โครงการอบรม
การจัดทำแบบประเมิน “ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ” ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา
และการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นาย ศิริศักดิ์ มัฐผา...
ตำแหน่ง ....นักจัดการงานทั่วไป.... สังกัด ....ทต. ตลาดขวัญ......
อำเภอ ...ดอยสะเก็ด..... จังหวัด...เชียงใหม่....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..1... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561..
...ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain