำแพงเพชร  อบต.คลองน้ำไหลนางไม้ป่าธิรานันท์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม6
11กำแพงเพชร  อบต.ไทรงามนางสาวพิมพรรณพานิชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน6
12กำแพงเพชร  อบต.ไทรงามนางรุ่งทิวาเสือดีนวก.การศึกษา6
13กำแพงเพชร  อบต.ไทรงามนางสาวนนลนีย์บุญมากนักทรัพยากรบุคคล6
14กำแพงเพชร  อบต.หนองแม่แตงนางสาวนารีเสมพงษ์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
15กำแพงเพชร  อบต.หนองแม่แตงนายนายอธิพัชร์ยิ่งศิริธัญรัฐปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง6
16กำแพงเพชร  อบต.คลองขลุงนางสาวชมพูนุททรัพย์ประสมนักทรัพยากรบุคคล6
17กำแพงเพชร  อบต.คลองขลุงนายมนฑลทวนธงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน6
18กำแพงเพชร  อบต.โพธิ์ทองนางสาวสมพิตร์วังคีรีนักทรัพยากรบุคคล6
19กำแพงเพชร  อบต.หินดาตนางสาวจันทร์เพ็ญมูลผลึกนักทรัพยากรบุคคล6
20กำแพงเพชร  อบต.จันทิมานางสาวอภิญญาภักดีโตนักทรัพยากรบุคคล6
21ขอนแก่น  อบต.ป่าหวายนั่งนายศักดิ์ชัยมรรครัตน์โสนวค.ร.ก.หน.สป.6
22ขอนแก่น  อบต.ป่าหวายนั่งนายวิทวัสจันทะรีปลัดอบต.6
23ขอนแก่น  อบต.ป่าหวายนั่งนางสาววรินทร์ลดาบัวขจรนักทรัพยากรบุคคล6
24ขอนแก่น  อบต.ป่าหวายนั่งนางสาวดวงตาวันโคตรประทุมรองปลัด อบต.6
25ฉะเชิงเทรา  อบต.บ้านใหม่นายเฉลิมเกียรติกุลวิทย์นิติกร6
26ฉะเชิงเทรา  อบต.บ้านใหม่นางน้ำผึ้งชอบสูงเนินเจ้าพนักงานสาธารณสุข6
27ฉะเชิงเทรา  อบต.บ้านใหม่จ.อ.วรวิทย์เต็กลี่นักทรัพยากรบุคคล6
28ฉะเชิงเทรา  อบต.บ้านใหม่นางสาวกมลวรรณพาณิชย์วัฒนานุกูลนักพัฒนาชุมชน6
29ชัยภูมิ  อบต.ยางหวายนายปฏิพัทธ์โคตรภูเขียวรองปลัดองค์บริหารส่วนตำบลยางหวาย6
30ชัยภูมิ  อบต.โป่งนกนางสาวบุบผาสุวรรณเดชนักบริหารงานการเกษตร6
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป