ตรวจสอบรายชื่อ
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1ชัยภูมิ  อบต.ละหานนายนิกรโฮมจัตุรัสปลัด อบต.9
2ชัยภูมิ  อบต.หนองบัวบานนางสาวยุภาพินธ์เลิศบัวบานนักทรัพยากรบุคคล9
3ชัยภูมิ  อบต.หนองบัวบานนางศุภรัศมิ์มิลินคณาพัฒน์หน.สป.9
4ชัยภูมิ  อบต.ซับใหญ่นางสาวสุพรรณษาบรรณศรีนักทรัพยากรบุคคล9
5ชัยภูมิ  อบต.ตะโกทองนางสาวราตรีรัดทิจันทานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9
6ชัยภูมิ  อบต.หนองฉิมนางศิรประภาโชตินอกนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ9
7นครราชสีมา  ทต.พุดซานางสนธยาสนพะเนาว์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9
8นครราชสีมา  ทต.ตลาดนางลลิดาแชจอหอนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9
9นครราชสีมา  ทต.ใหม่นายดวงอำนาจทับทิมธงไชยปลัดเทศบาล9
10นครราชสีมา  ทต.ขามสะแกแสงนางภัทรลดาตั้งเศวตชัยหนฝ.อำนวยการ9
11นครราชสีมา  ทต.ขามสะแกแสงน.ส.ธนภรสุวรรณกลางบุคลากร9
12นครราชสีมา  ทต.โนนเมืองนางละอองตรีทรัพย์ผู้อำนวยการกองการศึกษา9
13นครราชสีมา  ทต.โนนเมืองนางสาวสุกัญญาพงษ์แพนศรีนักวิเคราห์นโยบายและแผน9
14นครราชสีมา  ทต.ไทรโยง-ไชยวาลนายเจริญพันธ์สำโรงนักทรัพยากรบุคคล9
15นครราชสีมา  อบต.บ้านเกาะนางสาววรัญญารักนาหัวหน้าสำนักปลัด9
16นครราชสีมา  อบต.บ้านใหม่นายสายชลพงศ์อุดมนักทรัพยากรบุคคล9
17นครราชสีมา  อบต.กุดโบสถ์นายมนตรีทินโนรสนักทรัพยากรบุคคล9
18นครราชสีมา  อบต.กุดโบสถ์นางสาวจิตราทับทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน9
19นครราชสีมา  อบต.กุดโบสถ์นางศุภิสราอักษรหัวหน้าสำนักปลัด9
20นครราชสีมา  อบต.กุดโบสถ์นางสาววิไลแคเขว้าปลัดอบต.9
21นครราชสีมา  อบต.หนองบัวนางพัชริดาชาญไชยนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ9
22นครราชสีมา  อบต.บ้านเหลื่อมนายชัยญากุลนอกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 9
23นครราชสีมา  อบต.พลสงครามนางสาวอัญชลียืนมะเริงนักทรัพยากรบุคคล9
24นครราชสีมา  อบต.มะค่านางสาวอัญมณีสกนธ์วัฒนานักทรัพยากรบุคคล9
25นครราชสีมา  อบต.เมืองปราสาทนางสาวเกษรจันทร์ด่านกลางนักทรัพยากรบุคคล9
26นครราชสีมา  อบต.เมืองพะไลนางสาวผ่องศรีธรรมทองนักทรัพยากรบุคคล9
27นครราชสีมา  อบต.ตะขบนายราเชนทร์ผึ่งตะขบหน.สป.9
28นครราชสีมา  อบต.ตะขบนางสาวลำพูปะถานะนักทรัพยากรบุคคล9
29นครราชสีมา  อบต.งิ้วนายสกฤตวงศักดาปลัด อบต.9
30นครราชสีมา  อบต.อุดมทรัพย์นางสุพณาปลอดสิริกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป