โครงการอบรม
เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นาย ฐปกร เองหิ้น...
ตำแหน่ง .... ปลัดอบต..... สังกัด ....อบต. พรุดินนา......
อำเภอ ...คลองท่อม..... จังหวัด...กระบี่....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..1... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562..
...ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain