โครงการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)"
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร ....นาย นฤพนธ์ สอนบุญมา...
ตำแหน่ง ....นักทรัพยากรบุคคล.... สังกัด ....ทน. ขอนแก่น......
อำเภอ ...เมืองขอนแก่น..... จังหวัด...ขอนแก่น....
ได้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ ..4... ระหว่างวันที่..ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562..
...ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร.... เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครหรือมีข้อสงสัย
โทร. 098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694
Email : Localtrain57@hotmail.com
Line Id : @Localtrain