ตรวจสอบรายชื่อ
  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กำแพงเพชร  ทม.กำแพงเพชรนางสาววิรังรองรามบุตรนักทรัพยากรบุคคล6
2กำแพงเพชร  ทม.ปางมะค่านางสาวพรลภัสพูลสมบัตินักทรัพยากรบุคคล 6
3กำแพงเพชร  ทต.เทพนครนางสาวน้ำอ้อยคงผ่องนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
4กำแพงเพชร  อบต.อ่างทองนายบุญทำแก้ววิเชียรผอ.กองการศึกษา6
5กำแพงเพชร  อบต.บึงสามัคคีนางสาวสุมาลีจันเกิดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
6กำแพงเพชร  อบต.คลองสมบูรณ์นางสาวนิภาพรจันทร์เดชนักทรัพยากรบุคคล6
7กำแพงเพชร  อบต.คลองสมบูรณ์นางสุนิสาแก้วมาลาหัวหน้าสำนักปลัด6
8กำแพงเพชร  อบต.ถ้ำกระต่ายทองนายวุฒิชัยน้อยนารถนักทรัพยากรบุุคลชำนาญการ6
9กำแพงเพชร  อบต.คุยบ้านโองนางสาวแรมจันทร์วิเศษวงษานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
10กำแพงเพชร  อบต.วังตะแบกนางสาวอาภากรภูมิภูติกุลนักทรัพยากรบุคคล6
11กำแพงเพชร  อบต.ห้วยยั้งนางสาวกรกนกหญ้าลาภนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
12กำแพงเพชร  อบต.จันทิมานางสาวอภิญญา ภักดีโตนักทรัพยากรบุคคล6
13ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์หริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม6
14ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวเยาวลักษณ์โพธิ์บัลลังค์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ6
15ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวขนิษฐาหมูถึงจพง.ธุรการ6
16ตาก  ทน.แม่สอดนางสาวศตพรประเทืองเกียรติหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น6
17ตาก  ทต.แม่จะเรานางจารีวรรณเทพคำอ้ายนักทรัพยากรบุคคล6
18ตาก  ทต.แม่ระมาดนางสาวจันทร์เพ็ญอ๊ะนานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
19ตาก  อบต.แม่ท้อนางสาวสุนันทานักดนตรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
20ตาก  อบต.วังประจบนายวราเสมาทองรองปลัดอบต.6
21ตาก  อบต.สมอโคนนางศรีวรรณจันทร์ศรีกวินนักทรัพยากรบุคคล6
22ตาก  อบต.แม่ตื่นนางสาวอมรพรรณปานคำนักทรัพยากรบุคคล6
23ตาก  อบต.ท่าสองยางนายวาทิชอนันจิตติภัทรหัวหน้าสำนักปลัด6
24ตาก  อบต.แม่วะหลวงนางสาวอุไรวรรณภักดีนุกูลกิจจาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม6
25ตาก  อบต.แม่หละนายทยากรรุจนวรางกูรหัวหน้าสำนักปลัด6
26ตาก  อบต.แม่หละนายอาทิตย์จันทระนักทรัพยากรบุคคล6
27ตาก  อบต.แม่หละนายสังเขตร์เทาวิวัฒนาการรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล6
28ตาก  อบต.แม่อุสุนางสาวอำพรกาวงค์อ้ายนักทรัพยากรบุคคล6
29ตาก  อบต.แม่ปะนางวรวีร์คุณโชตินักทรัพยากรบุคคล6
30ตาก  อบต.แม่ปะนางสาวอริญชราบุญนายืนนักจัดการงานทั่วไป6
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป