ตรวจสอบรายชื่อ
  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  ทต.ขมิ้นนายวิริยะภูแลศรีผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล7
2กาฬสินธุ์  ทต.ขมิ้นนางสาวดุจดาววัฒนเนติกุลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ7
3กาฬสินธุ์  อบต.หัวงัวนายปิยะปัญจิตรองปลัดอบต.หัวงัว7
4กาฬสินธุ์  อบต.หัวงัวนายปัญญาขันธมลนักจัดการงานทั่วไป7
5ขอนแก่น  อบต.โนนข่านายธนโชคพงษ์ชนะนายก อบต.7
6ตาก  อบต.น้ำรึมนางสาวปิยะมาศทับเบิกนักทรัพยากรบุคคล7
7นครพนม  ทต.หนองญาตินางสาวอุทิตย์ตาหาญรบนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
8นครพนม  ทต.นาหนาดนางสาวจุฑามาศบุญละนักทรัพยากรบุคคล7
9นครพนม  ทต.พระซองนายอุทัยหลอดคำนักทรัพยากรบุคคล7
10นครพนม  ทต.พระซองนางสาวนฤมลเหลือบุญชูปลัดเทศบาล7
11นครพนม  อบต.นาทรายนางสาวจิราพรรณสุดลาภานักทรัพยากรบุคคล7
12นครพนม  อบต.วังตามัวจ่าเอกเสถียรอินทะเสนนักทรัพยากรบุคคล7
13นครพนม  อบต.รามราชนายไมตรีภูชุมนักทรัพยากรบุคคล7
14นครพนม  อบต.หนองเทานายพีรวัสหมื่นธงนักทรัพยากรบุคคล7
15นครพนม  อบต.นาถ่อนนางสาวยุพเยาว์ช่วยสุดนักจัดการงานทั่วไป7
16นครพนม  อบต.นาเขนางนัยนาทุมหอมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
17นครพนม  อบต.หนองแวงนางสาวอินทิราเทศารินทร์นักประชาสัมพันธ์7
18นครพนม  อบต.หนองแวงนางสาวอมลรดาวงษ์หนายโกฎนักทรัพยากรบุคคล7
19นครพนม  อบต.นาขมิ้นนางสาวชุลีพรดวงดูสันนักทรัพยากรบุคคล7
20นครพนม  อบต.นาหัวบ่อนางวลัยพรป้องหลักคำนักทรัพยากรบุคคล7
21นครพนม  อบต.กุตาไก้นายพีรพงศ์โลนไธสงผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ7
22นครพนม  อบต.ปลาปากนางจิตวิไลพรไชยนักทรัพยากรบุคคล7
23นครพนม  อบจ.นครพนมจ่าเอกพลากรถอยกระโทกนักทรัพยากรบุคคล7
24นครพนม  อบจ.นครพนมนางมณีวรรณ์แก้วไกรสรนักทรัพยากรบุคคล7
25นครราชสีมา  อบต.กระโทกนางสาวบุญล้อมหมื่นกระโทกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
26นครราชสีมา  อบต.พันชนะนางอรัญญาอุตรวงษ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
27บึงกาฬ  อบต.หนองทุ่มนายวีระพันธ์ไพยเสนนักทรัพยากรบุคคล7
28บุรีรัมย์  ทต.ถาวรนายสายันวงค์เพ็ญนายกเทศมนตรี7
29บุรีรัมย์  อบต.บุโพธิ์นายโสฬสสงึมรัมย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
30บุรีรัมย์  อบต.ชุมแสงนายสมศักดิ์เจริญรัมย์นักจัดการงานทั่วไป7
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป