ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : กองนโยบายและแผน
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ
      เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร : 098-280-2693,098-280-2694
โทรสาร : 02-082-9995
Email : localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain

แผนที่