ตรวจสอบรายชื่อ
  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  อบต.ปกาสัยนายนิติกรเมียนแก้วนายช่างโยธาชำนาญงาน8
2กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวณิชสุชาสุภาพนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
3กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางจีรนันท์กีทองหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล8
4กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวพัชรินทร์แจ่มฟ้านักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
5กาญจนบุรี  ทม.กาญจนบุรีนางสาวกมลมาศเปรมประยูรหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ8
6กาญจนบุรี  ทต.ท่าล้อนางสาวพรรธิภาขำเอี่ยมนักทรัพยากรบุคคล8
7กาญจนบุรี  อบต.หนองบัวนางสาวขนิษฐารัตนมโนรมย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
8กาญจนบุรี  อบต.ด่านมะขามเตี้ยนางสุลาวัลย์พิลานักทรัพยากรบุคคล8
9กาญจนบุรี  อบต.ด่านมะขามเตี้ยนางสาวอาริยาโตไร่หัวหน้าสำนักปลัด8
10กาญจนบุรี  อบต.ท่าเสานางสำรวยปักกาเวสูงนักทรัพยากรบุคคล8
11กาญจนบุรี  อบต.วังกระแจะนางสาวหรรษาจี้อุ่นรองปลัด อบต.8
12กาญจนบุรี  อบต.วังกระแจะนางสาววิภาวัลย์สุขศรีนักทรัพยากรบุคคล8
13กาญจนบุรี  อบต.ตะคร้ำเอนนางปวีณาดิษผลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
14กาญจนบุรี  อบต.แสนตอนางวิภาวรรณจงพิพัฒน์วณิชย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
15กาญจนบุรี  อบต.ยางม่วงนางวณิชชามุ่งเครือนักทรัพยากรบุคคล8
16กาญจนบุรี  อบต.วังไผ่นางสาวศิริพรปลีบุตรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
17กาญจนบุรี  อบต.หนองโสนนางสาวจิตติมาเลิศนิพัฒน์นักทรัพยากรบุุคคล8
18กำแพงเพชร  ทต.วังยางนางสาวธนวรรณพงษ์เสือนักทรัพยากรบุคคล8
19กำแพงเพชร  อบต.แสนตอนางสาวเจนจิราดวงตาเสือนักทรัพยากรบุคคล8
20ขอนแก่น  ทม.ศิลานางนฤมลศิริศรีเพ็ชร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
21ขอนแก่น  ทต.พระยืนนางสาวรัฐติกาญจน์บุษบานักทรัพยากรบุคคล8
22จันทบุรี  ทต.เกาะขวางนายณฐพรถนอมวงษ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ8
23ฉะเชิงเทรา  ทต.วังเย็นนางสาวธิดารัตน์แซ่อิ๊งผช.นักทรัพยากรบุคคล8
24ฉะเชิงเทรา  ทต.วังเย็นนางสาวณรัชติวรรณจิระภาคนักทรัพยากรบุคคล8
25ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางสาวประภัสศรอ้นเกษมหัวหน้าฝ่ายธุรการ8
26ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางสุชัญญามะสิทธิ์หัวหน้าสำนักปลัด8
27ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงนางอุษณีย์ลอยคลังนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ8
28ฉะเชิงเทรา  ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์*นางสาวเฌอณิชาเต็มรัตน์นักทรัพยากรบุคคล8
29ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองนครเนื่องเขตนางสาวกุลธิดาพิมพ์ดีหัวหน้าฝ่าบริหารทั่วไป8
30ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองเปรงนางสาวมนัธนกฟักทองพรรณผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป8
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป