ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางจีรนันท์กีทองหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล8
2กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวพัชรินทร์แจ่มฟ้านักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
3กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวกมลมาศเปรมประยูรหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ8
4กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวณิชสุชาสุภาพนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
5กาญจนบุรี  อบต.หนองบัวนางสาวขนิษฐารัตนมโนรมย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
6กาญจนบุรี  อบต.ด่านมะขามเตี้ยนางสุลาวัลย์พิลานักทรัพยากรบุคคล8
7กาญจนบุรี  อบต.ด่านมะขามเตี้ยนางสาวอาริยาโตไร่หัวหน้าสำนักปลัด8
8กาญจนบุรี  อบต.ท่าเสานางสำรวยปักกาเวสูงนักทรัพยากรบุคคล8
9กาญจนบุรี  อบต.วังกระแจะนางสาววิภาวัลย์สุขศรีนักทรัพยากรบุคคล8
10กาญจนบุรี  อบต.วังกระแจะนางสาวหรรษาจี้อุ่นรองปลัด อบต.8
11กาญจนบุรี  อบต.ยางม่วงนางวณิชชามุ่งเครือนักทรัพยากรบุคคล8
12กาญจนบุรี  อบต.วังไผ่นางสาวศิริพรปลีบุตรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
13กาญจนบุรี  อบต.หนองโสนนางสาวจิตติมาเลิศนิพัฒน์นักทรัพยากรบุุคคล8
14ขอนแก่น  ทม.ศิลานางนฤมลศิริศรีเพ็ชร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
15ขอนแก่น  ทต.พระยืนนางสาวรัฐติกาญจน์บุษบานักทรัพยากรบุคคล8
16ฉะเชิงเทรา  ทต.ทุ่งสะเดานางสาวกิ่งแก้วเมฆสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
17ฉะเชิงเทรา  ทต.บางคล้านางสาวอาริตาเนตรขันทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
18ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางสาวประภัสศรอ้นเกษมหัวหน้าฝ่ายธุรการ8
19ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางสุชัญญามะสิทธิ์หัวหน้าสำนักปลัด8
20ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางอุษณีย์ลอยคลังนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ8
21ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์*นางสาวเฌอณิชาเต็มรัตน์นักทรัพยากรบุคคล8
22ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่าทองหลางนางสาวนาฏลัดดาอนุเมธางกูรผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล8
23ฉะเชิงเทรา  อบต.ท่าทองหลางนางปิติกรณ์สถิตย์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ8
24ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกระเจ็ดนายยศวันต์บุญคงหัวหน้าสำนักปลัด8
25ฉะเชิงเทรา  อบต.แปลงยาวนางสาวสุกัญญาตันติกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
26ฉะเชิงเทรา  อบต.หมอนทองนางสาวพเยาว์พานแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
27ฉะเชิงเทรา  อบต.บึงน้ำรักษ์นางสาวเนาวรัตน์เสาธงใหญ่รองปลัด อบต8
28ฉะเชิงเทรา  อบต.สองคลองนางสาวธนัชชามังคละสวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป8
29ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองแหนนางสาวศิริวรรณโพธิ์สุขนักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ8
30ฉะเชิงเทรา  อบต.หนองแหนนายวัชรพงษ์ตะนะเกตุรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล8
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป