โครงการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่)
ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นางสาว เจริญศรี แสงกระจ่าง...
ตำแหน่ง ....นักทรัพยากรบุคคล.... สังกัด ....อบต. ท่าหลวง......
อำเภอ ...เมืองพิจิตร..... จังหวัด...พิจิตร....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..5... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563..
...ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain