ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1นครพนม  อบต.อุ่มเหม้านางภัชณีเมยประโคนนักทรัพยากรบุคคล9
2นครราชสีมา  ทม.สีคิ้วนายดวงอำนาจทับทิมธงไชยปลัดเทศบาล9
3นครราชสีมา  ทต.ด่านขุนทดนางวิลัยพรกองขุนทดหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ9
4นครราชสีมา  ทต.ด่านขุนทดนายธวัชชัยดุกขุนทดรองปลัดเทศบาล9
5นครราชสีมา  ทต.ด่านขุนทดนางปภาวดีปลัดศรีช่วยนักทรัพยากรบุคคล9
6นครราชสีมา  ทต.บ้านเหลื่อมนางสาวจุฬาลักษณ์การบรรจงนักทรัพยากรบุคคล9
7นครราชสีมา  อบต.บ้านเกาะนางสาววรัญญารักนาหัวหน้าสำนักปลัด9
8นครราชสีมา  อบต.บ้านเกาะนางสาวภัสนันท์พรมีสีนักทรัพยากรบุคคล9
9นครราชสีมา  อบต.มะเริงสิบเอกวิสูตรกฤษณะสุวรรณนักทรัพบุคคลชำนาญการ9
10นครราชสีมา  อบต.หนองบัวนางพัชริดา ชาญไชยนักทรัพยากรบุคคล9
11นครราชสีมา  อบต.ห้วยบงนางสาววัชรีพรโทขุนทดนักทรัพยากรบุคคล9
12นครราชสีมา  อบต.ห้วยบงนางปราณีเฉลิมชาติหน.สำนักปลัด9
13นครราชสีมา  อบต.โนนเมืองพัฒนานางประภาพรวิชัยนักทรัพยากรบุคคล9
14นครราชสีมา  อบต.โนนเมืองพัฒนานางสาวธัญชนกสมณชื่นหน.สำนักปลัด9
15นครราชสีมา  อบต.บ้านแปรงนางสาวณัฐกานต์ธิมะดีนวก.ศึกษา9
16นครราชสีมา  อบต.บ้านแปรงนางภรภัทรพลขันธ์นักพัฒนาชุมชน9
17นครราชสีมา  อบต.บ้านแปรงนางอุทัยรัตน์ช่วยพันธ์นักทรัพยากรบุคคล9
18นครราชสีมา  อบต.แก้งสนามนางนางสาวอลิศราอภัยฤทธิรงค์นักทรัพยากรบุคคล9
19นครราชสีมา  อบต.สัมฤทธิ์นางจีระภาจีนครุฑรองปลัด อบต.9
20นครราชสีมา  อบต.สัมฤทธิ์นางศุภมาศย์ศูนย์กลางนักทรัพยากรบุคคล9
21นครราชสีมา  อบต.สัมฤทธิ์นายชุมพวงจันทะดวงปลัด อบต.9
22นครราชสีมา  อบต.สัมฤทธิ์นางจังกรณ์ภูคำศักดิ์หัวหน้าสำนักปลัด อบต.9
23นครราชสีมา  อบต.โค้งยางนายสมรรถชัยวัฒน์วิลาบุตรผอ.กองการศึกษา9
24นครราชสีมา  อบต.โค้งยางนางสาวเย็นจิตรจินตนานักทรัพยากรบุคคล9
25นครราชสีมา  อบต.โป่งแดงนางสาวอรุณรัตน์คำวงษานักทรัพยากรบุคคล9
26นครสวรรค์  อบต.ตะคร้อนางอรวรรณอินทรประสาทหัวหน้าสำนักปลัด9
27บุรีรัมย์  ทต.ดอนมนต์นางสาวพัชรินทร์กองน้อยนักทรัพยากรบุคคล9
28บุรีรัมย์  อบต.หายโศกนางสมพร กอคูณกลางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล9
29บุรีรัมย์  อบต.หายโศกนางสาวชญาณิศาเฉิดไธสงนักทรัพยากรบุคคล9
30สุรินทร์  อบต.ตาอ็องนางสาวณัฐติยานามวัฒน์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ9