โครงการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)"
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นางสาว จิตรา ปูเงิน...
ตำแหน่ง ....นักทรัพยากรบุคคล.... สังกัด ....อบต. คลองหิน......
อำเภอ ...อ่าวลึก..... จังหวัด...กระบี่....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..3... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562..
...ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain