ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1ชัยนาท  ทต.สามง่ามพัฒนา(สามง่ามท่าโบสถ์)*นางสาวยุพินพุกมากนักทรัพยากรบุคคล6
2ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวสุพรรณษาบรรณศรีนักทรัพยากรบุคคล6
3บุรีรัมย์  อบต.ทะเมนชัยนางสาวศุภรัสมิ์พัฒน์ธนกฤษศิริหัวหน้าสำนักปลัด6
4ลพบุรี  อบต.เขาน้อยนางสาวจีรนันท์กำพุฒกลางนักวิชาการศึกษาชำนาญการ6
5สกลนคร  ทต.ดอนเขืองนางปัทมาภรณ์คำภูแสนนักทรัพยากรบุคคล6
6สระแก้ว  ทม.อรัญญประเทศนางเมธินีคุณทรัพย์ครู6
7สระแก้ว  ทม.อรัญญประเทศนายวีระพงศ์ศรีจันทร์ผอ.สถานศึกษา6
8สระแก้ว  ทม.อรัญญประเทศนางสาวจันทนาภาบำรุงนาครู6
9สระแก้ว  ทม.อรัญญประเทศนายศรายุทธกันรัมย์ครู6
10อุดรธานี  อบต.หนองกุงทับม้านายธงชัยฝายกลางหัวหน้าสำนักปลัด6
11เลย  ทต.เชียงกลมนางโสภาบุดดานักทรัพยากรบุคคล6
12เลย  อบต.ท่าสะอาดนายศุทธาแสนกิจตะนักทรัพยากรบุคคล6