โครงการอบรม
การจัดทำแบบประเมิน “ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ” ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา
และการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นางสาว วราภรณ์ ยงสัวสดิ์...
ตำแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.... สังกัด ....ทม. ฉะเชิงเทรา......
อำเภอ ...เมืองฉะเชิงเทรา..... จังหวัด...ฉะเชิงเทรา....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..6... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562..
...ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain