โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่)
การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ
และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"

 

ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่น วัน/สถานที่ จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร สถานะ ตรวจสอบ
รายชื่อ
1ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
10084ปิดรับสมัคร
2ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2563
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
300268ปิดรับสมัคร
3ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2563
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
250225ปิดรับสมัคร
4ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
300265ปิดรับสมัคร
5ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
400383ปิดรับสมัคร
6ระหว่างัวนที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
250256ปิดรับสมัคร
7ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
400347เปิดรับสมัคร 
8ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
250220เปิดรับสมัคร 
ยอดรวม2048