โครงการอบรม
การจัดทำแบบประเมิน “ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ” ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา
และการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นาง ภัคนันท์ภรณ์ วงศ์แช่มชื่น...
ตำแหน่ง ....ผช.นักทรัพยากรบุคคล.... สังกัด ....อบต. ห้วยมุ่น......
อำเภอ ...น้ำปาด..... จังหวัด...อุตรดิตถ์....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..... ระหว่างวันที่....
....... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain