ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือเชิญและรายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
ใบสมัคร

หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ที่โครงการจัดทำและเผยแพร่)
หนังสือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง หนังสือสมรรถนะประจำตำแหน่ง หนังสือสมรรถนะหลัก หนังสือสมรรถนะประจำผู้บริหาร
 
หนังสือ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ หนังสือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือทักษะที่จำเป็็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
coming soon coming soon coming soon coming soon
 
หนังสือความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือรวมประกาศมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หนังสือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
coming soon coming soon coming soon coming soon
 
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตัวอย่าง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ตารางการคิดภาระค่าใช้จ่ายของตำแหน่งว่างในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี