ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1ตาก  อบต.น้ำรึมนางสาวปิยะมาศทับเบิกนักทรัพยากรบุคคล7
2นครพนม  ทต.พระซองนายอุทัยหลอดคำนักทรัพยากรบุคคล7
3นครพนม  อบต.นาเขนางนัยนาทุมหอมนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
4นครพนม  อบต.หนองแวงนางสาวอมลรดาวงษ์หนายโกฎนักทรัพยากรบุคคล7
5นครพนม  อบต.หนองแวงนางสาวอินทิราเทศารินทร์นักประชาสัมพันธ์7
6นครพนม  อบต.นาขมิ้นนางสาวชุลีพรดวงดูสันนักทรัพยากรบุคคล7
7นครพนม  อบต.กุตาไก้นายพีรพงศ์โลนไธสงผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ7
8นครพนม  อบจ.นครพนมจ่าเอกพลากรถอยกระโทกนักทรัพยากรบุคคล7
9นครพนม  อบจ.นครพนมนางมณีวรรณ์แก้วไกรสรนักทรัพยากรบุคคล7
10บุรีรัมย์  ทต.ถาวรนายสายันวงค์เพ็ญนายกเทศมนตรี7
11บุรีรัมย์  อบต.บุโพธิ์นายโสฬสสงึมรัมย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
12ปราจีนบุรี  ทม.ปราจีนบุรีนายไพรัชต์โกศลนักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ7
13ปราจีนบุรี  ทม.ปราจีนบุรีนายชัยศิริจันทร์รักษานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
14ปราจีนบุรี  ทม.ปราจีนบุรีนางปิยวรรณเดชเหลานักวิชการศึกษาปฏิบัติการ7
15ปราจีนบุรี  ทม.ปราจีนบุรีนางเสาวนีย์จันทร์รักษาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป7
16มุกดาหาร  ทต.ร่มเกล้านายสุรวุฒิปริรัมย์นักทรัพยากรบุคคล7
17มุกดาหาร  ทต.หนองสูงเหนือนางสาวเกศสุดากลางประพันธ์นักทรัพยากรบุคคล7
18มุกดาหาร  อบต.กกแดงนางสาวเมตตาอุคำผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล7
19ยโสธร  ทต.เดิดนางกมลพรรณบุญชมภูนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
20ยโสธร  ทต.ทุ่งแต้นางสาวปุญนิสาแก้วสารหน.ฝ่ายอำนวยการ7
21ยโสธร  ทต.ทุ่งแต้นางสาวพิมพ์นาราจันทร์เรืองหน.สำนักปลัด7
22ยโสธร  อบต.นาสะไมย์นางงามพิศ วงษ์สามารถปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล7
23ยโสธร  อบต.นาสะไมย์นางสาวลำดวนชูรัตน์นักทรัพยากรบุคคล7
24ยโสธร  อบต.นาสะไมย์นายศํกดิ์ชัยโกยรัมย์หัวหน้าสำนักปลัด7
25ยโสธร  อบต.หนองเรือนางสาวนภาพิศ ชิมชมนักทรัพยากรบุคคล7
26ยโสธร  อบต.ทรายมูลนางสาวจริยาทองขาวนิติกรชำนาญการ7
27ยโสธร  อบต.ทรายมูลนางพิสมัยศุภผลาผู้อำนวยการกองคลัง7
28ยโสธร  อบต.ทรายมูลนางโสมสุดาศรีวะรมย์หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล7
29ยโสธร  อบต.ทรายมูลนางสาวธีราภรณ์บุญทวีนักทรัพยากรบุคคบชำนาญการ7
30ยโสธร  อบต.ฟ้าห่วนนายเอกภพมาสขาวนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ7
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป