โครงการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่)
การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ
และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นางสาว เบญญาพัชร์ บั้งเงิน...
ตำแหน่ง ....นวก.จัดเก็บรายได้.... สังกัด ....อบต. แม่ข้าวต้ม......
อำเภอ ...เมืองเชียงราย..... จังหวัด...เชียงราย....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..11... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2563..
...ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain