โครงการอบรม
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นาง จิรา บุญกระพือ...
ตำแหน่ง ....นักทรัพยากรบุคคล.... สังกัด ....อบต. ประจันตคาม......
อำเภอ ...ประจันตคาม..... จังหวัด...ปราจีนบุรี....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..5... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562..
...ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain