ตรวจสอบรายชื่อ
  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  ทต.หัวนาคำนางวลัยลักษณ์สาริกะภูติหน.สำนักปลัด9
2กาฬสินธุ์  ทต.หนองกุงศรีนางปวีณาสันคะนุชนักทรัพยากรบุคคล9
3ขอนแก่น  อบต.หนองโกนายสมคิดโพธิ์ศรีนายก อบต.หนองโก9
4ขอนแก่น  อบต.วังม่วงนายพิเชฐเหล่าจูมนักทรัพยากรบุคคล9
5ขอนแก่น  อบต.โนนข่านายณัฐภูมิชุมพลผอ.กองช่าง9
6ขอนแก่น  อบต.โนนข่าจ.ส.อ.ชัยชนะคำบอนหน.สป.9
7ขอนแก่น  อบต.โสกนกเต็นนางสาวปิยะวรรณดาไธสงนักทรัพยากรบุคคล9
8ขอนแก่น  อบต.ดอนดั่งนางเจติยานมัสไธสงนักทรัพยากรบุคคล9
9ขอนแก่น  อบต.กุดธาตุนางรัชนีกรพรหมศรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9
10จันทบุรี  ทต.ทับช้างนางวารีวงษ์กดนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9
11จันทบุรี  ทต.ทับช้างนายอธิวัฒน์เที่ยงธรรมผช.จพง.ธุรการ9
12ชัยภูมิ  ทต.ชีลองนายภาณุวัฒน์กุดนอกนักทรัพยากรบุคคล9
13ชัยภูมิ  ทต.ลุ่มลำชีนางรุ่งนภาศักดิ์เขียวนักทรัพยากรบุคคล9
14ชัยภูมิ  ทต.ภูเขียว*นายถนัดวงษ์เพชรปลัดเทศบาล9
15ชัยภูมิ  ทต.ภูเขียว*นางศุภากรซุยกระเดื่องหน.สำนักปลัด9
16ชัยภูมิ  ทต.ภูเขียว*นายธนกรคล่องรัฐรองปลัดเทศบาล9
17ชัยภูมิ  อบต.หนองนาแซงนางอัจฉราเติมสมบัตินักทรัพยากรบุคคล9
18ชัยภูมิ  อบต.ละหานนายนิกรโฮมจัตุรัสปลัด อบต.9
19ชัยภูมิ  อบต.หนองบัวบานนางศุภรัศมิ์มิลินคณาพัฒน์หน.สป.9
20ชัยภูมิ  อบต.หนองบัวบานนางสาวยุภาพินธ์เลิศบัวบานนักทรัพยากรบุคคล9
21ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวสุพรรณษาบรรณศรีนักทรัพยากรบุคคล9
22ชัยภูมิ  อบต.ตะโกทองนางสาวราตรีรัดทิจันทานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9
23ชัยภูมิ  อบต.รังงามนางสาวเบญชญาเชิดสูงเนินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9
24ชัยภูมิ  อบต.รังงามนายภานุพงศ์สอนสำโรงผอ.กองการศึกษาฯ9
25ชัยภูมิ  อบต.หนองฉิมนางจิราวรรณชัยประสิทธิ์หน.ฝ่ายบริหาร9
26ชัยภูมิ  อบต.หนองฉิมนางศิรประภาโชตินอกนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ9
27ชัยภูมิ  อบต.เกาะมะนาวนางสาวรินทร์รฐาเมธินบุณยวัฒน์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ9
28ชัยภูมิ  อบต.นายางกลักนางสาวอ้อนจันทร์เคนเหลื่อมนักทรัพยากรบุคคล9
29ชัยภูมิ  อบต.นายางกลักนางสาวธัญชนกผิวสีคนงานทั่วไป9
30ชัยภูมิ  อบต.โป่งนกนางสาวภัณฑิลากาชัยนักทรัพยากรบุคคล9
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป