โครงการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)"
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นาย วัชรพงษ์ แขมคำ...
ตำแหน่ง ....นักทรัพยากรบุคคล.... สังกัด ....ทต. นาเวียง......
อำเภอ ...ทรายมูล..... จังหวัด...ยโสธร....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..2... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2562..
...ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain